Hoppa till innehåll

Eleonore Christoffersén Ryndal

  • av Dag Persson
Bild: Eleonore Christoffersén Ryndal

Eleonore Christoffersén Ryndal skri­ver både pro­sa och lyrik. Hon bor i Västergötland inte långt från Älekulla i Marks kom­mun där hon föd­des (1992). Den någorlun­da hän­del­se­ri­ka upp­väx­ten i Älekulla i Marks kom­mun kom att bli inspi­ra­tion till hen­nes debut­ro­man Syndakvinnan (2015) vil­ken utspe­lar sig 1905 i just Älekulla.

2016 kom hen­nes förs­ta dikt­sam­ling Skuggornas barn här hos Fri Press och 2020 kom dikt­sam­ling­en Mellan trä­den någon­stans. Den för­ra präg­la­des av min­nen och hen­nes väg från barn­do­men i den sena­re rör hon sig mer i ett slags nu, där hon ger sig tid för still­het och eftertanke.

2023 är det dags för roma­nen Eskil. Läs mer om den här»

Redan när hon lär­de sig skri­va bestäm­de sig Christoffersén Ryndal för att bli för­fat­ta­re. Vid tio års ålder skrev hon sin förs­ta rik­ti­ga dikt, sedan blev det novel­ler och läng­re än så. Hon ser sig inte som ”den klas­sis­ka poe­ten eller för­fat­ta­ren som pro­me­ne­rar runt med den där slit­na, väl använ­da port­föl­jen”. Istället ”yogar” hon sig fram i var­da­gen, är mode­in­tres­se­rad och inre­der sitt hem med gam­malt och nytt. Hon har ock­så ett stort intres­se för skräc­kin­ja­gan­de och psy­ko­lo­gis­ka böcker. 

Hon tror på att äng­lar­na, och att enda reli­gi­o­nen i värl­den mås­te vara kär­lek. Hennes inre rum upp­fat­tar hon inte som modernt, sna­ra­re tid­löst. Där finns min­ne­na som präg­lar hen­ne som per­son, hen­nes tan­kar – och skri­van­de. Människor är en stor del av hen­nes intressen.

”Möten med per­so­ner: det är ett liv som står fram­för dig fast med helt and­ra for­mer. Ett helt annat utse­en­de, och oli­ka åsik­ter och upp­fatt­ning­ar om allt du ock­så ser. Livet. Sanningen. Vad hän­der med dem, vad hän­der med dig, när ni möts? Tankar som är var och ens dju­pas­te hem­lig­het, och alla lever vi i pre­cis sam­ma värld.”

ELEONORE CHRISTOFFERSÉN RYNDAL SOCIALA MEDIER

FACEBOOK »

INSTAGRAM »

Omslaget till 'Eskil' av av Eleonore Christoffersén Ryndal med ett trasigt fönster med naturen utanför och på ett bord innanför med en gammal kamera, några fotografier och en ros
Omslaget till 'Mellan träden någonstans' av Eleonore Christoffersén Ryndal, på bilden syns en röd ladugårdsvägg med en stängda luckor och en slingrande murgröna
Omslaget till 'Skuggornas barn' av Eleonore Christoffersén med en virkad sjal hängande över en stolsrygg i hörnet av ett rum

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!