Stefan Thorpenberg

 

Hans erfa­ren­he­ter sträc­ker sig från fabriks­gol­vet, poli­tiskt och inter­na­tio­nellt enga­ge­mang via forsk­ning, till för­fat­tar­skap och jazz. En mås­te nog säga att han har många sträng­ar på sin gura.

Thorpenberg kom­mer från Biskopsgården i Göteborg. Han gick ett år på Experimentgymnasiet men bör­ja­de sedan arbe­ta på Bilspedition. Efter utbild­ning till plåtsla­ga­re blev det Götaverken Arendalsvarvet. Där blev han som 18-åring invald i strejk­kom­mit­tén under den miss­lyc­ka­de strej­ken okto­ber 1972.

Han var inten­sivt sys­sel­satt med poli­tiskt arbe­te under 70-talets bör­jan, men bör­ja­de trap­pa ner när FNL 1975 änt­li­gen gick in i Saigon.

Han arbe­ta­de sen som nar­kos­sjuk­skö­ta­re vid Mölndals ope­ra­tion. Lusten att enga­ge­ra sig vil­le inte släp­pa och Thorpenberg kom nu att enga­ge­ra sig för Afrika. Planerna på att arbe­ta i Guinea-Bissau gick tyvärr om intet när hans dia­be­tes ovän­tat för­vär­ra­des redan under språk­stu­di­er i Lissabon.

Under 80-talets slut höll Thorpenberg många kur­ser i vin­kun­skap på TBV och Medborgarskolan, och blev 1989 den förs­te i Göteborg att ha Munskänkarnas högs­ta gra­de­ring i vin­kun­skap — ”tre betyg”. Under slu­tet av 90-talet skrev han om vin i Göteborgs-Postens ”Två Dagar”. Efter att han dok­to­re­rat i veten­skaps­te­o­ri 1999 räck­te inte tiden till som skri­bent på GP.

Under någ­ra år var han fors­ka­re på Sahlgrenska aka­de­min, och sedan på Chalmers där han var inblan­dad i stu­di­er om intel­lectu­al pro­per­ty. Han har ock­så varit fors­ka­re på Juridiska insti­tu­tion vid Göteborgs uni­ver­si­tet och varit med­för­fat­ta­re till en bok om läka­rin­ty­gets för­änd­ra­de roll vid Försäkringskassan. Under flera år var han verk­sam vid NHV, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, där han var lek­tor i veten­skaps­te­o­ri. 2008 utnämn­des han till docent i forsk­nings­po­li­tik vid Lunds Universitet, och har under­vi­sat i veten­skaps­te­o­ri vid Arkhangelsk Medicinska Universitet i nor­ra Ryssland, i Nairobi, Kenya och i Kathmandu, Nepal.

Under alla år har han spe­lat elekt­risk fri­form-gitarr, och har släppt ut två CD med grup­pen GuitCussion, som fått bra kri­tik i Orkesterjournalen och på Freejazzblog i New York. Han har ock­så släppt en digi­tal CD med grup­pen Northern Voices som byg­ger på mono­lo­ger han skri­vit, som fått god kri­tik i musik­tid­skrif­ten Lira. Samtliga CDs kan hit­tas på Bandcamp.

Thorpenberg är gift med Astrid sedan många år, och till­sam­mans har de två vux­na och utflyt­ta­de barn.

 

 

Porträtt av Stefan Thorpenberg

 

STEFAN THORPENBERGS SENASTE PLATTA

 

 

STEFAN THORPENBERG FRI PRESS FÖRLAG

 

Bok
Bok
Bok
Bok

 

 

STEFAN THORPENBERG SOCIALA MEDIER

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje