Hoppa till innehåll

Titti Spaltro & Lars Larsen

  • av Dag Persson

Spaltro och Larsen häm­tar inspi­ra­tion från natu­ren. Men ock­så ifrån poe­ter som Friedrich Hölderlin, William Wordsworth och John Keats. Som mot­kraft till dagens, många gång­er ”svå­ra” och intro­ver­ta lyrik, vill de bli för­ståd­da och upp­skat­tas av ”den enk­le bon­den”. “Vi har inte lust att bril­je­ra eller ver­ka dju­pa med krys­tat dun­kel”, säger de. Strävan är ett per­son­ligt möte med läsa­ren där “käns­lor och visio­ner kom­mu­ni­ce­ras”. Deras vision är allt­så en renäs­sans för den klas­sis­ka lyri­ken, för det folk­li­ga – och för natu­rens återkomst.

Line

TITTI SPALTRO

Född 1965, halvt ita­li­ensk och halvt svensk, foto­graf, fil­ma­re och poet och bor i Stockholm. Hon har foto­gra­fe­rat hem­lö­sa under lång tid, och gett ut en foto­bo­ken Utanför till­sam­mans med Mattias Nilsson. Har haft en fotout­ställ­ning kol­lek­tiv­liv i Stockholm (2016) och Åbo (2017), ett femårs­pro­jekt som hand­lar om var­dag och fest i två kol­lek­tiv i Åbo. Hon har fil­mat söd­ra Sveriges eko­byar där hon vand­rat till Skåne och till­ba­ka till­sam­mans med Lars.

LARS LARSEN

Född 1984 i Finland, norr­man, bor i Stockholm, poet och eko­fi­lo­sof (dock inte en aka­de­misk sådan), kal­las även ”Munken”. Själv kal­lar han sig ”Skogsmannen Snigelson” p.g.a. vis­sa star­ka band till natu­ren och dju­ren, grund­lag­da bl.a. genom många års hem­lös­het som boen­de i tält, kåta och små hyd­dor i Flatens natur­re­ser­vat och Nackareservatet. Han debu­te­ra­de som poet 2007 med Över flo­den mig på eget för­lag och har ock­så gett ut ett eko­te­o­lo­giskt verk, Djurisk teo­lo­gi. Paradisets åter­komst på Titel för­lag 2010.

SPALTRO-LARSEN FRI PRESS FÖRLAG

Naturens Återkomst

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!