Hoppa till innehåll

Elisaveta Gräsbeck

  • av Dag Persson

I sitt skri­van­de utfors­kar hon gär­na våra rela­tio­ner under ytan med frå­gor som ”Hur pra­tar vi med varand­ra?” eller ”Varför pra­tar vi inte med varandra?”.

Elisaveta Gräsbeck har all­tid skri­vit, och hon har all­tid arbe­tat med män­ni­skor på något vis. Just där­för är män­ni­sko­ö­den – and­ras och hen­nes eget – den sto­ra inspi­ra­tions­käl­lan. Med modet att våga möta det som känns ont eller svårt, kom­mer styr­ka att våga tala om det – och gå vidare.

”Jag var väl lill­gam­mal som barn och ton­å­ring”, säger hon. ”När and­ra gick på dis­ko­tek häng­de jag på bib­li­o­tek.” Hon för­lo­ra­de sig i Bob Dylan som inte var pre­cis inne då. Hon läs­te Strindberg i sam­ma veva som hon upp­täck­te pro­gg­mu­si­ken – och poesin.

”Jag pra­ta­de med pen­sio­nä­rer­na och ’stam­mi­sar­na’ i bib­li­o­te­kets tid­nings­rum. Och så blev det fler klas­sis­ka verk. Och så memoarer.”

Hon flyd­de ald­rig från fun­de­ring­ar­na på mening­en med livet och till­va­ron, på tan­kar­na om hur vi män­ni­skor lever våra liv. Hon fasci­ne­ras av hur oli­ka våra öden är sam­ti­digt som de ändå till sist är så lika. Inget är egent­li­gen omöj­ligt att pra­ta om, menar Gräsbeck.

Efter stu­di­er i soci­alt arbe­te har hon i flera år arbe­tat inom soci­alpsy­ki­a­trin och på sena­re tid med funk­tions­stöd. Där läg­ger hon gär­na sitt enga­ge­mang för den lil­la män­ni­skan – i den sto­ra värl­den. 2019 tog hon jour­na­listex­a­men vid Skurups folk­hög­sko­la och fri­lan­sar emel­lanåt som journalist.

Elisaveta Gräsbeck har tidi­ga­re utkom­mit med dikt­sam­ling­en Hjärtspöken (King Ink 2011) och Centimental (Notis för­lag 2017). Om den sena­re skri­ver Henry Bronett i förordet:

Elisaveta Gräsbeck ser allt, ger allt, visar oss allt. Fruktansvärda ögon­blick och vack­ra epi­so­der, kär­leks­ful­la möten och abrup­ta slut.

Nu 2020 kom­mer dikt­sam­ling­en Om jag viss­te att du fanns så skul­le jag stan­na. Hon fort­sät­ter att tala om det som är vik­tigt, det som vi ofta har så svårt att sät­ta ord på.

Följ Gräsbeck på Instagram »

Gräsbeck på Facebook »

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!