Hoppa till innehåll

Peter Svensson

  • av Sara Therese Lundstedt

Porträtt av Peter Svensson, foto: Michel Larsson

Peter Svensson är född 1967 i Stockholm där han idag är bosatt med fru och barn. Att skri­va och att läsa and­ras ord har all­tid fasci­ne­rat poeten. 

Som med­lem i Svenska hai­kusäll­ska­pet finns Svensson repre­sen­te­rad med dik­ter i säll­ska­pets tid­skrift samt i anto­lo­gin En fjä­ril lyf­ter från sin skug­ga. Debutboken Från tider­na och rum­met är bevis på hur hans skri­vargläd­je över­gått i ett skick­ligt hant­verk; med få sta­vel­ser får hans ord stor verkan. 

Svensson tog exa­men i teo­lo­gi och är präst­vigd i Svenska kyr­kan. Efter nära 20 år i för­sam­lings­tjänst, varav sju år ock­så som fäng­el­se­präst, arbe­tar han idag med geo­de­tisk mät­ning och kar­te­ring. Han beskri­ver sig själv som en till­ba­kadra­gen men soci­al person.

”Skrivandet är för mig när­mast en inre nöd­vän­dig­het, men sam­ti­digt söker det sig en form och ett uttryck som i någon mening strä­var utåt eller överbryggande.”

Skrivarglädjen i sig är ett skäl till att Svensson fort­sät­ter att skri­va, lik­som käns­lan av att det är vik­tigt att säga något rik­tigt om det liv som vi män­ni­skor kanske inte helt för­står men sam­ti­digt är helt hän­vi­sa­de till. Författaren är läsa­re av and­ras ord och där­med rörd om det eget skriv­na bidrar till and­ras glädje.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!