Hoppa till innehåll

Anna Kjellin

  • av Dag Persson

 

 

Anna Kjellin har stu­de­rat och upp­levt sha­ma­nism och dess meto­der i Sibirien, USA och Europa. Som för­fat­ta­re har hon för­u­tom de roma­ner och fack­böc­ker som finns på Fri Press skri­vit böc­ker om så vitt skil­da ämnen som pro­ces­s­o­ri­en­te­ring av moder­na orga­ni­sa­tio­ner och kvin­no­kun­skap i självhushållet.

Romanerna Jordens Önskan och Jordens Hopp är de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin ”Ursprung och Framtid”. Det är berät­tel­ser om män­ni­skor, både i Sibirien och Sverige, vars and­li­ga egen­ska­per har en stark påver­kan på deras liv och öde. Gemensamt för roma­ner­na är per­spek­ti­vet att grund­bul­tar­na för en posi­tiv sam­hälls­ut­veck­ling är ett balan­se­rat sam­spel mel­lan män­ni­skors and­li­ga eller psy­ko­lo­gis­ka insikt, eko­lo­gis­ka med­ve­ten­het och för­må­ga till solidaritet.

Anna Kjellin hål­ler kur­ser inom den fornnor­dis­ka and­li­ga tra­di­tio­nen. Det som på 1800-talet kal­la­des ”Asatro”. Kurserna bely­ser både den senas­te forsk­ning­en inom tro och vetan­de och prak­tis­ka delar kring sej­dens meto­der och magi. Kurserna går under sam­lings­nam­net ”Sejd i Sverige”. Det finns ett stort inter­na­tio­nellt intres­se för sejd och magi i det for­na Norden. Det intres­set sak­nar de för­enk­la­de och höger­po­li­tis­ka för­tec­ken som vi ofta möter här hemma.

Kjellin hål­ler kur­ser i sha­ma­nism och i att han­te­ra dödens ter­ri­to­ri­er. Kursen ”Döden, döen­det och bort­om döden” är för män­ni­skor som på all­var vill utveck­la sin and­li­ga sida och som på dju­pet vill möta and­ra män­ni­skor i deras erfa­ren­he­ter. Då behö­ver en vara vän med sin egen död­lig­het, sin egen död och med de möj­lig­he­ter som finns och ver­kar på den and­ra sidan.

Under de peri­o­der Kjellin vis­tats i Tuva i Sibirien har hon fått kon­takt med många intres­san­ta per­so­ner. Alltifrån utö­van­de sha­ma­ner till fors­ka­re, musi­ker och fis­ka­re i vild­mar­ken. Med vis­sa mel­lan­rum arran­ge­rar hon resor för mind­re grup­per till den­na fan­tas­tis­ka del av Ryska Federationen.

På som­rar­na bor hon i kan­ten av vild­mar­ken i Ore i Dalarna. Där arbe­tar hon med fäbod­liv och tra­di­tions­be­va­ran­de på den vack­ra och uni­ka fäbo­den Ärteråsen. Följ länk till Ärteråsens Facebook nedan.

Kjellin har uni­ver­si­tets­ut­bild­ning i bete­en­de­ve­ten­skap och arbe­ta­de länge som mana­ge­ment­kon­sult med fokus på styr­ning och led­ning inom offent­lig sek­tor. För någ­ra år sedan byt­te hon inrikt­ning till för­fat­ta­re och arran­gör av and­li­ga kur­ser. Hon bor på vint­rar­na i Skåne där famil­jen påbör­jat upp­bygg­na­den av en kursgård.

 

ANNA KJELLIN FRI PRESS FÖRLAG

Jordens önskanJordens önskanJordens önskan

ANNA KJELLIN  NÄTET

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!