Tomt Sinne — om Hakuin, japansk reformator i ord och bild

Bild på omslaget till TOMT SINNE liggande över tuschmålning med människor och vatten

av Sara Lundstedt feb­ru­a­ri 2011

 

”I den japans­ka kons­ten möt­te jag en and­lig konst­när. Hans lät­ta pen­sel­drag var bud­skap av järn som för­e­vi­gat hans namn i kul­tu­rens röt­ter lik­som i mitt eget sinne.”

För­u­tom en pre­sen­ta­tion av Haku­in gör Lundstedt en jäm­fö­rel­se med kris­ten­do­mens sto­re refor­ma­tor Mar­tin Lut­her. Hon lyf­ter ock­så fram Zen-budd­his­mens influ­en­ser på modern psy­ko­lo­gi. Haku­in var en stor bild­konst­när och kal­li­graf och Lundstedt visar hur bild- och boktryckar­kons­ten bidra­git till spri­dan­det av de nya idéer­na. Boken är illu­stre­rad med för­fat­ta­rens egna tuschteckningar.

TOMT SINNE I WEBBSHOPPEN »