Hoppa till innehåll

Anna Nero

  • av Dag Persson

I unga år påver­ka­de läsan­det Anna Nero fun­da­men­talt och vis­sa böc­ker föl­jer hen­ne genom livet. Hon skri­ver för att ge and­ra en käns­la av något som finns bort­om vår värld men sam­ti­digt är sam­man­län­kat med allt som sker. Läsandet ska kän­nas i krop­pen, det ska alst­ra stäm­ning­ar som består eller loc­ka fram nya tankemönster.

Skrivandet blir för Anna Nero star­kast när det är nära för­bun­det med livet. Som kro­ki­mo­dell skri­ver hon i pau­ser­na och tex­ter­na får, på plats i stun­den, en inne­börd som känns sann. Första boken Krokimodellen lik­som Krokipodiets hän­del­se­cent­rum är ska­pad på det­ta sätt.

Men hon beja­kar även de inre värl­dar­na, det som sker i mel­lan­rum­men, i det spa­tio som exi­ste­rar bort­om vår fysis­ka värld. Kanske upp­stod des­sa värl­dar i barn­do­mens mör­ka gran­sko­gar med skogs­sjö­ar och våta mossor.

I den skön­lit­te­rä­ra Tingesten (2021) där hon sam­ver­kar med konst­nä­ren Anna Sisslela samt i Den tve­höv­da­de hjor­ten ska­par hon mys­tis­ka och sug­ges­ti­va sagor. (Se län­kar nedan.) 

ur Krokimodellen

Läraren berät­tar om Kejsaren i Kina.
Han frå­ga­de sitt ora­kel: Är det klokt att gå ut i krig?
Oraklet tog ett sköld­padds­skal och släng­de in det i elden.
I ska­let bil­da­des spric­kor. Oraklet tol­ka­de spric­kor­na: Nej det är ing­en bra idé jag ser här…, det­ta sägs vara bör­jan till de tec­ken som med tiden blev ett skriftspråk.

Ord för lyc­ka och flad­der­mus inne­hål­ler sam­ma tecken.

Jag tän­ker på flad­der­mu­sen och den fly­ger i mörk­ret och jag hör dess ekolod.
Och jag kän­ner lyc­ka i dess vingslag.

Det bör­jar med blicken:
Blickar som brän­ner fast som laserstrålar.
Ormens blick.
Det for­sät­ter med penseldraget:
Benknotestil
Från det tjoc­ka till en smal spets. Att göra den per­fek­ta linjen.
Att göra den per­fek­ta cir­keln. Att lät­ta på tum­men den sista fjär­de­de­len av den run­da for­men. Fast, fast, fast med hela armen och sedan en tummsnurr.

Penseldraget är spår av mänsk­lig vilja.

Anna Nero på Fri Press

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!