Hoppa till innehåll

Carl Uhnbom

  • av Dag Persson

Carl Uhnbom (1957) är upp­vux­en i Sköndal, Stockholm, och dik­tar om sin läng­tan till den upp­växt­värld där allt sken skö­na­re i har­mo­nisk enhet. Han bör­ja­de skri­va vid 33 års ålder då han insåg att peda­go­gik-stu­di­er­na var för flac­ka och öns­ka­de sig en för­djup­ning av till­va­ron. Han är aktiv i Romantiska för­bun­det där han bidrar med enga­ge­mang och läs­ning av egna dikter.

Hans dik­ter målar upp en värld där han kän­ner sig höra hem­ma i sökan­det efter en roman­tisk livs­käns­la. Carl har skri­vit ett 60-tal diktsvi­ter varav des­sa 17 är de förs­ta i tryck. Genom det tala­de ordet kan han kli­va in i diktrum­met och ska­pa den värld där han vill vara, likt en skal­dan­de filosof.

Läs mer om boken Glömda oasers gåtor »

Bokrelease för Carl Uhnboms dikt­sam­ling Glömda oasers gåtor hölls 18 juni 2023 i Mullvadens träd­gård i Stockholm.

Romantiska förbundet

Det lit­te­rä­ra säll­ska­pet har sedan 1957 utgjort en sam­lings­plats för roman­ti­kens tra­di­tion inom svensk lit­te­ra­tur”. Romantiska Förbundet bil­da­des 1957 i Uppsala av bland and­ra Bo Setterlind och Harald Forss. I kon­trast till mate­ri­a­lis­men vil­le de ver­ka för ”de huma­nis­tis­ka bild­nings­vär­de­na” fun­ge­rar som forum för män­ni­skor med oli­ka bak­grund — dik­ta­re, konst­nä­rer och deras publik. Ordförande är idag poe­ten Alfonso Ambrossi.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!