No Mad Living
by Jan Svante Vanbart

This is the sto­ry of “The Illu­mi­na­ted Elep­hants”, a modern rebel tri­be and their kalei­dosco­pic adven­tu­res whe­re they meet exci­ting peop­le and disco­ver ama­zing pla­ces. They learn about arts and crafts, about ritu­als and tra­di­tions. With their avant-gar­de thea­ter plays, they also — with humor and seri­ous­ness — spre­ad the vision that it is pos­sib­le to live in har­mo­ny with natu­re, a wise alter­na­ti­ve to the many, often devas­ta­ting life­sty­le that cha­rac­te­ri­zes Wes­tern culture.

IMAGE: eight of The Illuminated Elephants lying with there heads together

Eight of The Illu­mi­na­ted Elep­hants i a circle

NO MAD LIVING is a sequel to Jan Svan­te Van­bar­t’s pre­vious book Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahl­ström & Widstrand 2005). It also begins with a sum­ma­ry of the jour­ney that began in 1973 at the legen­da­ry artist com­mu­ne “Dra­ka­byg­get” in nort­hwes­tern Skå­ne — through Euro­pe and Asia, via Austra­lia — to Mex­i­co, whe­re they arri­ved in April 1975.

Now they tra­vel up to the US and then back to Mex­i­co. The book is divi­ded into for­ty-seven chap­ters with hea­dings such as “Hai­ti Babas Died Here”, “Soma”, “A new Base”, “The White Mountains”, “The Tuc­son event”, “Nihe nahu­ko pue­blo” and “Hue­hue­coyotl”.

Alt­hough “The Illu­mi­na­ted Elep­hants” is always on the road, their stay is some­ti­mes a litt­le long­er. As a rea­der, one may for a whi­le think that mee­tings and disco­ve­ri­es do not appe­ar to be coin­ci­dences. Pro­bably their spe­ci­al appli­cant is a com­bi­na­tion with the invi­ting open­ness they encoun­ter. After all, it is the 1970s that are often cha­rac­te­ri­zed by “pea­ce, love and understan­ding”. New worlds, spi­ri­tu­al and some­ti­mes psyche­de­lic expe­ri­ences, do not frighten them but pro­vi­de inspi­ra­tion to move on to a goal that will even­tu­al­ly emer­ge in clarity.

IMAGE: Faces and bodies projected with psychedelic patterns

Faces and bodi­es pro­jec­ted with psyche­de­lic patterns

About Jan Svante Vanbart »

IMAGE: The Illuminated Elephants reach the place where they establish the ecovillage of Huehuecoyotl

The Illu­mi­na­ted Elep­hants når plat­sen där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl

The trip ends on March 6, 1982 when The Illu­mi­na­ted Elep­hants reaches the loca­tion in Mex­i­co whe­re they establish the eco­vil­lage of Hue­hue­coyotl. But they don’t stop. Invol­ve­ment in the envi­ron­men­tal and “alter­na­ti­ve” move­ments, regu­lar trips and other groups that visi­ted them, has con­tri­bu­ted to more eco-vil­la­ges in the region.

To be continued!

BILD: Omslaget till 'No Mad Living' av Jan Svante Vanbart

FP–145 • ISBN: 978–91-88765–20‑8

The book in the webbshop »


Excerpt from No Mad Living

No Mad Living
av Jan Svante Vanbart

Det­ta är berät­tel­sen om “The Illu­mi­na­ted Elep­hants”, en modern rebell­stam och deras kalej­do­sko­pis­ka även­tyr där de möter spän­nan­de män­ni­skor och upp­täc­ker fan­tas­tis­ka plat­ser. De lär sig om konst och hant­verk, om ritu­a­ler och tra­di­tio­ner. Med sina avant­gar­dis­tis­ka tea­ter­skå­de­spel spri­der de – med humor och all­var – ock­så visio­nen om att det går att leva i har­mo­ni med natu­ren, ett klokt alter­na­tiv till den många gång­er för­ödan­de livs­stil som kän­ne­teck­nar den väs­ter­länds­ka kulturen.

BILD: åtta av The Illuminated Elephants ligger i en cirkel med huvudena vända mot varandra

Åtta av The Illu­mi­na­ted Elep­hants i cirkel

NO MAD LIVING är en upp­föl­ja­re på Jan Svan­te Van­barts tidi­ga­re bok Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahl­ström & Widstrand 2005). Den inleds ock­så med en sam­man­fatt­ning av resan som star­ta­de 1973 vid det smått legen­da­ris­ka kol­lek­ti­vet “Dra­ka­byg­get” i nord­väst­ra Skå­ne – genom Euro­pa och Asi­en, via Austra­li­en – till Mex­i­ko, dit de kom fram i april 1975.

Nu fär­das de upp till USA och sedan till­ba­ka till Mex­i­ko. Boken är inde­lad i fyr­tio­sju kapi­tel med rubri­ker som “Hai­ti Babas Died Here”, “Soma”, “A new Base”, “The White Mountains”, “The Tuc­son event”, “Nihe nahu­ko pue­blo” och “Hue­hue­coyotl”.

Även om “The Illu­mi­na­ted Elep­hants” all­tid är på väg blir deras uppe­håll ibland lite läng­re. Som läsa­re kan en efter ett tag tän­ka att möten och upp­täck­ter inte ver­kar vara någ­ra till­fäl­lig­he­ter. För­mod­li­gen är deras spe­ci­el­la sökan­de en kom­bi­na­tion med den inbju­dan­de öppen­het de möter. Det är ju det 1970-tal som ofta kän­ne­teck­nas av “pea­ce, love and understan­ding”. Nya värl­dar, and­li­ga och ibland psy­ke­de­lis­ka upp­le­vel­ser, skräm­mer dem inte utan ger inspi­ra­tion att gå vida­re mot ett mål som till slut kom­mer att fram­stå i klararhet.

BILD: Ansiktsmålade ansikten och kroppar projicerade med psykedeliska mönster

Ansik­ten och krop­par pro­ji­ce­ra­de med psy­ke­de­lis­ka mönster

Om Jan Svante Vanbart »

BILD: The Illuminated Elephants når platsen där de etablerar ekobyn Huehuecoyotl

The Illu­mi­na­ted Elep­hants når plat­sen där de eta­ble­rar eko­byn Huehuecoyotl

Resan avslu­tas 6 mars 1982 när The Illu­mi­na­ted Elep­hants når fram till plat­sen i Mex­i­ko där de eta­ble­rar eko­byn Hue­hue­coyotl. Men de stan­nar inte upp. Enga­ge­mang i mil­jö- och “alter­na­tiv­rö­rel­sen”, åter­kom­man­de resor och and­ra grup­per som besökt dem, har bidra­git till fler eko­byar i regionen.

To be con­ti­nu­ed, alltså”!

BILD: Omslaget till 'No Mad Living' av Jan Svante Vanbart

FP–145 • ISBN: 978–91-88765–20‑8

Boken i webbshoppen »


Utdrag från No Mad Living

Svante Vanbarts Vi drog – jorden runt med 68-generationen

Så nådde de sina rosa mål

Svan­te Van­barts Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen (Wahl­ström & Widstrand 2005) är berät­tel­sen om ett kol­lek­tivs långa resa ifrån Sve­ri­ge 1973. Med­lem­mar­na bröt upp från det anar­kis­tis­ka och vil­da konst­närs­kol­lek­ti­vet Dra­ka­byg­get i nor­ra Skå­ne. I den dans­ka frista­den Christi­a­nia bygg­de de om en buss, kör­de genom Euro­pa och Asi­en till Indi­en. Där bil­dar de tea­ter­grup­pen ”Hati Babas Tran­sit Ash­ram”. Via Malay­sia, Austra­li­en och Tahiti tar de sig till Mex­i­co och USA där de ”anslu­ter sig till hip­pi­e­rö­rel­sens rotsystem”.

Svan­te Van­bart skild­rar även­ty­ret, resan och de ibland slit­sam­ma rela­tio­ner­na på ett okonst­lat sätt – så som han minns det. I sto­ra styc­ken är det en hyll­ning till en tid då över­ty­gel­sen om att värl­den kan och ska förändras.

Vi drog kan läsas på oli­ka sätt. Då boken kom var recen­sen­ter­na ömsom roa­de ömsom för­ar­ga­de. En del läs­te den som just ett tids­do­ku­ment. De mest kri­tis­ka sik­ta­de in sig på “flum­ro­man­ti­ken”, på rese­nä­rer­nas för­hål­lan­de till dro­ger, till vur­men för det exo­tis­ka. Var resan ”blott en kol­lek­tiv egotripp?” frå­ga­de sig Kim Salo­mon i Svens­ka Dag­bla­det och jäm­för deras resa med den dagens unga gör när de drar till Austra­li­en för att surfa.

Kol­lek­ti­vet kom fram och för­verk­li­ga­de mer av sina dröm­mar än vad vi får veta i Vi drog. 2018 kom­mer ock­så här på Fri Press fort­sätt­ning­en. Det är berät­tel­sen om hur de slog sig ner i Mex­i­ko och eta­ble­ra­de en eko­by på ett styc­ke mark. Kol­lek­ti­vet enga­ge­rar fort­fa­ran­de för natu­ren och för fat­ti­ga i lan­det och de har kom­mit att inspi­re­ra upp­bygg­na­den av fler ekobyar.

