Muntliga åtbörder — liten lyrisk självbiografi (muntliga dikter tre)

Nu är Andreas Björsten till­ba­ka med en helt ny upp­sätt­ning poe­si. Den tidi­ga­re sam­ling­en, Kärleksbikter, gavs ut på Fri Press 2013. Den här gång­en läm­nar Björsten kär­le­ken för att röra sig in i poe­tens land­skap mot en slags meta­po­e­si. Resultatet är en bland­ning mel­lan estrad­po­e­si och “van­lig” poe­si där läsa­ren får föl­ja med i möten med and­ra karak­tä­rer som skri­ver och ska­par.

stä­der­na läm­nar poe­ter­na
poe­ter­na läm­nar stä­der­na
ändå blir de kvar
i varand­ra
som hem­lö­sa
som hem­lö­sa

Andreas Björstens för­ra dikt­sam­ling här på Fri Press, Kärleksbikter 2013, möt­tes av reak­tio­ner som:

Kontrasterna finns där ofta, även det nega­ti­va har fått en plats. […] Någon skön­het upp­le­ver man säl­lan i hans tex­ter men där­e­mot ger de en käns­la av kraft.” (Rolf Zandén i Populär Poesi)

I WEBBSHOPEN

Benzino Boulevard

Gatuduvan är här med sin tred­je dikt­sam­ling. Han tar oss med till plat­ser som någon av de cynis­ka makt­ha­var­na döpt till utan­för­ska­pet; peri­fe­ri och cent­rum har lik­som bytt plats. Poesin byg­ger på erfa­ren­het och det är tungt ibland. Ändå ser vi hop­pet, lju­set i tun­nelns slut. Det är en egen­skap som Jack Kerouac i sin ung­dom till­skrev en äkta poet. Gatuduvan är 2000-talets svens­ka Beat-poet.

Vi kan eller vill kanske inte rik­tigt kän­na igen oss. Men allt finns där, på gator, i par­ker, i hyres­hu­sets käl­la­re – just nu.

Samtidigt som Gatuduvan tar avstånd från pre­ten­tiös för­lju­gen­het är han med oss. Han väc­ker med­käns­la, om inte för honom själv så kanske för de som inte syns, eller som vi för­sö­ker att inte se.

Se Gatuduvan och hör honom läsa dikten “Utbildning” från Benzino Boulevard.

ur Benzino Boulevard

 

Befrielsens parad

Släng åt sidan alla mate­ri­el­la ting

en revo­lu­tion fort­plan­tar sig i mitt inre

vand­rar ut på gator­na

trot­to­a­rer­nas ande­tag vir­kar ljus i en mörk sam­tid

dess verk­lig­het når mig inte

skyd­dad från dess dom­stols­blic­kar

utan­för alla reg­ler och manu­a­ler

går dagen sak­ta mot mor­gon

räl­sen

vin­den

him­lens sken mel­lan dina lår

befri­el­sens parad

bju­der upp till dans

i mån­land­skap och ljus

Mer om Gatuduvan »

 

FP–109 • ISBN: 978–91–85972–77–7

1 2