Muntliga åtbörder — liten lyrisk självbiografi (muntliga dikter tre)

Nu är Andre­as Björsten till­ba­ka med en helt ny upp­sätt­ning poe­si. Den tidi­ga­re sam­ling­en, Kär­leks­bik­ter, gavs ut på Fri Press 2013. Den här gång­en läm­nar Björsten kär­le­ken för att röra sig in i poe­tens land­skap mot en slags meta­po­e­si. Resul­ta­tet är en bland­ning mel­lan estrad­po­e­si och “van­lig” poe­si där läsa­ren får föl­ja med i möten med and­ra karak­tä­rer som skri­ver och ska­par.

stä­der­na läm­nar poe­ter­na
poe­ter­na läm­nar stä­der­na
ändå blir de kvar
i varand­ra
som hem­lö­sa
som hem­lö­sa

Andre­as Björstens för­ra dikt­sam­ling här på Fri Press, Kär­leks­bik­ter 2013, möt­tes av reak­tio­ner som:

Kon­tras­ter­na finns där ofta, även det nega­ti­va har fått en plats. […] Någon skön­het upp­le­ver man säl­lan i hans tex­ter men där­e­mot ger de en käns­la av kraft.” (Rolf Zan­dén i Popu­lär Poe­si)

I WEBBSHOPEN