I vän­tan på Van­barts näs­ta bok kan du köpa Vi drog – jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen här på Fri Press till spe­ci­alpris. Besök vår webbshop »

Här ock­så län­kar till recen­sio­ner som fort­fa­ran­de skval­par omkring på nätet. Lyss­na gär­na ock­så till en läng­re inter­vju med för­fat­ta­ren 2016 på nors­ka Uten Fil­ter.

”Det resan­de kol­lek­ti­vet” Sundsvalls Tid­ning 12 augusti 2005

”Flum­ro­man­ti­ken för­stör histo­ri­en” av Marie Pet­ters­son, Helsing­borgs Dag­blad 29 augusti 2005

”Kur­lan­sky, Mark: ‘1968’ + Van­bart, Jan Svan­te: ‘Vi drog” av P A Ydre­felt, Kristi­an­stads­bla­det 30 sep­tem­ber 2005

”Vi drog. Jor­den runt med 68-gene­ra­tio­nen Grå buss mot rosa mål” av Kim Salo­mon, Svens­ka Dag­bla­det 16 augusti 2005

Van­bart, hip­pi­en som aldri drog heim” på Uten Fil­ter 2016 (https://utenfilter.net/)

Jan Svante Vanbart

BILD: porträtt av Jan Svante Vanbart – foto: Monze

Jan Svan­te Van­bart (-49) väx­te upp i Örkel­ljunga. Lik­som flera and­ra i hans gene­ra­tion bör­ja­de han ifrå­ga­sät­ta det sam­häl­le han lev­de i. Han bör­ja­de tidigt enga­ge­ra sig för mil­jö- och rätt­vi­se­frå­gor. Med “Kommun­ge­ril­lan” i Örkel­ljunga pro­te­ste­ra­de han mot hög­hus­byg­ge och skogs­sköv­ling. De demon­stre­ra­de “såklart” mot Bar­se­bäck och apart­heid Syd­af­ri­ka, men mis­sa­de Båstad.

Han kom i kon­takt med det då omskriv­na konst­närs­kol­lek­ti­vet “Dra­ka­byg­get” och kom att sam­ar­be­ta med och inspi­re­ras av Jör­gen Nash och de and­ra där. Van­bart beskri­ver i sin för­ra bok Vi drog (Wahl­ström & Widstrand 2005) hur livet då skul­le levas – och levas ut. Boken fick från någ­ra håll kri­tik för att vara sex­is­tisk och för för­fat­ta­rens nai­va för­hål­lan­de till psy­ke­de­lis­ka dro­ger. Att inte för­fat­ta­ren tar avstånd från sitt “tids­do­ku­ment” tycks vara något som sär­skilt retar kri­ti­ker­na. Den som retar sig på Van­barts för­ra bok kanske ska und­vi­ka No Mad Living. Han ång­rar dock ing­et och har inte gett upp lus­ten och vil­jan att för­sö­ka påver­ka världen.


BILD: Omslaget till 'Vi drog - jorden runt med 68-generationen' av Jan Svante Vanbart, med en bild av en buss med ett gäng människor på och framför

Oav­sett om det resan­de hip­pi­e­kol­lek­ti­vet tes­ta­de dro­ger, lev­de i pro­mis­ku­i­tet och hade ett naivt intres­se för det spi­ri­tu­el­la – inte minst den ame­ri­kans­ka kon­ti­nen­tens natur­fol­kens för­hål­lan­de till natu­ren – är deras eko­by Hue­hue­coyotl i Mex­i­ko sedan 35 år ett levan­de alter­na­tiv till den utsug­nings- och kon­sum­tions­kul­tur som kramp­ak­tigt för­sö­ker hålla oss kvar i sitt grepp. Till­sam­mans med de övri­ga Hue­hue­coyotl-invå­nar­na hål­ler de kon­takt med och stö­der and­ra grup­per i regi­o­nen, något som genom åren bland annat bidra­git till eta­ble­ran­det av fler eko­byar. Kon­tak­tar man dem är ett besök möjligt:)

Om No Mad Living »

Boken i webbshoppen »

BILD: Omslaget till 'No Mad Living - The Story of The Illuminated Elephants' av Jan Svante Vanbart, med en bild av en buss med ett gäng människor på och framför

FP–145 • ISBN: 978–91–88765–20‑8

Jan Svante är hippien som startade ekoby i Mexiko”

Från Mor­go­nen i P4 Kristi­an­stad • 19 mars 2019