Kinas Dharmagäng
av Bo Ranman

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

Fem favoriter i en

Det­ta är en fak­si­milut­gå­va av de tidi­ga­re utgiv­na tit­lar­na Kaku­ans Oxher­de­bil­der, Han-shan – Kal­la Ber­gets poe­si, Hår­da tider – Wei Ying-wu, Gry­ning­ens & skym­ning­ens fär­ger, Chia Taos liv och poe­si samt Su Tung pó – poe­ten från Öst­ra Slutt­ning­en.

I för­la­gets barn­dom upp­täck­te Bo Ran­man den mys­tis­ke Chan-poe­ten och Tao-filo­so­fen Han-shan, Kal­la Ber­get. Intres­set väx­te och han hit­ta­de de övri­ga kine­sis­ka poe­ter­na vil­ka han pre­sen­te­ra­de till­sam­mans med någ­ra av deras dik­ter tol­ka­de till svenska.

De tidi­ga­re utgå­vor­na var små upp­la­gor tryck­ta på spe­ci­ellt utvalt åter­vin­nings­pap­per. Skrif­ter­na har fått myc­ket fint mot­ta­gan­de från recen­sen­ter­na. När upp­la­gor­na bör­ja­de tag slut sam­la­des de i den­na volym.

 

 

Kinas Dharmagäng i webbshoppen »

ur Kinas Dhar­magäng:
och Chia Taos
Gry­ning­en & Skym­ning­ens färger

far­väl till mun­ken Ho-lan

När du vil­da munk
kom­mer för att ta farväl,
sit­ter vi en stund
vid den san­di­ga åstranden.

På fjär­ran vägar,
hål­ler du ut din tom­ma skål;
djupt in bland bergen
vand­rar du på ned­fall­na blommor.

Då du ing­en Mäs­ta­re har
får du kla­ra ut Chán på egen hand;
med strik­ta versmått
får dina poem lovord.

Den­na avfärden
har ing­et sär­skilt skäl;
ett ensamt moln
har ing­et spe­ci­ellt hem

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

->