Malmö andas
av John Dahlquist

BILD: Omslag till 'Malmö andas' av John Dahlquist, det är grått och ser slitet ut, har en röd enkel ram och i mitten är en sk vindteckning

 

Etthundranittiosju meter över havet, högst upp på Malmös högs­ta bygg­nad, Turning Torso, satt en vit fisk­mås, bland orni­to­lo­ger känd som lar­nus car­nus. Klockan var 04:29 när solen steg över hori­son­ten mor­go­nen den fjor­ton­de juni. Det var en solig dag, det var en blå­sig dag. Det var en här­lig tid, det var en oro­lig tid. Måsen tit­ta­de ut över det plat­ta land­ska­pet som inhys­te strax under tre­hund­ra­tu­sen per­so­ner och deras hem. Gissningsvis var det ing­en av dem som tit­ta­de till­ba­ka på den.

 

Så inleds roma­nen om den stad som det talas så myc­ket om. Dahlquist tar med oss på en odys­sé där vi får föl­ja vin­den och någ­ra per­so­ner under en dag. De fles­ta är okän­da för varand­ra. Ibland möts de men ing­en för­står nog rik­tigt var­för. Att deras till synes var­dag­li­ga val kom­mer att påver­ka ock­så de and­ra män­ni­skor­nas liv fun­de­rar de inte så myc­ket på.

Boken är illu­stre­rad med “vind­teck­ning­ar” som Dahlquist sam­lat in i sta­den.

 

FP–160 • ISBN: 978–91-88765–19‑2

Boken i webbshoppen »

Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Bild: Vinjett, monogram till 'Marias Mirakulösa Döttrar' föreställande en uppåtvänd gaffel flankerad av två gripar och sirliga blommor

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2
av Örjan Olsson

Bild: omslaget till Örjan Olssons första bok 'Systrarna'; en ung kvinna med vinden i sitt hår och med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; i bakgrunden en rödorange dramatisk himmel och silhuetten av ännu en kvinna

SYSTRARNA

Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets nysvens­ka pro­vins Skåne. I en by får för­äld­rar­na svårt att att gif­ta bort sin dot­ter Hester som snart utmär­ker sig som självsväl­tan­de “mira­kel”. Samtidigt miss­tänks en okänd kvin­na för mord som tycks ha under­li­ga kopp­ling­ar till Hester. Mörkret är tungt men dött­rar­nas okuv­li­ga vil­ja lyser ige­nom i den­na ”crosso­ver” mel­lan histo­risk fan­ta­sy och rea­lism.

Marias Mirakulösa Döttrar: Systrarna i webb­s­hop­pen »

 

 

Bild: omslaget till Örjan Olssons andra bok 'Stenhuggaren'; en ung kvinna med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; bakgrunden går helt i blått och man anar ett kvarnhjul i bakgrundenSTENHUGGAREN

I and­ra delen av “Marias Mirakulösa Döttrar” vän­der vi till­ba­ka till Hesters och Jonnas barn­dom. Det är sent 1600-tal. I den nysvens­ka pro­vin­sen Skåne sat­sas det på fram­ti­den. Den som kan rof­far åt sig, medan sva­ga och utsat­ta blir än fat­ti­ga­re. Svårast är att kla­ra sig som ensam­stå­en­de kvin­na. Hesters mor Maria gör allt för att slip­pa gif­ta om sig efter sin make sten­hug­ga­rens död. När nöden blir för stor anmä­ler hon sig till präs­ten som ”ledig” änka. Det omhän­der­tag­na bar­net Jonna skic­kas till hos­pi­ta­let för van­fö­ra. Några år sena­re får Hester sta­tus som självsväl­tan­de ”mira­kel”.

Marias Mirakulösa Döttrar: Stenhuggaren i webb­s­hop­pen »

 

 

Om Örjan Olsson »

Kampfels guld
av Ulf Tylestrand

av Ulf Tylestrand

Sara Lindgren har gjort slut med sin pojk­vän. Jobbet på reklam­by­rån i Stockholm utveck­las inte i den rikt­ning som hon hop­pats på. Hennes för­äld­rar är skil­da och har inte myc­ket tid till stöd åt sin vux­na dot­ter. Sara besö­ker den som hon all­tid kan lita på, mor­far i Värmland. Sara sit­ter inte bara still i mor­fars stu­ga, hon ägnar en dag åt att klätt­ra på ett litet oan­sen­ligt berg ute i sko­gen, Korpknallen.

