Yoga som djur – en handbok för alla
av Dag Persson med illustrationer av Sara Lundstedt

Den­na hand­bok är främst tänkt att fun­ge­ra som inspi­ra­tion. Den är sär­skilt gjord för dig som vill kom­ma igång.

Det är inte all­tid så lätt att kla­ra en övning, man kanske helt enkelt inte kan fat­ta tag i sina tår. Här gör man så gott man kan och med tiden kla­rar man övning­ar­na lät­ta­re. Kän­ner du dig trög eller stel är det allt­så ing­et hin­der. Yoga – en hand­bok för djur är en utma­ning värd att anta.

BILD: giraff som mjukar upp nacken, illustration till 'Yoga som djur! av Dag Persson och Sara Lundstedt

Boken är rikt illu­stre­rad. Och det är djur som gör övning­ar­na och till­sam­mans med den instuk­ti­va tex­ten är det de som lär oss hur vi gör. Yoga – en hand­bok för djur är en utma­ning värd att anta.

BILD: gris som försöker att nå sina tår, illustration till 'Yoga som djur! av Dag Persson och Sara Lundstedt
BILD: omslaget till 'Yoga som djur! av Dag Persson och Sara Lundstedt, illustrerat med en gris. en elefant och en trana som gör yoga

Mju­ka pär­mar, 235 x 210 mm – 46 sidor, illu­stre­rad i färg • FP–094 • ISBN: 978–91-85972–39‑5

 

ur Yoga som djur:
Sitt­ställ­ning­ar

Det­ta hur man sit­ter i yoga och medi­ta­tion är ett sär­skilt kapi­tel. Unga män­ni­skor kan snart lära sig att sit­ta i den så kal­la­de lotus­ställ­ning­en med benen kor­sa­de över varand­ra. För den som bli­vit äld­re och ste­la­re kan det i det när­mas­te vara omöj­ligt att kla­ra den. Halv lotus inne­bär att man läg­ger det ena benet över det and­ra. Det är bra men inne­bär ändå hin­der för en del. Någon form av skräd­dar­ställ­ning duger. Och för den som har svårt att kla­ra den­na läng­re stun­der, och kanske får ont, rekom­men­de­ras att sträc­ka ut benen emel­lanåt. Alla som övar regel­bun­det kom­mer efter ett tag att kla­ra sit­tan­det bättre.

PRIS: 100:-

KÖP DIREKT FRÅN OSS ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

 

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

BILD: huvudstående räv, illustration till 'Yoga som djur! av Dag Persson och Sara Lundstedt
BILD: liten fågel och stor krokodil som vilar i 'dödsstilla', illustration till 'Yoga som djur! av Dag Persson och Sara Lundstedt

Mosse – fågelmålaren
Wilhelm Jakob Stoopendaal
Text och urval Bertil A Larsson

I den­na rikt illu­stre­ra­de bok pre­sen­te­ras Mos­se Stoo­pen­daal, hans måle­ri och lev­nad. Famil­jen, med fadern Georg, modern Anna och sonen Mos­se, flyt­ta­de i bör­jan av 1900-talet till Väs­ter­göt­land från Stock­holmstrak­ten. De bod­de väx­el­vis i Här­ry­da, Hind­ås och Räv­lan­da där far och son gjor­de sig kän­da som natur­må­la­re i klass med Bru­no Lil­je­fors. Sär­skilt Mos­ses fågel­mål­ning­ar blev attrak­ti­va. Orni­to­lo­gen och byg­de­fors­ka­ren Ber­til A Lar­s­son har under 30 år sam­lat bil­der, inter­vju­at män­ni­skor, besökt utställ­ning­ar och stu­de­rat forskningsmaterial.

Konst har ställts till för­fo­gan­de av Allan Johans­son och Sven Johans­son i Här­ry­da, samt av gal­le­ris­ter och män­ni­skor vil­ka fun­nits i Mos­ses omgiv­ning. Vil­helm Jakob (Mos­se) Stoo­pen­daals släk­ting­ar, Inge­mar och Mar­gi­ta Hart­man Johans­son i Land­vet­ter, har läm­nat vik­ti­ga upp­lys­ning­ar. Annat om Stoo­pen­daals släkt­för­hål­lan­den är häm­tat från upp­sat­sen Stoo­pen­daal — en konst­närs­fa­milj av Sara Pet­ters­son (Konst­ve­ten­skap­li­ga insti­tu­tio­nen, Stock­holms uni­ver­si­tet 1987) samt från digi­ta­la arkiv. På sena­re tid har ock­så sor­te­ra­de inter­net­upp­gif­ter bidra­git till berät­tel­sen om konstnären.

Till­sam­mans med fadern var han ute i natu­ren för att iakt­ta och fånga det som han sedan kun­de arbe­ta med i sin atel­jé. Urva­let bil­der i boken sträc­ker sig från Mos­ses tidi­ga skis­ser till fär­di­ga verk.

 

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med ett kråkpar som skrämmer upp en andhona för att plundra boet

Anna­ka­rin Lind­berg skri­ver i BTJ:s recen­sion att “För­fat­ta­ren Ber­til Lar­s­son teck­nar en ingå­en­de och ini­ti­e­rad bio­gra­fi över en säre­gen konst­när. Med lokal­hi­sto­risk för­ank­ring åter­ger han enga­ge­rat Mos­ses liv i en bok med ett myc­ket rikt bildmaterial.”

BILD: Omslaget till 'Mosse, Fågelmålaren Wilhelm Jacob Stoopendaal', Text och urval Bertil A Larsson, med målning av en flock gäss på väg att landa i ett upprört hav

FP-163ISBN: 978–91-88765–33‑8

I sin skild­ring lyf­ter Lar­s­son fram flera intres­san­ta detaljer:

I mot­sats till sina aris­to­kra­tis­ka för­äld­rar var Mos­se mind­re noga med sin kläd­sel. Han kom ofta från atel­jén insmord med färg på hän­der­na: ”Jäv­lar så ski­ten man blir när man målar sjömotiv!”

Han var bohe­men, jäga­ren och natur­män­ni­skan som lev­de för sina teck­ning­ar och mål­ning­ar. Sitt inro­ta­de intres­se för djur och fåg­lar präg­la­des natur­ligt­vis av hans liv. Jaktut­flyk­ter­na i skog och mark samt ut till skär­går­dens öar, sär­skilt till Styr­sö, blev till vack­ra mål­ning­ar. I mel­lan­pe­ri­o­der­na ägna­de han sig åt enkla­re stu­di­er genom sitt teck­nan­de, vil­ket så små­ning­om resul­te­ra­de i levan­de natur­skild­ring­ar på sina målardukar.

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med två skotor i en enebuske

Boken i webbshoppen »

Om Bertil A Larsson »

OM BERTIL A LARSSONMEDIA

Lars Gahrn, filosofie doktor, antikvarie på Mölndals stadsmuseum har läst boken. Klicka här och se hans recension »


BILD: kort med utställningar på Gyllene Hinden våren 2020 – länk till GH:s webbplats BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Eldsjälen Bertil Larsson från Hajom har gett ut sin femte bok – länk till Markbladet
BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning
BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet

Att segla i 1200-talets Östersjön

av Dag Persson

Intres­set för sjö­far­tens histo­ria har all­tid varit stort. Med tek­nis­ka hjälp­me­del gör forsk­ning­en nya fram­gång­ar och det går att hit­ta allt fler och äld­re far­tygs­vrak. Med digi­tal  tek­nik görs ock­så för­sök att visu­a­li­se­ra fors­kar­nas fynd och tolk­ning­ar. Men hur var  det egent­li­gen att seg­la under medeltiden?

Dag Pers­son beskri­ver i den­na bok en seg­lats från Lübeck till Kal­mar. Han vill sam­ti­digt få läsa­ren att ana en liten del av den sto­ra värld av män­ni­skor och var­dag­li­ga hän­del­ser som oftast ham­nat i skug­gan av kung­ar och krig.

För att göra den­na beskriv­ning tro­vär­dig pre­sen­te­ras kän­da fak­ta om histo­risk sjö­fart, byg­gen med gam­la far­tyg som för­la­gor, samt för­fat­ta­rens egna erfa­ren­he­ter ifrån seg­ling med medel­tids­far­ty­get Alu­ett i Kung Vald­mars Segelled.

Att seg­la i 1200-talets Öster­sjön i webbshoppen ► ►

Tomt Sinne — om Hakuin, japansk reformator i ord och bild

Bild på omslaget till TOMT SINNE liggande över tuschmålning med människor och vatten

av Sara Lundstedt feb­ru­a­ri 2011

 

I den japans­ka kons­ten möt­te jag en and­lig konst­när. Hans lät­ta pen­sel­drag var bud­skap av järn som för­e­vi­gat hans namn i kul­tu­rens röt­ter lik­som i mitt eget sinne.”

För­u­tom en pre­sen­ta­tion av Haku­in gör Lundstedt en jäm­fö­rel­se med kris­ten­do­mens sto­re refor­ma­tor Mar­tin Lut­her. Hon lyf­ter ock­så fram Zen-budd­his­mens influ­en­ser på modern psy­ko­lo­gi. Haku­in var en stor bild­konst­när och kal­li­graf och Lundstedt visar hur bild- och boktryckar­kons­ten bidra­git till spri­dan­det av de nya idéer­na. Boken är illu­stre­rad med för­fat­ta­rens egna tuschteckningar.

TOMT SINNE I WEBBSHOPPEN »