Hoppa till innehåll

Bengt O Björklund

 • av Sara Therese Lundstedt

Musikern, för­fat­ta­ren, konst­nä­ren och fd redak­tö­ren Bengt O Björklund blev inte bara inspi­ra­tion till den oscarsno­mi­ne­ra­de fil­men Midnight Express (Columbia Pictures 1978). Han utnämn­des ock­så 2018 till Sweden Beat Poet Laureate på livs­tid av National Beat Poetry Foundation inc. i USA. Som inbju­den poet har han upp­trätt på poe­si­festi­va­ler i Wales, USA, Argentina, Egypten och Rumänien. 

Bengt O Björklund med sin senas­te hai­ku­sam­ling Alla des­sa årstider

Han föd­des i Stockholm 1949 och har skri­vit poe­si i 50 år – minst. Han skri­ver haiku och beat­po­e­si både på svens­ka och eng­els­ka. Att skri­va på eng­els­ka var något som utveck­la­de sig natur­ligt när han satt i ett fäng­el­se i Istanbul åren 1968–1973 för inne­hav av 30 gram cana­bis. Ingen av hans med­fång­ar kun­de ju för­stå svenska.

När kom till­ba­ka till Sverige för att sit­ta av det sista av sitt straff i svensk fäng­el­se inne­bar det en upp­le­vel­se som starkt skil­de sig från åren i det tur­kis­ka fäng­el­set. Där hade han fått umgås med de and­ra fång­ar­na. De läs­te och måla­de till­sam­mans och inspi­re­ra­de varand­ra med poe­si, konst och musik. Det var en tid som präg­la­de honom starkt.
   ”Där var det män­ni­skor i fäng­el­set. I Sverige satt det kri­mi­nel­la”, säger han.

2009 kom förs­ta delen av hans själv­bi­o­gra­fi – på vers: Jag mis­sa­de Woodstock (Podium 2009) och boken fick stor upp­märk­sam­het. Skälet till att han mis­sa­de värl­dens genom tider­na mest kän­da musik­fes­ti­val var just fäng­el­se­vis­tel­sen i Turkiet. Billy Hayes, en annan fånge, använ­de honom som en av karak­tä­rer­na i sin doku­men­tär­ro­man Midnight Express (Warner Books 1977). Senare blev han ock­så roll­fi­gu­ren Erich i Oliver Stones och Alen Parkers film med sam­ma titel.

Andra delen av hans själv­bi­o­gra­fi, Vi dröm­de om en cir­kus (Fel för­lag 2013) är även den skri­ven på vers och skild­rar Björklunds resor till bland annat Christiania, Amsterdam och London. Periodvis har han ock­så bott i London och Brasilien där han främst arbe­tat som musiker.

Utöver skri­van­det och musi­ken ägnar han sig ock­så åt konst, mat­lag­ning och yoga. Hans konst­när­li­ga ska­pan­de tog fart i det tur­kis­ka fäng­el­set, då med färg­pen­nor och vat­ten­fär­ger. Sedan sin förs­ta utställ­ning på Joe Banks gal­le­ri i Köpenhamn 1975 har Bengt haft många utställ­ning­ar runt om i världen. 

Se Bahador Shahidis och Nils Cromnows dokumentär My Moon om Bengt O Björklund och hans erfarenheter från den turkiska och svenska kriminalvården – och hans poetiska uppvaknande.

Egna böcker på svenska:

 • Det genom­brut­na fönst­ret, Inferi 1975
 • Nådsökarna, Inferi 1978
 • Kanaan – från back­stu­ga till fri­tidspa­ra­dis, Leif Kalen för­lag 2002
 • Kvarnvikens kvarn och områ­dets histo­ria, Leif Kalen för­lag 2002
 • Jag mis­sa­de Woodstock, Podium 2009
 • Funderingar, Podium 2010 (Tillsammans med Angelica Wiik)
 • Vi dröm­de om en cir­kus, Fel för­lag 2013
 • Bakro (Seriebok med teck­na­ren Ulf Lundkvist) ERG för­lag 2016
 • Alla dess års­ti­der — haiku (illu­stre­rad av Ulf Lundkvist), Fri Press för­lag 2023
Omslaget till 'Alla dessa årstider' haiku av Bengt O Björklund med illustrationer av Ulf Lundkvist

FP-236ISBN 978–91-88765–93‑2

Läs mer om Alla dessa årstider »

CD-rom

 • Staden, En inter­ak­tiv diktsvit med egna foton och med musik av Peder Tannemyr, egen pro­duk­tion 2004

Medverkar bland annat i:

 • Unga Poeter, Inferi ‑74, ‑75, ‑76, ‑77, ‑78 och ‑79
 • Lära för livet, Författarhuset 2002
 • Allt som ing­en vet, Sockerdricka 2004
 • Poem ini­från II, Fountainhouse 2004
 • Min novell I, Serum 2004, (e‑bok)
 • Bland äng­lar och knivsli­pa­re, Utposter 2004
 • Haiku — Förvandlingar, Ostasieninstitutet 2004
 • Antologi 2009, Poeter.se
 • Poesi för en dag, Författares bok­ma­skin 2010
 • Poesi för en dag, Författares bok­ma­skin 2011
 • 181 dik­ter till Tranströmer, 1219 för­lag, 2011
 • Poesi för en dag, Författares bok­ma­skin 2012
 • Poesi för en dag, Författares bok­ma­skin 2013
 • Poesi för en dag, Författares bok­ma­skin 2014

Egna böcker på engelska:

 • singing in my chains like the sea, Iconau publishing, Wales 2015
 • a stab in the dark, Alien Buddha Press, USA 2016
 • I, Middle Creek publishing, USA 2017
 • humi­li­ty is not the name of a strange bird, National Beat Poetry Foundation, USA 2018
 • I mis­sed Woodstock, Human Error Press, USA 2019

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!