Berget tycks inte ha haft besök av män­ni­skor på många år. Inte sedan en vin­ter­dag 1943 då ett tyskt trans­port­plan kra­scha­de där uppe. Planets last har en mörk histo­ria, så mörk att den kas­tar en skug­ga över Europa mer än sjut­tio år sena­re. Trots att las­ten legat dold i så många år, finns det en man som kän­ner till dess existens. En man som är beredd att göra vad som helst för att kom­ma över den. Otto Kampfel, SS-offi­cer och hjär­nan bakom en maka­lös kupp i Nazityskland, en kupp som näs­tan gick hem. Sara blir jagad av nyna­zis­ter och säker­hets­tjäns­ter. Alla vill ha en del av gul­det som hon hit­tat. Men vem kan hon egent­li­gen lita på?

LÄS OM ULF TYLESTRAND HÄR »

KAMPFELS GULD I WEBBSHOPPEN »

Henry Hudson av Stefan Thorpenberg

Det här är berät­tel­sen om en modern fors­ka­res miss­lyc­ka­de upp­täckts­färd. Men det hand­lar ock­så om forsk­ning­ens omvand­ling, inte minst de pro­blem som en för­änd­rad forsk­nings­e­tik för med sig. Vad hän­der när fors­ka­re blir bero­en­de av oli­ka finan­siä­rer?

Forskningen vid våra uni­ver­si­tet och hög­sko­lor har för­änd­rats under de senas­te decen­ni­er­na. Om fors­ka­re förr ansågs vara teo­re­ti­ker höj­da över verk­lig­he­ten, så för­vän­tas de idag leve­re­ra resul­tat som kan ge före­tags­vins­ter och kanske gär­na något som kan vara nyt­tigt för indi­vi­dens häl­sa och väl­be­fin­nan­de. Men vart tog de fors­ka­re vägen som i fri­het kun­de kri­ti­se­ra sam­häl­let?

Thorpenberg har arbe­tat som fors­ka­re i många år. Henry Hudson är där­för en ini­ti­e­rad beskriv­ning med många exem­pel i stort och smått med många filo­so­fis­ka och teo­re­tis­ka refe­ren­ser. Här finns kri­tik mot post­mo­der­na teo­ri­er vil­ka pre­sen­te­rats som de enda sam­hälls­kri­tis­ka och Thorpenberg visar hur de inte bara är för­vir­ran­de med men­lö­sa irr­fär­der utan hur de idag gett utrym­me åt “alter­na­ti­va fak­ta” som ibland får sam­ma vär­de som veten­skap och forsk­nings­re­sul­tat.

Göran Blomqvist beskrev på 1990-talet med titeln Elfenbenstorn eller stats­skepp? det histo­ris­ka för­hål­lan­det mel­lan sta­ten och läro­sä­te­na. Kan vi idag med sam­ma meta­fo­rik frå­ga oss om inte stats­skep­pet fått hård kon­kur­rens av en hel han­dels­flot­ta? *

Thorpenberg tar upp Strindbergs fall­na man­tel från Röda Rummet, Nya Riket och Svarta Fanor, och rik­tar en bredsi­da mot den stat­li­ga byrå­kra­tins makt­full­kom­lig­het, aka­de­mins knä­fall för finan­siä­rer och mot den intel­lek­tu­el­la väns­terns orkes­lö­sa spe­ku­la­tio­ner.

Må det nyli­be­ra­la Sveriges alla svans­vif­ta­re dar­ra vid åsy­nen av den­na bok!”

Henry Hudson i webb­s­ho­pen »

Mer om Stefan Thorpenberg »

* Göran Blomqvist: Elfenbenstorn eller stats­skepp? (http://www.ht.lu.se/serie/4286023)

Förortsstalinisten av Stefan Thorpenberg

I Förortsstalinisten berät­tar Stefan Thorpenberg om hur det var att växa upp i Biskopsgården i Göteborg på 1960- och 70-talen. Han gick en tid på Experimentgymnasiet, och arbe­ta­de som plåtsla­ga­re på Arendalsvarvet. Han berät­tar om hur den tidens väns­ter­våg och Vietnamrörelse såg ut ur det per­spek­ti­vet. Boken ger en bild av hung­er efter kun­skap och kul­tur, av tidens lit­te­ra­tur och musik och om poli­tis­ka skill­na­der och mot­sätt­ning­ar mel­lan de oli­ka väns­ter­rö­rel­ser­na.

