Skuggornas barn

av Ele­o­no­re Christoffersén

Vi får föl­ja med på en resa i lyri­kens form. Skug­gor­nas barn tar oss på en många gång­er besvär­lig resa men erfa­ren­he­ter­na lan­dar i still­het och förtröstan.

En upp­le­ver det som om Christof­fersén uttryc­ker en slags inre san­ning, byggd på hen­nes per­son­li­ga erfarenheter.

Men det är inte bara frå­ga om en slags indi­vi­du­ell tera­pi. Och inte hel­ler är läs­ning­en smärt­sam. Tonen i Skug­gor­nas barn är som ett stil­la sam­tal där läsa­ren har något att lära.

Boken kan eller bör nog läsas som en berät­tel­se från bör­jan till slut.

SKUGGORNAS BARN I VÅR WEBBUTIK