Susanne Andréasson Nilsson


BILD: porträtt av Susanne Andréasson Nilsson mot bleknad ladugårdsvägg

Susanne Andréasson Nilsson (1956) har tre vux­na barn och bor på lan­det med sin man. Paret har 2 kat­ter, 1 hund, 7 höns och 25 koi­fis­kar. Men som alla för­står räc­ker inte det­ta, så det finns nu pla­ner på en liten flock alpac­kor som ska beta på äng­en fram­för huset.

”När jag fann haikuns form upp­lev­de jag en enorm ska­pargläd­je” säger hon. Hon fann att den bund­na for­men gav hen­ne en trygg ram inom vil­ken vad som helst kun­de få ske. ”Just det­ta, att se ske­en­den och före­mål ur en annan vin­kel än den gängse, är något som ger mig gläd­je”, berät­tar hon vidare.

Susanne Andréasson Nilsson väx­te upp i Kortedala och Frölunda, men redan i 16-års­ål­dern flyt­ta­de hon mot sin för­äld­rars vil­ja till ett kol­lek­tiv i en riv­nings­lä­gen­het i det gam­la Olskroken. De fles­ta där gick på det omsu­sa­de ”Experimentgymnasiet”. (Se UR-doku­men­tä­ren om skol­ex­pe­ri­ment i Göteborg 1969–1975.) ”Att bör­ja där var som att änt­li­gen släp­pas fri”, säger hon. ”Vi tänj­de på alla grän­ser som fanns, och efter ett tag gick det livet helt enkelt inte att kom­bi­ne­ra med ett inru­tat rad­hus­liv i Frölunda”.

I kol­lek­ti­vets lägen­het fanns ett rum där det stod en gam­mal skriv­ma­skin av mär­ket Halda (med dåligt färg­band). Bordet var gjort av en dörr och bred­vid låg en hög tom­ma pap­per. Susanne häv­dar att det­ta var själ­va före­bå­dan­det till vår tids soci­a­la medi­er. Kollektivets inne­vå­na­re tura­des om att sät­ta sig vid bor­det och skri­va av sig. Efter kom näs­ta per­son och läs­te och kom­men­te­ra­de, och skrev sedan något eget.

Skrivandet har sedan dess fun­nits med Andréasson Nilsson genom livet, som en dröm, en läng­tans bor­dun­ton.

Att så tidigt i livet slip­pa ifrån kärn­fa­mil­jens tvångs­trö­ja, och for­mas av (bland myc­ket annat som inte läm­par sig i tryck men som ändå utvid­gar sin­net) med­lem­ska­pet i ”Anarkoutopiska Federationen Chattanogachocho” vars slo­gan var ”Allt genast!” och en myc­ket stark exis­ten­si­ell läng­tan, gjor­de att livet inte all­tid gick spikrakt.

Efter ett antal år med mång­syss­lan­de, barn, äkten­skap m m läs­te jag på en god väns ini­ti­a­tiv till sjuk­skö­ters­ka. Sedan blev det fler barn och ny utbild­ning till barn­mors­ka, flytt till lan­det och lite mer harmoni.

Susanne har ock­så syss­lat med geril­laplan­te­ring, ett inte helt lätt pro­jekt eftersom hon vill plan­te­ra ord som ska gå att läsa. ”Med lite god vil­ja kan den som vill (under en kort peri­od på våren) se ett ”WHY” i vita kro­kus på en slutt­ning mitte­mot Saluhallen i Göteborg. Lite väl­vil­ligt regel­bry­tan­de gör hjär­nan glad” säger hon.

BILD: korsstygnstavla med texten 'en god planering är grunden till ett väl utfört arbete'

Andréasson Nilssons ska­pan­de inne­fat­tar idag ock­så ”assemblage”; redan befint­li­ga före­mål fogas ihop på nya sätt och får en ny bety­del­se. Det inne­bär ock­så en lek med pro­por­tio­ner, som till exem­pel en pyt­te­li­ten last­pall under en fast­sur­rad blå­muss­la som allt­så fram­står som gigan­tisk. Utrustad med bro­de­rinål ver­kar hon som ”Crosstitchninja”.  (Följ länk nedan.)

Läs om boken
5 7 5 — kalligrafi med ord »

Efter någ­ra skrivar­kur­ser finns det fort­fa­ran­de roma­ner i tan­kar­na. Förhoppningen är att de ska mate­ri­a­li­se­rats efter den stun­dan­de pen­sio­nen om inte skriv­kram­pen slår till totalt. För att utma­na den och sig själv, har Andréasson Nilsson gått tre ter­mi­ner impro­vi­sa­tions­te­a­ter helt nyli­gen. ”Det var väl­digt roligt! Som att leka! Kan rekom­men­de­ras” säger hon, tar sin cykel och för­svin­ner hem till djuren.

BILD: grått omslag till '5 7 5 – kalligrafi med ord' av Susanne Andréasson Nilsson

Några noveller av Andréasson Nilsson och ett vegetariskt smörgåstårterecept hittar du på Fri Press Mobil »

 

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”Susanne Andréasson Nilsson

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje