Dödelsen – händelser i livets gränsland
av IngaMari Solders

Boken vän­der sig till dem som miss­tän­ker att de någon gång kom­mer att dö. Den är skri­ven i hopp om att göra livet något lät­ta­re, både att leva och att lämna.

Vi får ta del av Ing­a­Ma­ri Sol­ders inre upp­le­vel­ser som väg­vi­sa­re i livets gräns­land och vi får veta hur hon kom­mit att ägna sig åt detta.

   ”Jag har följt döen­des sjä­lar fram till den punkt där de har gått vida­re och jag vänt om”, berät­tar hon. Ordet dödel­sen kom till hen­ne efter att hen­nes gud­dot­ter Aman­da föd­des och dog sam­ti­digt. Sena­re kom hon att använ­da det om döden mer all­mänt. Bil­den av döden blir ofta den skräm­man­de dödskal­len, ben­rang­let eller lie­man­nen. Sol­ders vill istäl­let se det som en hand­ling, där någon eller något läm­nar krop­pen och rum­met. Vad som even­tu­ellt hän­der sen är en helt annan frå­ga, menar hon.

 

Någ­ra av bokens avsnitt hand­lar om obe­grip­li­ga hän­del­ser men hon har känt att allt inte kan för­stås och mås­te för­kla­ras. Vad är då sant? Det som utspe­las i den inre värl­den är svårt att bevi­sa. ”Det enda jag vet är att det är sant för mig”, säger hon. Hur de and­ra har upp­levt det vet hon inte. Hon kal­lar det ”sub­jek­tiv nonfiction”.

 

PRIS: 178:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

Läs mer om IngaMari Solders här »