Elisaveta Gräsbeck


I sitt skri­van­de utfors­kar hon gär­na våra rela­tio­ner under ytan med frå­gor som ”Hur pra­tar vi med varand­ra?” eller ”Varför pra­tar vi inte med varandra?”.

Elisaveta Gräsbeck har all­tid skri­vit, och hon har all­tid arbe­tat med män­ni­skor på något vis. Just där­för är män­ni­sko­ö­den – and­ras och hen­nes eget – den sto­ra inspi­ra­tions­käl­lan. Med modet att våga möta det som känns ont eller svårt, kom­mer styr­ka att våga tala om det – och gå vidare.

”Jag var väl lill­gam­mal som barn och ton­å­ring”, säger hon. ”När and­ra gick på dis­ko­tek häng­de jag på bib­li­o­tek.” Hon för­lo­ra­de sig i Bob Dylan som inte var pre­cis inne då. Hon läs­te Strindberg i sam­ma veva som hon upp­täck­te pro­gg­mu­si­ken – och poesin.

”Jag pra­ta­de med pen­sio­nä­rer­na och ’stam­mi­sar­na’ i bib­li­o­te­kets tid­nings­rum. Och så blev det fler klas­sis­ka verk. Och så memoarer.”

Hon flyd­de ald­rig från fun­de­ring­ar­na på mening­en med livet och till­va­ron, på tan­kar­na om hur vi män­ni­skor lever våra liv. Hon fasci­ne­ras av hur oli­ka våra öden är sam­ti­digt som de ändå till sist är så lika. Inget är egent­li­gen omöj­ligt att pra­ta om, menar Gräsbeck.

Efter stu­di­er i soci­alt arbe­te har hon i flera år arbe­tat inom soci­alpsy­ki­a­trin och på sena­re tid med funk­tions­stöd. Där läg­ger hon gär­na sitt enga­ge­mang för den lil­la män­ni­skan – i den sto­ra värl­den. 2019 tog hon jour­na­listex­a­men vid Skurups folk­hög­sko­la och fri­lan­sar emel­lanåt som journalist.

Elisaveta Gräsbeck har tidi­ga­re utkom­mit med dikt­sam­ling­en Hjärtspöken (King Ink 2011) och Centimental (Notis för­lag 2017). Om den sena­re skri­ver Henry Bronett i förordet:

Elisaveta Gräsbeck ser allt, ger allt, visar oss allt. Fruktansvärda ögon­blick och vack­ra epi­so­der, kär­leks­ful­la möten och abrup­ta slut.

Nu 2020 kom­mer dikt­sam­ling­en Om jag viss­te att du fanns så skul­le jag stan­na. Hon fort­sät­ter att tala om det som är vik­tigt, det som vi ofta har så svårt att sät­ta ord på.

Följ Gräsbeck på Instagram »

Gräsbeck på Facebook »

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Ett svar på ”Elisaveta Gräsbeck

Kommentarer är stängda.

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje