Hoppa till innehåll

Anders Melin

  • av Dag Persson

Anders Melin arbe­tar som lek­tor i sam­hälls­fi­lo­so­fi och etik vid Malmö uni­ver­si­tet. Som fors­ka­re har han främst arbe­tat med mil­jö­e­tis­ka frå­gor. Han har ock­så besökt Japan som gäst­fors­ka­re för att stu­de­ra intres­set för mil­jöfrå­gor inom japansk buddhism.

   ”Vad gäl­ler hur japans­ka budd­his­ter stäl­ler sig till mil­jöfrå­gor, vari­e­rar det en del. Inom vis­sa for­mer av budd­hism, exem­pel­vis zen­budd­hism, finns det en hög upp­skatt­ning av natu­ren. Den tar sig bland annat uttryck i upp­fatt­ning­en att alla levan­de varel­ser har en poten­ti­al att upp­nå buddhaskap”, säger Melin.

Sedan lång tid har han haft stort intres­se för japansk och kine­sisk reli­gi­on och kul­tur och är ock­så utö­va­re av zen­me­di­ta­tion och tai chi.

ur Sparven från Kyoto

änder i en damm –

när det bör­jar skymma

tjatt­rar de som mest

[…]

vin­ter­dag i Lund –

en hund går på vägen

med kal­la fötter

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!