Anna Kjellin

 

 

Anna Kjellin har stu­de­rat och upp­levt sha­ma­nism och dess meto­der i Sibirien, USA och Europa. Som för­fat­ta­re har hon för­u­tom de roma­ner och fack­böc­ker som finns på Fri Press skri­vit böc­ker om så vitt skil­da ämnen som pro­ces­s­o­ri­en­te­ring av moder­na orga­ni­sa­tio­ner och kvin­no­kun­skap i självhushållet.

Romanerna Jordens Önskan och Jordens Hopp är de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin ”Ursprung och Framtid”. Det är berät­tel­ser om män­ni­skor, både i Sibirien och Sverige, vars and­li­ga egen­ska­per har en stark påver­kan på deras liv och öde. Gemensamt för roma­ner­na är per­spek­ti­vet att grund­bul­tar­na för en posi­tiv sam­hälls­ut­veck­ling är ett balan­se­rat sam­spel mel­lan män­ni­skors and­li­ga eller psy­ko­lo­gis­ka insikt, eko­lo­gis­ka med­ve­ten­het och för­må­ga till solidaritet.

Anna Kjellin hål­ler kur­ser inom den fornnor­dis­ka and­li­ga tra­di­tio­nen. Det som på 1800-talet kal­la­des ”Asatro”. Kurserna bely­ser både den senas­te forsk­ning­en inom tro och vetan­de och prak­tis­ka delar kring sej­dens meto­der och magi. Kurserna går under sam­lings­nam­net ”Sejd i Sverige”. Det finns ett stort inter­na­tio­nellt intres­se för sejd och magi i det for­na Norden. Det intres­set sak­nar de för­enk­la­de och höger­po­li­tis­ka för­tec­ken som vi ofta möter här hemma.

Kjellin hål­ler kur­ser i sha­ma­nism och i att han­te­ra dödens ter­ri­to­ri­er. Kursen ”Döden, döen­det och bort­om döden” är för män­ni­skor som på all­var vill utveck­la sin and­li­ga sida och som på dju­pet vill möta and­ra män­ni­skor i deras erfa­ren­he­ter. Då behö­ver en vara vän med sin egen död­lig­het, sin egen död och med de möj­lig­he­ter som finns och ver­kar på den and­ra sidan.

Under de peri­o­der Kjellin vis­tats i Tuva i Sibirien har hon fått kon­takt med många intres­san­ta per­so­ner. Alltifrån utö­van­de sha­ma­ner till fors­ka­re, musi­ker och fis­ka­re i vild­mar­ken. Med vis­sa mel­lan­rum arran­ge­rar hon resor för mind­re grup­per till den­na fan­tas­tis­ka del av Ryska Federationen.

På som­rar­na bor hon i kan­ten av vild­mar­ken i Ore i Dalarna. Där arbe­tar hon med fäbod­liv och tra­di­tions­be­va­ran­de på den vack­ra och uni­ka fäbo­den Ärteråsen. Följ länk till Ärteråsens Facebook nedan.

Kjellin har uni­ver­si­tets­ut­bild­ning i bete­en­de­ve­ten­skap och arbe­ta­de länge som mana­ge­ment­kon­sult med fokus på styr­ning och led­ning inom offent­lig sek­tor. För någ­ra år sedan byt­te hon inrikt­ning till för­fat­ta­re och arran­gör av and­li­ga kur­ser. Hon bor på vint­rar­na i Skåne där famil­jen påbör­jat upp­bygg­na­den av en kursgård.

 

ANNA KJELLIN FRI PRESS FÖRLAG

Jordens önskanJordens önskanJordens önskan

ANNA KJELLIN  NÄTET

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje