Hoppa till innehåll

Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar
av Eva-Li Johansson

  • av Dag Persson
Bild: BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)

Eva-Li Johansson utfors­kar det inre land­ska­pet. Människor har fär­dats dit i alla tider och alla kul­tu­rer. Här finns den beröm­da skat­ten, lika åtrå­värd idag som för tusen år sedan. Hon söker, hit­tar led­trå­dar, reser i gam­la mäs­ta­res fot­spår. Vägen är loc­kan­de men krokig.

Hjälteresan utma­nar gam­la före­ställ­ning­ar om stor­dåd i Herkules anda. Men sant hjälte­mod hand­lar om att våga möta sig själv – en upp­gift fylld av utma­ning­ar och ovän­ta­de insik­ter. Det visar sig att livets mot­gång­ar har ett över­ras­kan­de syf­te. Lyssna och lär av alla som har gått före och hit­tat skat­ten. Hjälteresan – När livet knac­kar på och även­ty­ret bör­jar är en sann inspi­ra­tions­bok för alla som vill föl­ja efter.

Sagt om Hjälteresan

”Eva-Li Johanssons skild­ring är oav­bru­tet fasci­ne­ran­de och vitt­nar om stor belä­sen­het. […] Många and­ra har gjort en sådan resa och ännu fler kom­mer att göra den. Den leder med tiden till en hem­komst, en ny syn på sig själv och omvärl­den. Hemkomsten inne­bär ock­så ett freds­för­drag, lik­som till accep­tans och för­so­ning, eller, med C.G. Jungs ord en individuation.”

Antoon Geels
pro­fes­sor eme­ri­tus i religionshistoria
och reli­gi­ons­psy­ko­lo­gi

De tio oxher­de­bil­der­na, den chan­budd­his­tis­ka mun­ken Kakuans idag klas­sis­ka bil­der med till­hö­ran­de tex­ter från 1100-talets Kina, löper som en röd tråd genom Johanssons berät­tel­se. Här en av bokens illust­ra­tio­ner. Det är den förs­ta bil­den, ”Sökande oxen”, målad av Tenshō Shūbun (1414–1463).

BILD: 'Sökande oxen' av Tenshō Shūbun, en ung man spanar vid sjöstranden (gammal japansk tuschmålning)

Ensam i vild­mar­ken, vil­se i djungeln
her­den söker och söker.
Brusande vat­ten, fjär­ran berg och den änd­lö­sa stigen.
Utmattad, för­tviv­lad vet han ej vart han skall gå.
Han hör blott kväl­lens cika­dor sjunga i lönnskogarna.

Om Eva-Li Johansson här»

HJÄLTERESAN i webbshoppen»

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!