Hoppa till innehåll

Jan Svante Vanbart

  • av Dag Persson
BILD: porträtt av Jan Svante Vanbart – foto: Monze

Jan Svante Vanbart (-49) väx­te upp i Örkelljunga. Liksom flera and­ra i hans gene­ra­tion bör­ja­de han ifrå­ga­sät­ta det sam­häl­le han lev­de i. Han bör­ja­de tidigt enga­ge­ra sig för mil­jö- och rätt­vi­se­frå­gor. Med ”Kommungerillan” i Örkelljunga pro­te­ste­ra­de han mot hög­hus­byg­ge och skogs­sköv­ling. De demon­stre­ra­de ”såklart” mot Barsebäck och apart­heid Sydafrika, men mis­sa­de Båstad.

Han kom i kon­takt med det då omskriv­na konst­närs­kol­lek­ti­vet ”Drakabygget” och kom att sam­ar­be­ta med och inspi­re­ras av Jörgen Nash och de and­ra där. Vanbart beskri­ver i sin för­ra bok Vi drog (Wahlström & Widstrand 2005) hur livet då skul­le levas – och levas ut. Boken fick från någ­ra håll kri­tik för att vara sex­is­tisk och för för­fat­ta­rens nai­va för­hål­lan­de till psy­ke­de­lis­ka dro­ger. Att inte för­fat­ta­ren tar avstånd från sitt ”tids­do­ku­ment” tycks vara något som sär­skilt retar kri­ti­ker­na. Den som retar sig på Vanbarts för­ra bok kanske ska und­vi­ka No Mad Living. Han ång­rar dock ing­et och har inte gett upp lus­ten och vil­jan att för­sö­ka påver­ka världen.


BILD: Omslaget till 'Vi drog - jorden runt med 68-generationen' av Jan Svante Vanbart, med en bild av en buss med ett gäng människor på och framför

Oavsett om det resan­de hip­pi­e­kol­lek­ti­vet tes­ta­de dro­ger, lev­de i pro­mis­ku­i­tet och hade ett naivt intres­se för det spi­ri­tu­el­la – inte minst den ame­ri­kans­ka kon­ti­nen­tens natur­fol­kens för­hål­lan­de till natu­ren – är deras eko­by Huehuecoyotl i Mexiko sedan 35 år ett levan­de alter­na­tiv till den utsug­nings- och kon­sum­tions­kul­tur som kramp­ak­tigt för­sö­ker hålla oss kvar i sitt grepp. Tillsammans med de övri­ga Huehuecoyotl-invå­nar­na hål­ler de kon­takt med och stö­der and­ra grup­per i regi­o­nen, något som genom åren bland annat bidra­git till eta­ble­ran­det av fler eko­byar. Kontaktar man dem är ett besök möjligt:)

Om No Mad Living »

Boken i webbshoppen »

BILD: Omslaget till 'No Mad Living - The Story of The Illuminated Elephants' av Jan Svante Vanbart, med en bild av en buss med ett gäng människor på och framför

FP–145 • ISBN: 978–91–88765–20‑8

”Jan Svante är hippien som startade ekoby i Mexiko”

Från Morgonen i P4 Kristianstad • 19 mars 2019

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!