Jack Kerouac 100 år • 12 mars 2022

Hur Jack Kerouacs böcker påverkat mitt liv

När Europa öpp­na­des upp någ­ra år efter and­ra världs­kri­get kör­de min far Pelle Ranman och någ­ra av hans vän­ner runt i väst­ra Europa i gam­la bilar. Som barn blädd­ra­de jag stän­digt i pap­pas foto­al­bum från des­sa resor och jag var myc­ket fasci­ne­rad och följ­de med i kart­bo­ken. Han och vän­nen Lasse Nordquist res­te runt i Europa sam­ti­digt som Jack Kerouac och Neal Cassady gjor­de det i USA. När jag var fjor­ton år sat­te min far Jack Kerouacs bok On the Road (På drift) i hän­der­na på mig.

Att resa

Vi var fli­ti­ga besö­ka­re på bib­li­o­te­ket min far och jag och vid det laget hade jag sedan länge läst allt av intres­se bland ung­doms­böc­ker­na. Kanske insåg inte min far vid­den av hur Kerouacs böc­ker skul­le kom­ma att påver­ka mig. Den svens­ke poe­ten Peter Lindforss skrev en bok om sin lång­va­ri­ga vän­skap med Leonard Cohen. Boken heter Mannen som för­stör­de mitt liv. Jag skul­le inte på något sätt säga så om Kerouacs böc­ker, men de för­änd­ra­de defi­ni­tivt mitt liv.

Inspirerad av On the Road låna­de jag min fars ryggsäck och sov­säck och gav mig iväg på min förs­ta lif­tar­re­sa på som­mar­lo­vet efter års­kurs nio, den­na förs­ta tripp gick till Oslo. De föl­jan­de åren kom lif­tar­re­sor­na att utö­kas till hela Europa och delar av Nordafrika, fast nu med egen utrust­ning. Resandet kom att fort­sät­ta med en gam­mal buss tur och retur till Indien och Nepal. Resan dit gick genom Turkiet, Iran, Afghanistan och Pakistan.

Idag gör många ung­do­mar en resa Sydostasien runt eller till Australien efter sina stu­di­er, så var det inte på den tiden. I vår glo­ba­li­se­ra­de värld har avstån­den krympt, dagens ung­do­mar tar fly­get till Bangkok eller Sydney och star­tar sin resa där. Skillnaden mel­lan då och nu är att då res­te jag över ber­gen och slät­ter­na, genom öknar­na och dalar­na för att kom­ma fram. Vi fär­da­des ”On the Road”.

Jack Kerouacs ori­gi­nal­ma­nus till On the Road
(foto: ”mag­bell” på flickr)

Jack Kerouacs egen kar­ta över resor­na i On the Road

På väg med buss genom Afghanistan och Iran.

Nästa fas i resan­det blev att inre­da en Volvo Duett till hus­bil med många upp­le­vel­ser i Frankrike, Spanien och Portugal.

Line


Till källorna

Under de förs­ta lif­ta­re­sor­na pas­se­ra­de jag ofta i Amsterdam, jag sov i Vondelpark eller på oli­ka Sleep-in. Där upp­täck­te jag Amsterdams bok­hand­lar. Efter On the Road hade jag hit­tat ett exem­plar av Jack Kerouacs bok Dharmagänget och dess fort­sätt­ning Desolation Angels och de kom kanske i ännu hög­re grad att påver­ka res­ten av mitt liv. De star­ta­de mitt intres­se för budd­his­tisk filo­so­fi och poe­si. Jag blev oer­hört intres­se­rad av en av Dharmagängets huvud­per­so­ner Japhy Ryder som i boken höll på att över­sät­ta den kine­sis­ke poe­ten och filo­so­fen Han-shans tex­ter. Jag insåg strax att han var poe­ten Gary Snyder och i Amsterdams bok­hand­lar hit­ta­de jag den­nes böc­ker och blev myc­ket inspi­re­rad av hans poe­si. Den var kine­sisk- och japa­nin­flu­e­rad men sam­ti­digt starkt eko­lo­gi­o­ri­en­te­rad och inspi­re­rad av Nordamerikas ursprungs­folk. Det sena­re har ock­så fått mig att under flera decen­ni­er arbe­ta med stöd till ursprungs­folk i Amazonas.

Tack vare Gary Snyder och Han-shan har jag i mer är fem­tio år arbe­tat med att över­sät­ta och pre­sen­te­ra samt pub­li­ce­ra kine­sisk och japansk budd­his­tisk poesi.

Resandet i On the roads anda har fort­satt till alla jor­dens världs­de­lar. Med bil genom Australien och till många län­der i Latinamerika. Bland annat till det inre av Amazonas regn­sko­gar. Men ock­så i Jack Kerouacs och Neal Cassadys hjul­spår med bil genom Nordamerika, med besök i flera av ursprungs­be­folk­ning­ens områ­den där, men ock­så till bok­hand­lar som City Lights i San Francisco och Poetry-slam täv­ling­ar i Austin Texas.

Resorna har ock­så sträckt sig med far­tyg över haven, i Stilla Havet runt Galapagosöarna och över Barents hav till Björnön och Norra Ishavet till Svalbard. Fartygen har ock­så fört mig över Södra Oceanen till Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis.

På sena­re tid har myc­ket av resan­det och upp­täckts­fär­der­na i Sverige, Danmark och Tyskland gjorts med en liten hus­bil som jag följd­rik­tigt döpt till ”On the Road”.Tack Jack!
Bo Ranman
12 mars 2022

Line


En del av upp­le­vel­ser­na längs vägen har jag sam­lat och pub­li­ce­rat i en skrift­se­rie med tit­lar­na Längs vägen del 1, Längs vägen del 2, Längs vägen del 3 och Längs vägen del 4.

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje