Lars Granström


Porträtt av Lars Granström, foto: Stefan Tonström

Lars Gran­ström, född 1953, var 1999 med och grun­da­de Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet (SHS). Sedan dess har han del­ta­git i ett fler­tal av säll­ska­pets haiku­verk­stä­der och pub­li­ce­rat ett antal böc­ker och med­ver­kat i oli­ka antologier.

”Efter två resor till japan gav haiku­dik­ter­na mig en ännu stör­re dimen­sion”, säger han. Och 2006 kom haikubo­ken Plöts­ligt slår blix­ten ned (Alli­ga­tor för­lag). Hans dik­ter har pre­sen­te­rats i anto­lo­gi­er så som Lyrik­vän­nen 1/2008, Svensk Haiku (Trom­bo­ne 2009), Tid­skrif­ten Haiku (SHS), Haiku För­vand­ling­ar (Bam­bu­lun­den 2004), Ljud­löst sti­ger gry­ning­en (Östa­si­e­nin­sti­tu­tet. 2008) och April­snö (Podi­um 2000).

Han har ock­så över­satt böc­ker som Kloc­kans åter­klang – haiku och kort­dik­ter av Hosai Oza­ki och Sång till gry­ning­en av Moon Chung-Hee.

Omslaget till 'Havet har inget namn – haiku' av Lars Granström, med en bild av Benny Ekman i gråblå ton med några fartyg och en fågel

FP-203ISBN: 978–91-88765–56‑7

Dikt­sam­ling­en Havet har ing­et namn / The sea has no name – haiku här på Fri Press för­lag är två­språ­kig då Gran­ström ock­så är känd hos en inter­na­tio­nell publik. För­or­det är skri­vet av vän­nen och tidi­ga­re ord­fö­ran­den Lars Var­gö. Flera av dik­ter­na är illu­stre­ra­de av konst­nä­ren Benny Ekman.

Läs om boken här »

 

Line