Hoppa till innehåll

Stefan Thorpenberg

  • av Dag Persson

 

Hans erfa­ren­he­ter sträc­ker sig från fabriks­gol­vet, poli­tiskt och inter­na­tio­nellt enga­ge­mang via forsk­ning, till för­fat­tar­skap och jazz. En mås­te nog säga att han har många sträng­ar på sin gura.

Thorpenberg kom­mer från Biskopsgården i Göteborg. Han gick ett år på Experimentgymnasiet men bör­ja­de sedan arbe­ta på Bilspedition. Efter utbild­ning till plåtsla­ga­re blev det Götaverken Arendalsvarvet. Där blev han som 18-åring invald i strejk­kom­mit­tén under den miss­lyc­ka­de strej­ken okto­ber 1972.

Han var inten­sivt sys­sel­satt med poli­tiskt arbe­te under 70-talets bör­jan, men bör­ja­de trap­pa ner när FNL 1975 änt­li­gen gick in i Saigon.

Han arbe­ta­de sen som nar­kos­sjuk­skö­ta­re vid Mölndals ope­ra­tion. Lusten att enga­ge­ra sig vil­le inte släp­pa och Thorpenberg kom nu att enga­ge­ra sig för Afrika. Planerna på att arbe­ta i Guinea-Bissau gick tyvärr om intet när hans dia­be­tes ovän­tat för­vär­ra­des redan under språk­stu­di­er i Lissabon.

Under 80-talets slut höll Thorpenberg många kur­ser i vin­kun­skap på TBV och Medborgarskolan, och blev 1989 den förs­te i Göteborg att ha Munskänkarnas högs­ta gra­de­ring i vin­kun­skap — ”tre betyg”. Under slu­tet av 90-talet skrev han om vin i Göteborgs-Postens ”Två Dagar”. Efter att han dok­to­re­rat i veten­skaps­te­o­ri 1999 räck­te inte tiden till som skri­bent på GP.

Under någ­ra år var han fors­ka­re på Sahlgrenska aka­de­min, och sedan på Chalmers där han var inblan­dad i stu­di­er om intel­lectu­al pro­per­ty. Han har ock­så varit fors­ka­re på Juridiska insti­tu­tion vid Göteborgs uni­ver­si­tet och varit med­för­fat­ta­re till en bok om läka­rin­ty­gets för­änd­ra­de roll vid Försäkringskassan. Under flera år var han verk­sam vid NHV, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, där han var lek­tor i veten­skaps­te­o­ri. 2008 utnämn­des han till docent i forsk­nings­po­li­tik vid Lunds Universitet, och har under­vi­sat i veten­skaps­te­o­ri vid Arkhangelsk Medicinska Universitet i nor­ra Ryssland, i Nairobi, Kenya och i Kathmandu, Nepal.

Under alla år har han spe­lat elekt­risk fri­form-gitarr, och har släppt ut två CD med grup­pen GuitCussion, som fått bra kri­tik i Orkesterjournalen och på Freejazzblog i New York. Han har ock­så släppt en digi­tal CD med grup­pen Northern Voices som byg­ger på mono­lo­ger han skri­vit, som fått god kri­tik i musik­tid­skrif­ten Lira. Samtliga CDs kan hit­tas på Bandcamp.

Thorpenberg är gift med Astrid sedan många år, och till­sam­mans har de två vux­na och utflyt­ta­de barn.

 

 

Porträtt av Stefan Thorpenberg

 

STEFAN THORPENBERGS SENASTE PLATTA

 

 

STEFAN THORPENBERG FRI PRESS FÖRLAG

 

Bok
Bok
Bok
Bok

 

 

STEFAN THORPENBERG SOCIALA MEDIER

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!