Hoppa till innehåll

Pia Runesson

  • av Dag Persson

Pia Runesson, nume­ra pen­sio­ne­rad lära­re i bland annat ämnet svens­ka, har all­tid äls­kat det skriv­na ordet och dess för­må­ga att berö­ra och även dess makt att för­änd­ra. Henns favo­rit­stäl­le att vis­tas på har all­tid varit något bib­li­o­tek, där utbu­det varit stort och varierande.

”Som lära­re arbe­ta­de jag ofta med skön­lit­te­ra­tur”, berät­tar hon. ”Vi ana­ly­se­ra­de, dra­ma­ti­se­ra­de och dis­ku­te­ra­de hand­ling och per­son­gal­le­ri. Och hög­läs­ning var ett natur­ligt inslag. Detta visa­de sig i ele­ver­nas egna skriv­ar­be­ten, att de utveck­lat fan­ta­si och föreställningsförmåga.”

Runessons bok Myrguldet till­kom då hon i en skol­klass hade sam­tal om oli­ka gen­rer. ”Eleverna fick lära sig oli­ka ’recept’ som finns för att skri­va exem­pel­vis novel­ler, sagor, argu­men­te­ran­de tex­ter och annat. Ingredienserna för en saga är exem­pel­vis: en okänd tid och plats, kro­no­lo­gisk ord­ning, ett upp­drag som ska lösas och belö­nas, resor, magis­ka tal som sju och tre. Överdrifter och påhit­ta­de mil­jö­er fick gär­na vara med. Och såklart ett lyck­ligt slut.”

”Ordet saga bety­der egent­li­gen bara någon­ting som sägs. Det van­li­gas­te förr var väl att berät­ta en saga muntligt?” 

Pia Runesson

De böc­ker som oftast lig­ger på Runessons säng­bord nu för tiden är thril­lers, själv­bi­o­gra­fi­er, poe­si samt fak­ta­ba­se­rad litteratur. 

Runessons skri­van­de har varit på spar­lå­ga ett tag. ”Jag skri­ver mest dik­ter och ver­ser om dagen som är”, säger hon. ”Men ny barn­bok är pla­ne­rad. Det är en god­natt­sa­ga som heter Drömtåget. Jag har berät­tat den åtskil­li­ga gång­er för mina barn­barn då de var små.” 

Line

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!