Coyoten och annat som räknas
av Michael Economou

Vad är det egent­li­gen som räk­nas? Det­ta är en dikt­sam­ling med 92 tre­ra­ding­ar. Vi kan kal­la dem haiku, även om någon sträng haiku­ut­ö­va­re och ini­ti­e­ra­de läsa­re kan upp­fat­ta flera av dik­ter­na som senryu. Hursom­helst för­sö­ker Michael Eco­no­mou fånga in stort och smått, sådant som så lätt kan gå oss för­bi. “Trots svå­rig­he­ter och oro kan man vara stil­la i värl­den, för­so­nas med den och göra sig mot­tag­lig för dess rike­do­mar”, säger han.

Coyo­ten & annat som räk­nas är upp­de­lad i avdel­ning­ar: blom­mor, sommar/höst, vinter/vår och en avslu­tan­de del med dik­ter om någ­ra ska­par­sjä­lar som på oli­ka sätt påver­kat hans “konst- och verk­lig­hets­syn”. Vi rör oss, som sagt, mesta­dels i natu­ren och väl där ute tving­as vi emel­lanåt lyf­ta blic­ken mot himlavalvet.

Eco­no­mou labo­re­rar lite med dik­ter­nas rader men for­men är ändå tydlig:

Gre­nar utan träd

på and­ra sidan vägen

lövsprick­ning

 

Sill­stim­mets kor­ta vår

det reg­nar änglavingar

ovan havs­y­tan

 

Delau­nay gör precis

all­ting på känn, kap­por kläs

i poesins tyg

 

Det är väl så att vi inte kän­ner igen rik­tigt alla Ecomo­mous refe­ren­ser. Väl det. Och det vi inte kan gå ut och kika och lyss­na oss till, hit­tar vi kanske ett “knapp­tryck bort”. Fast som­ligt får vi nog söka inom oss.

Michael Economou

Michael Eco­no­mou (1956) är för­fat­ta­re, poet, kul­tur­skri­bent och över­sät­ta­re. Att han är sär­skilt intres­se­rad av histo­ria, natur, geo­gra­fi och konst kan ock­så synas i hans egen lyrik.

Sedan debu­ten, Tolv måna­ders dik­ter (1988), har han utkom­mit med dus­sin­ta­let egna tit­lar. Till­sam­mans med för­fat­ta­ren, dra­ma­ti­kern och över­sät­ta­ren Vasi­lis Papa­ge­or­gi­ou har Eco­no­mou under tju­go år över­satt och tol­kat flera verk av bland and­ra Odys­seus Ely­tis och Ken­neth Koch samt sam­man­ställt en anto­lo­gi med sam­ti­da gre­kisk lyrik, Med fing­ret vid­rör du orden – En anto­lo­gi sam­ti­da gre­kisk lyrik (Troll­trum­ma 2019).

Michael Eco­no­mou skri­ver essä­er för bland and­ra Hori­sont, Ad Lucem, Tid­ning­en Kul­tu­ren och Popu­lär Poe­si. Kul­tur­geo­gra­fin har gri­pit honom och idag (2020) arbe­tar han uti­från sina erfa­ren­he­ter från de åter­kom­man­de resor han gör till Montsé­gur i söd­ra Frank­ri­ke. (Se arti­keln på tid­skrif­ten Hori­sonts webb­plats; länk ovan.)BILD: Omslaget till 'Coyoten & annat som räknas av Michael Economou med norrsken över en snöklädd skog i Kiruna

Här på Fri Press är Coyo­ten & annat som räk­nas aktu­ell. Med 92 haiku­dik­ter delar han med sig av sina iakt­ta­gel­ser i natu­ren och konsten.

Mer om Coyoten här »