Krokipodiets händelsespektrum
av Anna Nero

Krop­pen är inte själv­klar eller enkel, den tar tid att lära kän­na och när ni väl lärt kän­na den skif­tar den form, blir en annan, omska­pas, och även jag får för­hål­la mig till den­na nya gestalt. Ni tryc­ker era pen­nor mot min kropp och jag kan kän­na bly­erts­spet­sar­na i sin kamp att för­stå hur den beter sig; en läng­tan i att berö­ra krop­pens rörel­ser och dela den­na läng­tan med er själ­va, med mig, med and­ra.


Säl­lan får vi ta del av hur det är att vara ”den and­ra”. I kro­ki­rum­met är det model­len som iakt­tas, som blir ett medel för att upp­fyl­la skis­sens full­änd­ning. Men hur är det att vara i mit­ten av skå­de­spe­let, med allas blic­kar rik­ta­de mot den nak­na krop­pen? Där finns ing­et att göm­ma sig bakom, ingen­ting att döl­ja mer än inre tan­kar, käns­lor och reflektioner. 

Med Kro­ki­po­di­ets hän­del­se­spekt­rum får vi den säreg­na möj­lig­he­ten att gå in i kro­ki­rum­met med model­len Anna Ner­os per­spek­tiv. Läsa­ren erbjuds möj­lig­he­ten att för­nim­ma alla spän­ning­ar och käns­lo­stäm­ning­ar som model­len upp­le­ver – ener­gi­ladd­ning­ar­na i rum­met och alla med­vet­na val som krävs för en bra position. 

Nero stan­nar emel­ler­tid inte där utan rör sig ofta bort ifrån det fysis­ka rum­met med utvik­ning­ar om konst­närs­skap genom tider­na och ana­to­mis­ka lär­dom­mar var­vat med per­son­li­ga min­nen och erfa­ren­he­ter. Till­sam­mans vävs de många per­spek­ti­ven sam­man till en intres­sant, röran­de och lär­doms­rik berättelse.

Omslag till boken 'Krokipodiets händelsespektrum' av Anna Nero

FP–171 • ISBN: 978–9188765-31–4


Boken är en fri­ståen­de upp­föl­ja­re till Kro­ki­mo­del­len som utkom 2019. Den rekom­men­de­ras för alla som intres­se­rar sig för konst, kropp, skön­lit­te­ra­tur, filo­so­fi och livsåskådning.


Läs mer om författaren
Anna Nero här »

Krokimodellen
av Anna Nero

Sam­ti­digt som vi får kom­ma helt nära kro­ki­mo­del­len, berät­tar Anna Nero om lära­re och kro­ki-ele­ver, om möten med and­ra model­ler, om utsatt­het och stolt­het. Hon rör sig frimo­digt i det änd­lö­sa land­skap som bre­der ut sig mel­lan betrak­ta­ren och den betrak­ta­de och gör flera histo­ris­ka och lit­te­rä­ra kopplingar.

Bild: omslag Anna Neros 'Krokimodellen', helt vitt med texten i svart och rött samt en skiss av en naken kvinnas kropp

PRIS: 200:-

KÖP DIREKT FRÅN OSS ♥

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

Anna Ner­os tex­ter är, lik­som ele­ver­nas teck­ning­ar, skis­ser som upp­står i stun­den. Med Kro­ki­mo­del­len vill hon inspi­re­ra lära­re, kon­ste­le­ver, konst­in­tres­se­ra­de och and­ra som vill kom­ma när­ma­re kro­ki­mo­del­len och som för­sö­ker för­stå vad som hän­der i ögon­blic­ket – och mer på dju­pet – hur objek­tet fak­tiskt är subjektet.

LÄS OM ANNA NERO HÄR »

 

ur Krokimodellen

Ele­ver­na ska teck­na stort. Två ställ­ning­ar som går in i varand­ra. De ska likt Paul Gau­gu­in teck­na med kla­ra kon­tu­rer. De vill inte göra fel, de är räd­da, det ska vara per­fekt med­det­sam­ma. De vågar inte expe­ri­men­te­ra eller stic­ka ut.

