Håkan Sandell

Håkan San­dell är född i Mal­mö 1962. 1981 debu­te­ra­de han med ”drag­spels­dikt­sam­ling­en”, lång­dik­ten CATHY. San­dell var under 1980-talet aktiv på oli­ka rock- och poe­si­sce­ner och gav ut oli­ka pub­li­ka­tio­ner, själv och till­sam­mans med and­ra. For­ma­ten vari­e­ra­de och var ofta resul­tat av poe­ter­nas eget hant­verk, punk-fan­zi­nes och dikt­häf­ten, tid­skrif­ter och anto­lo­gi­er. Inspi­ra­tion kom gär­na från tidens musik och den kre­a­ti­vi­tet som flö­da­de ock­så omkring den, lik­som från dik­ta­re som Wil­li­am Bur­roug­hs, Allen Gins­berg, och frans­ka poeter.

På 1990-talet ingick San­dell till­sam­mans med Cle­mens Alt­gård och Lukas Moodys­son i den lit­te­rä­ra grup­pe­ring­en “Mal­mö­li­gan”, med den sena­re star­ta­de skan­di­na­vis­ka retro­gar­dis­tis­ka kul­tur­rö­rel­sen. Cle­mens Alt­gård och San­dell skrev strids­skrif­ten Om retro­gar­dism (1995).

San­dell har bott i Irland och Köpen­hamn men bor idag i Oslo. Där har han vid sidan om skri­van­det ock­så varit med och dri­vit en inter­na­tio­nell poesiscen.

 

Det har sedan debu­ten bli­vit när­ma­re tret­tio dikt­sam­ling­ar samt del­ak­tig­het i ett antal anto­lo­gi­er. Han har ock­så bli­vit över­satt och utgi­ven på tys­ka och eng­els­ka. (För verk­för­teck­ning; se Wikipedia!).

2012 gav Fri Press ut Jag erkän­ner att jag lev­de upp mitt liv – Åtta poe­ter från Afri­ka och Asi­en, pre­sen­te­ra­de och tol­ka­de av Håkan San­dell. Han berät­tar där om någ­ra fort­fa­ran­de levan­de och and­ra som näs­tan glömts bort. Var­je poet por­trät­te­ras i en essä till­sam­mans med tol­ka­de poem.

Den finns fortfarande att köpa här »

Line

Nu, feb­ru­a­ri 2020, kom­mer Him­len tip­par över – post­punk­po­e­si 1981–1987 som är ett urval av San­dells dik­ter från tidi­ga anto­lo­gi­er och punk-fan­zi­nes, dikt­häf­ten, tid­skrif­ter samt från hans out­giv­na manu­skript. Vän­nen Tho­mas C Erics­son har skri­vit förordet.

Mer om Himlen tippar över där »

Line

Håkan Sandell på Facebook »

Sandells artiklar på retrogarde.org  »