IngaMari Solders


Porträtt av IngaMari Solders, foto: Jenny Staaf

I sin debut­bok Dödelsen – hän­del­ser i livets gräns­land delar IngaMari Solders med sig av sina djupt per­son­li­ga inre upp­le­vel­ser av att föl­ja de dödas och de döen­des sjä­lar genom gräns­lan­det mel­lan liv och död.

Hon har idag fyr­tio års erfa­ren­het av det­ta. Det bör­jar med hur hon för­be­red­des för upp­dra­get som hon först inte kun­de tro på. Den inre och den ytt­re värl­den förs så i Dödelsen sam­man med berät­tel­ser om oli­ka sätt att ta sig genom den pro­cess det är för sjä­len att läm­na jordelivet.

”Ett halv­år efter att min gud­dot­ter Amanda dog och gav oss ordet dödel­se, blev jag klar med min grund­ut­bild­ning i Rosenmetoden”, berät­tar hon. Hon till­bring­a­de sedan ett år i England där hon gjor­de stu­die­be­sök på oli­ka hos­pice och del­tog i oli­ka kur­ser och works­hops på temat “Death and Dying”. Tillbaka i Sverige var hon volon­tär i star­ten av ett hos­pice för AIDS-sju­ka. Detta var i bör­jan av nit­ti­o­ta­let, allt­så före bromsme­di­ci­ner­nas tid.

   ”En vik­tig grund till Hospicerörelsen var effek­tiv smärt­lind­ring. Jag insåg att det hand­lar om myc­ket mer än bara medi­ci­ne­ring”, säger hon. Det hand­lar om vik­ten av ett tillå­tan­de utrym­me och stöd i att tän­ka, kän­na och pra­ta om dödel­sen. Hon under­vi­sa­de sam­tals­grup­per och works­hops och höll före­drag som stöd för att bear­be­ta det som dödel­sen väc­ker i oss. Allt för att så långt möj­ligt nå fram till att tillå­ta dödel­sen att fin­nas som vill­kor för liv.

IngaMari Solders är född 1952, upp­vux­en på Lidingö men bor sedan 1996 i Resele vid stran­den av Ångermanälven.

Under flera år har hon varit verk­sam som Rosenterapeut men i och med arbe­tet med Dödelsen har hon fått läg­ga det åt sidan.

Besök IngaMari Solders webbplats »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”IngaMari Solders

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje