Att segla i 1200-talets Östersjön

av Dag Persson

Intresset för sjö­far­tens histo­ria har all­tid varit stort. Med tek­nis­ka hjälp­me­del gör forsk­ning­en nya fram­gång­ar och det går att hit­ta allt fler och äld­re far­tygs­vrak. Med digi­tal  tek­nik görs ock­så för­sök att visu­a­li­se­ra fors­kar­nas fynd och tolk­ning­ar. Men hur var  det egent­li­gen att seg­la under medel­ti­den?

Dag Persson beskri­ver i den­na bok en seg­lats från Lübeck till Kalmar. Han vill sam­ti­digt få läsa­ren att ana en liten del av den sto­ra värld av män­ni­skor och var­dag­li­ga hän­del­ser som oftast ham­nat i skug­gan av kung­ar och krig.

För att göra den­na beskriv­ning tro­vär­dig pre­sen­te­ras kän­da fak­ta om histo­risk sjö­fart, byg­gen med gam­la far­tyg som för­la­gor, samt för­fat­ta­rens egna erfa­ren­he­ter ifrån seg­ling med medel­tids­far­ty­get Aluett i Kung Valdmars Segelled.

Att seg­la i 1200-talets Östersjön i webb­s­hop­pen ► ►

Tomt Sinne — om Hakuin, japansk reformator i ord och bild

Bild på omslaget till TOMT SINNE liggande över tuschmålning med människor och vatten

av Sara Lundstedt feb­ru­a­ri 2011

 

I den japans­ka kons­ten möt­te jag en and­lig konst­när. Hans lät­ta pen­sel­drag var bud­skap av järn som för­e­vi­gat hans namn i kul­tu­rens röt­ter lik­som i mitt eget sin­ne.”

Förutom en pre­sen­ta­tion av Hakuin gör Lundstedt en jäm­fö­rel­se med kris­ten­do­mens sto­re refor­ma­tor Martin Luther. Hon lyf­ter ock­så fram Zen-budd­his­mens influ­en­ser på modern psy­ko­lo­gi. Hakuin var en stor bild­konst­när och kal­li­graf och Lundstedt visar hur bild- och boktryckar­kons­ten bidra­git till spri­dan­det av de nya idéer­na. Boken är illu­stre­rad med för­fat­ta­rens egna tusch­teck­ning­ar.

TOMT SINNE I WEBBSHOPPEN »