Hoppa till innehåll

Jack Kerouac 100 år • 12 mars 2022

  • av Dag Persson

Hur Jack Kerouacs böcker påverkat mitt liv

När Europa öpp­na­des upp någ­ra år efter and­ra världs­kri­get kör­de min far Pelle Ranman och någ­ra av hans vän­ner runt i väst­ra Europa i gam­la bilar. Som barn blädd­ra­de jag stän­digt i pap­pas foto­al­bum från des­sa resor och jag var myc­ket fasci­ne­rad och följ­de med i kart­bo­ken. Han och vän­nen Lasse Nordquist res­te runt i Europa sam­ti­digt som Jack Kerouac och Neal Cassady gjor­de det i USA. När jag var fjor­ton år sat­te min far Jack Kerouacs bok On the Road (På drift) i hän­der­na på mig.

Att resa

Vi var fli­ti­ga besö­ka­re på bib­li­o­te­ket min far och jag och vid det laget hade jag sedan länge läst allt av intres­se bland ung­doms­böc­ker­na. Kanske insåg inte min far vid­den av hur Kerouacs böc­ker skul­le kom­ma att påver­ka mig. Den svens­ke poe­ten Peter Lindforss skrev en bok om sin lång­va­ri­ga vän­skap med Leonard Cohen. Boken heter Mannen som för­stör­de mitt liv. Jag skul­le inte på något sätt säga så om Kerouacs böc­ker, men de för­änd­ra­de defi­ni­tivt mitt liv.

Inspirerad av On the Road låna­de jag min fars ryggsäck och sov­säck och gav mig iväg på min förs­ta lif­tar­re­sa på som­mar­lo­vet efter års­kurs nio, den­na förs­ta tripp gick till Oslo. De föl­jan­de åren kom lif­tar­re­sor­na att utö­kas till hela Europa och delar av Nordafrika, fast nu med egen utrust­ning. Resandet kom att fort­sät­ta med en gam­mal buss tur och retur till Indien och Nepal. Resan dit gick genom Turkiet, Iran, Afghanistan och Pakistan.

Idag gör många ung­do­mar en resa Sydostasien runt eller till Australien efter sina stu­di­er, så var det inte på den tiden. I vår glo­ba­li­se­ra­de värld har avstån­den krympt, dagens ung­do­mar tar fly­get till Bangkok eller Sydney och star­tar sin resa där. Skillnaden mel­lan då och nu är att då res­te jag över ber­gen och slät­ter­na, genom öknar­na och dalar­na för att kom­ma fram. Vi fär­da­des ”On the Road”.

Jack Kerouacs ori­gi­nal­ma­nus till On the Road
(foto: ”mag­bell” på flickr)

Jack Kerouacs egen kar­ta över resor­na i On the Road

På väg med buss genom Afghanistan och Iran.

Nästa fas i resan­det blev att inre­da en Volvo Duett till hus­bil med många upp­le­vel­ser i Frankrike, Spanien och Portugal.

Line


Till källorna

Under de förs­ta lif­ta­re­sor­na pas­se­ra­de jag ofta i Amsterdam, jag sov i Vondelpark eller på oli­ka Sleep-in. Där upp­täck­te jag Amsterdams bok­hand­lar. Efter On the Road hade jag hit­tat ett exem­plar av Jack Kerouacs bok Dharmagänget och dess fort­sätt­ning Desolation Angels och de kom kanske i ännu hög­re grad att påver­ka res­ten av mitt liv. De star­ta­de mitt intres­se för budd­his­tisk filo­so­fi och poe­si. Jag blev oer­hört intres­se­rad av en av Dharmagängets huvud­per­so­ner Japhy Ryder som i boken höll på att över­sät­ta den kine­sis­ke poe­ten och filo­so­fen Han-shans tex­ter. Jag insåg strax att han var poe­ten Gary Snyder och i Amsterdams bok­hand­lar hit­ta­de jag den­nes böc­ker och blev myc­ket inspi­re­rad av hans poe­si. Den var kine­sisk- och japa­nin­flu­e­rad men sam­ti­digt starkt eko­lo­gi­o­ri­en­te­rad och inspi­re­rad av Nordamerikas ursprungs­folk. Det sena­re har ock­så fått mig att under flera decen­ni­er arbe­ta med stöd till ursprungs­folk i Amazonas.

Tack vare Gary Snyder och Han-shan har jag i mer är fem­tio år arbe­tat med att över­sät­ta och pre­sen­te­ra samt pub­li­ce­ra kine­sisk och japansk budd­his­tisk poesi.

Resandet i On the roads anda har fort­satt till alla jor­dens världs­de­lar. Med bil genom Australien och till många län­der i Latinamerika. Bland annat till det inre av Amazonas regn­sko­gar. Men ock­så i Jack Kerouacs och Neal Cassadys hjul­spår med bil genom Nordamerika, med besök i flera av ursprungs­be­folk­ning­ens områ­den där, men ock­så till bok­hand­lar som City Lights i San Francisco och Poetry-slam täv­ling­ar i Austin Texas.

Resorna har ock­så sträckt sig med far­tyg över haven, i Stilla Havet runt Galapagosöarna och över Barents hav till Björnön och Norra Ishavet till Svalbard. Fartygen har ock­så fört mig över Södra Oceanen till Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis.

På sena­re tid har myc­ket av resan­det och upp­täckts­fär­der­na i Sverige, Danmark och Tyskland gjorts med en liten hus­bil som jag följd­rik­tigt döpt till ”On the Road”.Tack Jack!
Bo Ranman
12 mars 2022

Line


En del av upp­le­vel­ser­na längs vägen har jag sam­lat och pub­li­ce­rat i en skrift­se­rie med tit­lar­na Längs vägen del 1, Längs vägen del 2, Längs vägen del 3 och Längs vägen del 4.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!