Gatuduvans
Outsideraura

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

Out­si­de­rau­ra är Gatudu­vans nya dikt­sam­ling och den förs­ta delen i Världsmedborgar-trilogin.

Någon­stans i peri­fe­rin, i skug­gan, rör sig dik­ter­na och dik­tja­get. I dugg­regn och sol, snö och blåst, liv och död. Fäng­el­ser, sunk­kro­gar, his­pan, park­bän­kar, här­bär­gen, till­fäl­li­ga rum. Men det är vac­kert ock­så. Sol­ned­gång­ar och mån­sken, ett bloss, bad i heligt vatten.

Vi får föl­ja med i Gatudu­vans till­va­ro som glö­der och brin­ner. Kall­svet­tas och matar duvor­na på tor­get. Läg­ger någ­ra mynt i önskebrunnen.

 

 

ur Out­si­de­rau­ra

Låt oss säga så här

ni får allt ni bara mås­te ha

själv äter jag mig mätt

på tyst­na­den och tomheten

blir en växt som blom­mar var­je kväll

 

Läs mer om Gatuduvan »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Gatuduvan

 

 

Gatudu­van är född och upp­vux­en i Stock­holms­för­or­ten Höka­räng­en. Redan som liten väx­te hans läng­tan och han dröm­de sig bort­om något mer än sko­la. Jobb. Död.

Det blev en del kring­flac­kan­de i Nor­den och tid­vis lev­de han som hemlös.

Erfa­ren­he­ter­na blev tex­ter. Det är “blod, san­ning och tårar, det är en kär­leks­för­kla­ring till mot­stån­det. Det är en kamp mot alla for­mer av för­tryck och för­ned­ring. Befria män­ni­skan från sitt sla­ve­ri”, säger han. Bak­ga­tor­na, misä­ren och den ruf­fi­ga skön­he­ten är stän­digt när­va­ran­de på hans vand­ring­ar och i hans dik­ter. Men ock­så mänis­kor, stjär­nor och läng­tan – och kärlek.

Gatudu­van är med­lem i poe­si­rö­rel­sen La Poè­me Kalash­ni­kov, “som vill få fler att läsa poe­si och ploc­ka ner den från kri­stall­kro­nor­na”. På sena­re år har han ock­så utveck­lat sitt måle­ri och ställt ut sina tav­lor. Han bor och ver­kar i Stock­holm och har flera pro­jekt igång. Han sam­ar­be­tar bland annat med oli­ka musi­ker där han står för text och upp­läs­ning. Livs levan­de Spo­ken Word, får en säga.

För­u­tom Gatudu­vans tit­lar på Fri Press har han gett ut Skug­gans avtryck i asfal­ten (2003), Trot­to­a­rer­nas ande­tag (2011), Ränn­ste­nens laser­blick (2012), Trux­al (2013) och tidi­ga­re i år (2019) EP:n Käl­lar­syn­fo­ni på Styx förlag/PTROLEUM. Du hit­tar den och mer från Gatudu­van på Spotify.

GATUDUVAN FRI PRESS FÖRLAG

Att alltid bära källaren...

Vägrandets gospelI ett moln av fimp och nagelbitna visionerBenzino BoulevardBenzino Boulevard

Benzino Boulevard

Gatudu­van är här med sin tred­je dikt­sam­ling. Han tar oss med till plat­ser som någon av de cynis­ka makt­ha­var­na döpt till utan­för­ska­pet; peri­fe­ri och cent­rum har lik­som bytt plats. Poe­sin byg­ger på erfa­ren­het och det är tungt ibland. Ändå ser vi hop­pet, lju­set i tun­nelns slut. Det är en egen­skap som Jack Kerou­ac i sin ung­dom till­skrev en äkta poet. Gatudu­van är 2000-talets svens­ka Beat-poet.

Vi kan eller vill kanske inte rik­tigt kän­na igen oss. Men allt finns där, på gator, i par­ker, i hyres­hu­sets käl­la­re – just nu.

Sam­ti­digt som Gatudu­van tar avstånd från pre­ten­tiös för­lju­gen­het är han med oss. Han väc­ker med­käns­la, om inte för honom själv så kanske för de som inte syns, eller som vi för­sö­ker att inte se.

Se Gatuduvan och hör honom läsa dikten “Utbildning” från Benzino Boulevard.

ur Benzino Boulevard

 

Befri­el­sens parad

Släng åt sidan alla mate­ri­el­la ting

en revo­lu­tion fort­plan­tar sig i mitt inre

vand­rar ut på gatorna

trot­to­a­rer­nas ande­tag vir­kar ljus i en mörk samtid

dess verk­lig­het når mig inte

skyd­dad från dess domstolsblickar

utan­för alla reg­ler och manualer

går dagen sak­ta mot morgon

räl­sen

vin­den

him­lens sken mel­lan dina lår

befri­el­sens parad

bju­der upp till dans

i mån­land­skap och ljus

Mer om Gatuduvan »

 

FP–109 • ISBN: 978–91–85972–77–7