Eva-Li Johansson

Bild: porträtt av Pelle Jageby

Eva-Li Johans­son är jour­na­list, fri­lans­re­dak­tör och uttryc­kan­de konst­te­ra­peut. Hon har stu­de­rat psy­ko­lo­gi i hela sitt vux­na liv och hon har ett pas­sio­ne­rat intres­se för oli­ka kul­tu­rer och livsåskådningar.

Eva-Li Johans­son har rest över hela värl­den. Vad är det som för­e­nar och skil­jer män­ni­skor åt värl­den över? Vil­ka är män­ni­skor­nas främs­ta driv­kraf­ter? Frå­gor som des­sa löper som en röd tråd i Eva-Lis inter­vju­er med såväl gruv­ar­be­ta­re i Boli­va och ”gal­na möd­rar” i Mex­i­co, Gua­te­ma­la och Chi­le som med pales­tins­ka flyk­ting­ar i Liba­non och budd­his­tis­ka mun­kar i Indien.

I boken Hjäl­te­re­san står Indi­en och Frank­ri­ke i fokus, lik­som en min­nesvärd resa till­sam­mans med en kli­ent i uttryc­kan­de konstterapi.

Hjälteresan i webbshoppen»

BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)