Sonja Danielsson


BILD: Porträtt av Sonja Danielsson

Son­ja Dani­els­son har under de senas­te åren bli­vit popu­lär främst hos de yng­re, med sina under­fun­di­ga och klo­ka tan­kar vil­ka kom­mer till uttryck i kor­ta dik­ter, “kort­tänkt”.

For­men för hen­nes dik­ter är senryu – haikuns kusin – med tre rader om sjut­ton sta­vel­ser. Hen­nes öpp­na och raka sätt att se värl­den ger tillit och tröst i en allt mer för­än­der­lig värld, något som visar sig i dikt­sam­ling­en Kort­tänkt från ett långt liv.

Son­ja Dani­els­son föd­des 1926 i Helsing­fors. Hon har påbrå på möder­net från Viborg i Kare­len och på fäder­net från Örträsk i svens­ka lapp­mar­ken. Under många år arbe­ta­de hon som distrikts­skö­ters­ka på den norr­länds­ka lands­byg­den. Hon har ock­så givit ut vis­böc­ker och skri­vit tret­ton sång­spel, av vil­ka sex är upp­för­da. Hon har även skri­vit boken Vi vil­le häl­sa som hand­lar om hur sjuk­vår­den i Sve­ri­ge för­änd­ra­des under fyra decen­ni­er. (Boken går att bestäl­la via Dani­els­son hem­si­da. Följ ock­så Son­ja Dani­els­son på hen­nes Instagram här på sidan.)

Hon berät­tar i arti­keln “Plätt på Lil­la Hel­ve­tet”, Vård­för­bun­dets tid­ning Vård­fo­kus 2016:6, om hur det var att vara “pro­ve­lev” på Sab­bats­bergs Sjuk­hus 1947.

Läs om boken
Korttänkt från ett långt liv »