Frida Mellström


Frida Mellström, född 1977, är upp­vux­en i Gävle och bor i Alingsås. I sina tex­ter vill hon berät­ta om skör­he­ten hos oss män­ni­skor. Något som kom­mer till uttryck i Sedan kom­mer orden som är hen­nes förs­ta bok.

Fridas lit­te­rä­ra röst har for­mats i ama­tör­te­a­tern och folk­hög­sko­lan. Efter tea­ter­pe­da­gog­ut­bild­ning­en på Marieborgs folk­hög­sko­la, stu­de­ra­de hon skri­van­de på flera folk­hög­sko­lor – Ölands, Nordiskas och Sörängens – och hon har sedan dess skri­vit för tea­ter, radio och musikal.

Bakom sig har hon bland annat manus till Är upp­satt av “Kvartersteatern” i Norrköping 2005, som musi­kal på “Scen Gavelius” i Stockholm 2007 och “Dieselverkstaden” i Sickla 2009, samt musik­te­a­tern Vackra ni på Boulevardteatern i Stockholm 2015. Till Radioteatern skrev hon Lyssnandet som sän­des 2011.

Tidigare har hon ock­så arbe­tat som under­skö­ters­ka med män­ni­skor som har funk­tions­va­ri­a­tio­ner. Idag job­bar hon som stu­die — och yrkes­väg­le­da­re inom vux­en­ut­bild­ning­en. Arbetet har lett till många möten med män­ni­skor där hon upp­täc­ker hur skör­he­ten och ens­lig­he­ten – när vi törs dela den – ska­par den gemen­skap var­i­från mening och styr­ka kan byg­gas. Det har ock­så gett erfa­ren­he­ter som hon har med sig in i sitt skapande.

Det hon skild­rar i Sedan kom­mer orden är inte själv­upp­levt. Men hon säger: ”Jag bod­de nära en tåg­sta­tion ett tag. Det hän­de att den som hade bråt­tom kor­sa­de spå­ret där, utma­na­de ödet. På per­rong­en fanns ett målat streck, ett säker­hets­av­stånd. Det var nött och skilj­de flera cen­ti­me­ter i bredd på sina stäl­len. Jag vet, för en kväll mät­te jag avstån­det mel­lan det och per­rong­kan­ten med ett måttband.”

Vi vid­tar före­byg­gan­de säker­hets­åt­gär­der, menar hon. Installerar petskydd och trapp­grind. Tränar hjärt – lung­rädd­ning. Kör bran­döv­ning­ar, bär hjälm. Vi utma­nar trygg­he­ten. Vi kor­sar tågspår.

Om det Mellström skri­ver ska någon ha sagt att det är ”Vilja och kraft med ener­gin rik­tad inåt”. Kanske når den ock­så oss.

Frida Mellström på Facebook »

Omslaget till 'Sedan kommer orden' av Frida Mellström, i tegelrött och vitt kakel med text i flytande blått

FP–184 • ISBN: 978–91-88765–43‑7

Läs om boken 
Sedan kommer orden »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”Frida Mellström

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje