fbpx

Havet har inget namn / The sea has no name – haiku
av Lars Granström

Lars Gran­ström har skri­vit haiku i många år och var ock­så en av dem som var med och grun­da­de Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet (SHS). Flera av dik­ter­na är ock­så illu­stre­ra­de av konst­nä­ren Benny Ekman.

Den här dikt­sam­ling­en, som mesta­dels är resul­ta­tet av de senas­te årens skri­van­de, inne­hål­ler ock­så ett urval dik­ter från hans tidi­ga­re Plöts­ligt slår blix­ten ned (Alli­ga­tor för­lag 2006). I Havet har ing­et namn hit­tar vi ock­så var­je dikt både på eng­els­ka och svens­ka då Gran­ström inte är helt okänd hos läsa­re ock­så i and­ra län­der. För­or­det, ock­så det två­språ­kigt, är skri­vet av vän­nen och tidi­ga­re ord­fö­ran­den i SHS, Lars Var­gö. Han skriver:

Hans poe­si har alla de aspek­ter som är för­knip­pa­de med bra haiku. Dik­ter­na är under­fun­di­ga, efter­tänk­sam­ma, tra­di­tio­nel­la och nyska­pan­de om vartan­nat och det märks att han trivs i sin gen­re när han skriver.

PRIS: 180:-

Fri frakt inom Sve­ri­ge
Köp 3 val­fria tit­lar, få 20% rabatt

eller

Läs om Lars Granström här »


✉ Dela det­ta via mejl

Två uppslag ur Havet har inget namn / The sea has no name – haiku av Lars Granström. Klicka på bilderna för förstoring!

Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag