Marias Mirakulösa Döttrar del I & II

Bild: Vinjett, monogram till 'Marias Mirakulösa Döttrar' föreställande en uppåtvänd gaffel flankerad av två gripar och sirliga blommor

Marias Mirakulösa Döttrar – del 1 & 2
av Örjan Olsson

Bild: omslaget till Örjan Olssons första bok 'Systrarna'; en ung kvinna med vinden i sitt hår och med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; i bakgrunden en rödorange dramatisk himmel och silhuetten av ännu en kvinna

SYSTRARNA

Detta är förs­ta delen i en tri­lo­gi som utspe­lar sig i 1600- och 1700-talets nysvens­ka pro­vins Skåne. I en by får för­äld­rar­na svårt att att gif­ta bort sin dot­ter Hester som snart utmär­ker sig som självsväl­tan­de “mira­kel”. Samtidigt miss­tänks en okänd kvin­na för mord som tycks ha under­li­ga kopp­ling­ar till Hester. Mörkret är tungt men dött­rar­nas okuv­li­ga vil­ja lyser ige­nom i den­na ”crosso­ver” mel­lan histo­risk fan­ta­sy och rea­lism.

Marias Mirakulösa Döttrar: Systrarna i webb­s­hop­pen »

 

 

Bild: omslaget till Örjan Olssons andra bok 'Stenhuggaren'; en ung kvinna med ett litet kors hängande i en tunn kedja runt halsen; bakgrunden går helt i blått och man anar ett kvarnhjul i bakgrundenSTENHUGGAREN

I and­ra delen av “Marias Mirakulösa Döttrar” vän­der vi till­ba­ka till Hesters och Jonnas barn­dom. Det är sent 1600-tal. I den nysvens­ka pro­vin­sen Skåne sat­sas det på fram­ti­den. Den som kan rof­far åt sig, medan sva­ga och utsat­ta blir än fat­ti­ga­re. Svårast är att kla­ra sig som ensam­stå­en­de kvin­na. Hesters mor Maria gör allt för att slip­pa gif­ta om sig efter sin make sten­hug­ga­rens död. När nöden blir för stor anmä­ler hon sig till präs­ten som ”ledig” änka. Det omhän­der­tag­na bar­net Jonna skic­kas till hos­pi­ta­let för van­fö­ra. Några år sena­re får Hester sta­tus som självsväl­tan­de ”mira­kel”.

Marias Mirakulösa Döttrar: Stenhuggaren i webb­s­hop­pen »

 

 

Om Örjan Olsson »

Örjan Olsson

 

 

Örjan Olsson har ett starkt intres­se för Skånes histo­ria. Han har varit jour­na­list och när han idag inte arbe­tar som gym­na­sie­lä­ra­re läser han just om skånsk histo­ria. Och skri­ver. Trilogin om Marias Mirakulösa Döttrar är hans debut som för­fat­ta­re.

Hans intres­se för “den lil­la män­ni­skan” led­de honom till 1700-tals­ge­stal­ten Ester Jönsdotter. Pigan som fick folk att vall­fär­da till Norra Åby, den lil­la bond­byn där han själv bott i näs­tan 25 år. Han blev besatt.

   – Det skul­le bli en bok, bestäm­de han sig för. Projektet väx­te och och nu står de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin om Hester fär­di­ga.

   – Jag skri­ver fik­tivt, så romantri­lo­gin är en fan­ta­si­pro­dukt. Fast bäran­de karak­tä­rer har verk­lig­hets­bak­grund, poäng­te­rar Olsson. Han vill föl­ja den histo­ris­ka kon­tex­ten, så som verk­lig­he­ten här i Skåne kun­de te sig.

   – Krigen som utkäm­pa­des, sjuk­do­mar­na och män­ni­skors lev­nads­be­ting­el­ser är base­ra­de på veder­tag­na fak­ta. Hesters för­la­ga Ester är av kött och blod, säger han.

För den som är intres­se­rad av syd­kskånsk histo­ria, så kom­mer han att läg­ga upp en del av sitt bak­grunds­ma­te­ri­al och lite om själ­va skriv­pro­ces­sen på sin webb­plats www.orjanolsson.se. Då kan läsa­ren själv få för­sö­ka bena ut vad som är fik­tion och vad som är verk­lig­hets­bak­grund.

 

Mer om Marias Mirakulösa Döttrar »

ÖRJAN OLSSON FRI PRESS FÖRLAG

Naturens Återkomst

Naturens Återkomst