Hoppa till innehåll

Ulla Waldenström

  • av Dag Persson

Ulla Waldenström är född 1947 i Hudiksvall. Hon utbil­da­de sig först till biträ­dan­de psy­ko­log men omsko­la­de sig sena­re till barn­mors­ka. Efter dis­pu­ta­tion och ett par år som Australiens förs­ta pro­fes­sor i barn­mors­ke­kun­skap blev hon 1998 pro­fes­sor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hennes forsk­nings­in­tres­se har hand­lat om barna­fö­dan­det i en allt mer tek­nisk och medi­cinsk för­loss­nings­vård. Hon är bland annat känd för att till­sam­mans med sin man ha star­tat en alter­na­tiv för­loss­nings­en­het kal­lad ABC-vård på Södersjukhuset. Hennes omfat­tan­de forsk­ning redo­vi­sas i blog­gen TÄNKA EVIDENS.

Waldenström tyc­ker om att skri­va. I yrkes­li­vet blev det mest aka­de­miskt men hon har ock­så för­sökt att skri­va ”mer popu­lärt” för att göra forsk­nings­re­sul­tat mer till­gäng­li­ga för bru­kar­na, allt­så de som ska använ­da dem i vår­den. När det blev en mas­sa tid över bör­ja­de hon skri­va små ver­ser i sin tele­fon. ”Och plöts­ligt blev det både vers och prosa.”

Omslaget till 'Den ambivalenta pensionären' av Ulla Waldenström, där hon sitter på solen med strandråg och klarblå himmel i fonden Den ambi­va­len­ta pen­sio­nä­ren är en sam­ling kor­ta­re essä­er där Waldenström utfors­kar gräns­lan­det mel­lan ett rikt yrkes­liv och pen­sio­nen. Perspektiven väx­lar mel­lan det per­son­li­ga och det mer all­män­na. Där inte för­nuf­tet och den stränga logi­ken räc­ker till, fång­ar hon käns­lor­na i dik­tens form.

LÄS MER HÄR »

Fler böcker av Ulla Waldenström

En annan tid
(egen utgiv­ning 2021)

Mår bar­nen bra i förskolan?
(Karolinska Institutet University Press, 2014)

Brinna och brän­nas – om mina enga­ge­mang
(Carlsson 2011)

Föda barn – från natur­ligt till hög­tek­no­lo­giskt
(Karolinska Institutet University Press 2007)

Sista året med Carl-Axel
(Carlsson 2000)


Ulla Waldenström på FACEBOOK »

Ulla Waldenström på INSTAGRAM »


GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!