I vårt sam­häl­le är per­fek­tion och exper­tis ett ide­al. Män­ni­skor ska inte tän­ka själ­va. I media till­frå­gas exper­ter inom oli­ka områden.

Likaså eman­ci­pa­tion. Aka­de­miskt skri­van­de kan vara så trå­kigt och till­krång­lat att en har svårt att ta till sig tex­ten. Men ändå vågar få skri­va eman­ci­pa­to­riskt. De vågar inte stic­ka ut och fri­gö­ra tex­ten; tillå­ta sig att släp­pa fram både Dr Jekyll och Mr Hyde. Det är den som föl­jer mal­lar­na som hyllas.

Jag står i en este­tiskt till­ta­lan­de pose. Jag mås­te gå ur min bekväm­lig­hets­zon för att våga bli kro­kig, plump, ful. Det är job­bigt att luta sig fram­åt så brös­ten blir långa, eller kut­ryg­gig med dålig håll­ning. Este­tik behö­ver inte vara till­ta­lan­de. Este­tik kan vara ful. Fules­te­tik. Det är våra per­son­li­ga upp­le­vel­ser som är det vik­ti­ga, inte det kog­ni­tivt säkra.

Anna Nero

Bild: Anna Nero sitter på en grön bänk vid ett grönt bord och skriver på sin (varumärke). I fonden rikt blommande mjölkört som närmast täcker en faluröd stuga

I unga år påver­ka­de läsan­det Anna Nero fun­da­men­talt och vis­sa böc­ker föl­jer hen­ne genom livet. Hon skri­ver för att ge and­ra en käns­la av något som finns bort­om vår värld men sam­ti­digt är sam­man­län­kat med allt som sker. Läsan­det ska kän­nas i krop­pen, det ska alst­ra stäm­ning­ar som består eller loc­ka fram nya tankemönster.


Skri­van­det blir för Anna Nero star­kast när det är nära för­bun­det med livet. Som kro­ki­mo­dell skri­ver hon i pau­ser­na och tex­ter­na får, på plats i stun­den, en inne­börd som känns sann. Förs­ta boken Kro­ki­mo­del­len är ska­pad på det­ta sätt.

Men hon beja­kar även de inre värl­dar­na, det som sker i mel­lan­rum­men, i det spa­tio som exi­ste­rar bort­om vår fysis­ka värld. Kanske upp­stod des­sa värl­dar i barn­do­mens mör­ka gran­sko­gar med skogs­sjö­ar och våta mossor.

Genom skri­van­det utfors­kar hon till­va­rons oli­ka värl­dar och trig­gas av att befin­na sig på grän­sen mel­lan fik­tion och verk­lig­het, mel­lan det som sker i rea­li­te­ten och det som hän­der inom oss. Kanske som en kors­be­frukt­ning där det ena beri­kar det and­ra och tvärtom.


 

ur Krokimodellen

Jag halv­lig­ger på ett podi­um, ele­ver­na ska teck­na i tusch.
Lära­ren berät­tar om Kej­sa­ren i Kina.
Han frå­ga­de sitt ora­kel: Är det klokt att gå ut i krig?
Orak­let tog ett sköld­padds­skal och släng­de in det i elden.
I ska­let bil­da­des spric­kor. Orak­let tol­ka­de spric­kor­na: Nej det är ing­en bra idé jag ser här…, det­ta sägs vara bör­jan till de tec­ken som med tiden blev ett skriftspråk.

Ord för lyc­ka och flad­der­mus inne­hål­ler sam­ma tecken.

Jag tän­ker på flad­der­mu­sen och den fly­ger i mörk­ret och jag hör dess ekolod.
Och jag kän­ner lyc­ka i dess vingslag.

Det bör­jar med blicken:
Blic­kar som brän­ner fast som laserstrålar.
Ormens blick.
Det for­sät­ter med penseldraget:
Benknotestil
Från det tjoc­ka till en smal spets. Att göra den per­fek­ta linjen.
Att göra den per­fek­ta cir­keln. Att lät­ta på tum­men den sista fjär­de­de­len av den run­da for­men. Fast, fast, fast med hela armen och sedan en tummsnurr.

Pen­sel­dra­get är spår av mänsk­lig vilja.