Mot slu­tet av 70-talet kom många akti­va att över­ge väns­ter­rö­rel­sen, bland annat på grund av kri­gen mel­lan Vietnam och Kambodja, och där­ef­ter mel­lan Kina och Vietnam. Kanske var det svårt att för­stå vad som orsa­ka­de kon­flik­ter­na med de poli­tis­ka kun­ska­per man hade. Boken för­sö­ker slut­li­gen ge en för­kla­ring till vad som låg bakom pro­ble­men, och pekar på flera teo­re­tis­ka knu­tar som mås­te lösas upp för att väns­tern ska kun­na ta till­ba­ka det ide­o­lo­gis­ka ini­ti­a­tiv man en gång hade. För vad orsa­ka­de att väns­tern under 1970-talet inte kun­de för­kla­ra vad som hän­de under de Röda Khmerernas regim i Kambodja? Eller att många stod hand­fall­na och tvek­sam­ma när jiha­dis­ter omring­a­de väns­ter­re­gi­mens sista fäs­te i Kabul i Afghanistan? Och vad var det som fick väns­tern att fram­stå som en världs­från­vänd rörel­se sys­sel­satt med lång­kok och all­mänt mot­stånd mot modern utveck­ling? I Förortsstalinisten för­sö­ker Stefan Thorpenberg sva­ra på frå­gor­na.

TILL WEBBSHOPPEN »


LÄS MER OM STEFAN THORPENBERG HÄR »

Hästtjuvar

av D H Kauffmann

Detta är berät­tel­sen om Jenny, Pat och Sarah som stjäl till­ba­ka en häst ifrån en man som hand­lar med slakt­djur. Det som först ver­ka­de vara enkelt, kanske lite far­ligt, blev vär­re än de hade anat för slakt­djurs­hand­la­ren och hans kum­pa­ner skyr inga medel i jak­ten på att ta till­ba­ka dju­ret.

Kvinnorna är envi­sa fast vän­ska­pen, kär­le­ken och loja­li­te­ten utsätts för pröv­ning­ar. Flykten undan för­föl­jar­na går genom den por­tu­gi­sis­ka lands­byg­den och med hjälp av vän­ner och en äld­re kvin­nas mog­na beslut lyc­kas de till slut räd­da både sig själ­va och häs­ten.

Hästtjuvar är en slags hyll­ning från för­fat­ta­ren till de män­ni­skor som käm­par för dju­rens rätt, undan lidan­de och slakt. Gör gär­na ett besök på Their Voice Portugals Facebook.

HÄSTTJUVAR I VÅR WEBBUTIK

SILLBARONEN

Del 3 av “Morden på Smögen” av Anna Ihrén

Smögens sto­re sill­ba­ron James Blakes son­son hit­tas död i den gam­la lots­ut­ki­ken. Bara en vec­ka tidi­ga­re har den döde Charles Blake leen­de inter­vju­ats i affärs­tid­ning­ar­na om hur han ska för­val­ta den sto­ra för­mö­gen­het han ärvt efter sin far som just gått bort. Är det verk­li­gen ett själv­mord och var­för har han i så fall valt att avslu­ta sitt liv? Och vad pågår egent­li­gen i det ståt­li­ga köp­mans­hu­set på Smögenbryggan där famil­jen Blake lever ett iso­le­rat liv utan knappt någon kon­takt med omvärl­den.

Vi får åter föl­ja poli­ser­na Dennis Wilhelmsson och Sandra Haraldsson när de löser mord­gåtor vars ursprung på vis­sa vis står att fin­na i hän­del­ser i det för­flut­na.

KÖP DEL 1, 2 & 3 OCH 50 KR RABATT

Hur jag räddades av Ali Nassab och andra historier Längs vägen del 2

Bo Ranman und­rar hur man blir den man är? Går det att tala om slum­pen — eller kanske ödet?

I Längs vägen del 1 berät­ta­de han om hur bil­der­na i albu­met från hans fars resor i efter­krigs­ti­dens Europa kom att inspi­re­ra honom. Och vad Jack Kerouacs böc­ker kom att bety­da.

Ranman gjor­de sina egna resor vil­ka led­de till fler vil­ka på oli­ka sätt led­de till många oför­ut­sed­da upp­le­vel­ser och star­ka möten med intres­san­ta män­ni­skor.

I Längs vägen del 2 får vi bland annat föl­ja med till Paris par­ker 1969, till det mot­sä­gel­se­ful­la Bodh Gaya i Indien och till ett Baskien i upp­ror 1978. Vi får veta vad som kan hän­da när man väg­rar att göra mili­tär­tjänst, hur det går när ens per­son­li­ga över­ty­gel­se ställs emot emot det svens­ka rätts­vä­sen­det.

Längs vägen del 1 fick ett posi­tivt mot­ta­gan­de. Del 2 har ett utö­kat inne­håll och spän­nings­mo­men­ten i berät­tel­ser­na ökar.

Längs vägen del 2 i Webbshoppen