Gatuduvans
Outsideraura

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

Outsideraura är Gatuduvans nya dikt­sam­ling och den förs­ta delen i Världsmedborgar-tri­lo­gin.

Någonstans i peri­fe­rin, i skug­gan, rör sig dik­ter­na och dik­tja­get. I dugg­regn och sol, snö och blåst, liv och död. Fängelser, sunk­kro­gar, his­pan, park­bän­kar, här­bär­gen, till­fäl­li­ga rum. Men det är vac­kert ock­så. Solnedgångar och mån­sken, ett bloss, bad i heligt vat­ten.

Vi får föl­ja med i Gatuduvans till­va­ro som glö­der och brin­ner. Kallsvettas och matar duvor­na på tor­get. Lägger någ­ra mynt i öns­kebrun­nen.

 

 

ur Outsideraura

Låt oss säga så här

ni får allt ni bara mås­te ha

själv äter jag mig mätt

på tyst­na­den och tom­he­ten

blir en växt som blom­mar var­je kväll

 

Läs mer om Gatuduvan »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Gatuduvan

 

 

Gatuduvan är född och upp­vux­en i Stockholmsförorten Hökarängen. Redan som liten väx­te hans läng­tan och han dröm­de sig bort­om något mer än sko­la. Jobb. Död.

Det blev en del kring­flac­kan­de i Norden och tid­vis lev­de han som hem­lös.

Erfarenheterna blev tex­ter. Det är “blod, san­ning och tårar, det är en kär­leks­för­kla­ring till mot­stån­det. Det är en kamp mot alla for­mer av för­tryck och för­ned­ring. Befria män­ni­skan från sitt sla­ve­ri”, säger han. Bakgatorna, misä­ren och den ruf­fi­ga skön­he­ten är stän­digt när­va­ran­de på hans vand­ring­ar och i hans dik­ter. Men ock­så mänis­kor, stjär­nor och läng­tan – och kär­lek.

Gatuduvan är med­lem i poe­si­rö­rel­sen La Poème Kalashnikov, “som vill få fler att läsa poe­si och ploc­ka ner den från kri­stall­kro­nor­na”. På sena­re år har han ock­så utveck­lat sitt måle­ri och ställt ut sina tav­lor. Han bor och ver­kar i Stockholm och har flera pro­jekt igång. Han sam­ar­be­tar bland annat med oli­ka musi­ker där han står för text och upp­läs­ning. Livs levan­de Spoken Word, får en säga.

Förutom Gatuduvans tit­lar på Fri Press har han gett ut Skuggans avtryck i asfal­ten (2003), Trottoarernas ande­tag (2011), Rännstenens laser­blick (2012), Truxal (2013) och tidi­ga­re i år (2019) EP:n Källarsynfoni på Styx förlag/PTROLEUM. Du hit­tar den och mer från Gatuduvan på Spotify.

GATUDUVAN FRI PRESS FÖRLAG

Att alltid bära källaren...

Vägrandets gospelI ett moln av fimp och nagelbitna visionerBenzino BoulevardBenzino Boulevard

Benzino Boulevard

Gatuduvan är här med sin tred­je dikt­sam­ling. Han tar oss med till plat­ser som någon av de cynis­ka makt­ha­var­na döpt till utan­för­ska­pet; peri­fe­ri och cent­rum har lik­som bytt plats. Poesin byg­ger på erfa­ren­het och det är tungt ibland. Ändå ser vi hop­pet, lju­set i tun­nelns slut. Det är en egen­skap som Jack Kerouac i sin ung­dom till­skrev en äkta poet. Gatuduvan är 2000-talets svens­ka Beat-poet.

Vi kan eller vill kanske inte rik­tigt kän­na igen oss. Men allt finns där, på gator, i par­ker, i hyres­hu­sets käl­la­re – just nu.

Samtidigt som Gatuduvan tar avstånd från pre­ten­tiös för­lju­gen­het är han med oss. Han väc­ker med­käns­la, om inte för honom själv så kanske för de som inte syns, eller som vi för­sö­ker att inte se.

Se Gatuduvan och hör honom läsa dikten “Utbildning” från Benzino Boulevard.

ur Benzino Boulevard

 

Befrielsens parad

Släng åt sidan alla mate­ri­el­la ting

en revo­lu­tion fort­plan­tar sig i mitt inre

vand­rar ut på gator­na

trot­to­a­rer­nas ande­tag vir­kar ljus i en mörk sam­tid

dess verk­lig­het når mig inte

skyd­dad från dess dom­stols­blic­kar

utan­för alla reg­ler och manu­a­ler

går dagen sak­ta mot mor­gon

räl­sen

vin­den

him­lens sken mel­lan dina lår

befri­el­sens parad

bju­der upp till dans

i mån­land­skap och ljus

Mer om Gatuduvan »

 

FP–109 • ISBN: 978–91–85972–77–7