Hoppa till innehåll

Andreas Björsten

  • av Dag Persson

 

 

Bild: Porträtt av Andreas Björsten

Andreas Björsten bör­ja­de skri­va dik­ter i 14-års­ål­dern och upp­träd­de bland annat på Kulturhuset i Stockholm. Som sjut­ton­å­ring för­sök­te han ge ut en bok på Författares Bokmaskin. Han miss­lyc­ka­des med det tek­nis­ka men fick en inblick i författarvärlden.

Andreas plug­ga­de och job­ba­de som kon­to­rist. Men han dröm­de om något annat. Som tjug­femå­ring upp­täck­te han att det fanns fler män­ni­skor runt om i Sverige med sam­ma dröm­mar. Han tog kon­takt med Thomas C. Ericsson och Lukas Moodysson som vid den tiden drev varsin sten­cil­tid­skrift i Vimmerby respek­ti­ve Åkarp. Björsten bör­ja­de skic­ka dik­ter och col­lage till dem och blev pub­li­ce­rad i tidskrifterna.

Han med­ver­ka­de i Grupp-anto­lo­gin GRUPP 86 (1986) till­sam­mans med bland and­ra Håkan Sandell och Lukas Moodysson. Han ingick i redak­tio­nen för den lit­te­rä­ra tid­skrif­ten Den Blinde Argus som kom ut mel­lan åren 1985–1995 och som idag fun­ge­rar som blogg.

Andreas är verk­sam in Romantiska för­bun­det och får nog anses som något av en tra­di­tio­na­list. Detta, inte bara i vad han skri­ver, utan ock­så för att han på oli­ka sätt ver­kar för att hålla lyri­ken levan­de och beva­kar dess plats i vårt, i vis­sa styc­ken, för­flac­ka­de kul­tur­sam­häl­le. Han är estrad­po­et och har varit med och arran­ge­rat Poetry Slam där han ock­så själv bidra­git med sin poesi.

Riv murar­na
runt de bäs­ta poeterna
upp­häv tystnaden
med munt­li­ga åtbörder.

Ur MUNTLIGA ÅTBÖRDER liten lyrisk själv­bi­o­gra­fi (munt­li­ga dik­ter tre)

Idag har Björsten sju dikt­sam­ling­ar bakom sig varav de tre senas­te här på Fri Press. Björn Kohlström recen­se­rar på sin vak­na blogg ber­nur Andreas senas­te titel Muntliga åtbör­der — liten lyrisk själv­bi­o­gra­fi. Kohlström pekar ut ”hem­lös­he­ten” som ett tema och menar att det i ”dik­ter­na finns ett stråk av det tid­lö­sa”, att ”de sak­nar spår av en sam­tid, och sådant kan all­tid upp­fat­tas dub­belt, lika myc­ket brist som tillgång”.

Efter att ha dia­gnos­ti­se­rats med Parkinsons sjuk­dom kom poe­tens senas­te bok Dikter som por­trätt 2022. Här behand­lar han för­änd­ring­ar­na i sin kropp och sjuk­hus­vis­tel­ser­na, men visar ock­så på en stor vil­je­kraft och tack­sam­het gente­mot sina vän­ner och kol­le­gor som stöt­tat honom genom åren. En upp­föl­ja­re, Några kom­mer nära and­ra för­blir bor­ta, pub­li­ce­ras på Fri Press 2024.

 

ANDREAS BJÖRSTEN FRI PRESS FÖRLAG

 

Muntliga åtbörder 2

Muntliga åtbörder 3
Dikter som porträtt
Några kommer nära andra förblir borta

 

 

ANDREAS BJÖRSTEN SOCIALA MEDIER

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!