Hoppa till innehåll

Bertil A Larsson

  • av Dag Persson

BILD: Portätt av Bertil A Larsson, långhårig och skäggig framför någon slags maskineri

Bertil A Larsson väx­te upp i Åmål i Dalsland. I sko­lan där var det en bild­lä­ra­re som väck­te hans intres­se för konst.

Om boken Mosse – fågelmålaren, Wilhelm Jakob Stoopendaal »

Genom hela livet har Larsson syss­lat med måle­ri, foto och gra­fik. Han har varit verk­sam som arki­tekt och kul­turmil­jö­er är något som han hyser ett starkt intres­se för, lik­som för fågel­skåd­ning. Fågelskådandet kom­bi­ne­rar han ofta med fågel­fo­to­gra­fe­ring. Han är enga­ge­rad i såväl foto­klub­bar som fågelföreningar.

Han bor nu myc­ket vac­kert på stran­den av Borredssjön i Hajom, men har tidi­ga­re bott länge i Hindås där han enga­ge­rat sig starkt i byg­den, bland annat som aktiv för­käm­pe för att räd­da den uni­ka skidhoppsbacken.

När han slog sig ned i Hindås kom han intres­se­ra sig för natur- och fågel­må­la­ren Mosse Stoopendaal som varit verk­sam i trak­ten vil­ken han nu skri­vit en bok om. Larsson tyck­te dock att Hindåstraktens histo­ria var föga doku­men­te­rad så innan han blev klar med boken om Stoopendaal hann han skri­va fyra and­ra böc­ker i Hindåstraktens historia.

Boken i webbshoppen »

BILD: Omslaget till 'Din guide till fornminnen i Mark', redaktör Bertil A Larsson, utgiven av Marks fornminnesförening och Fri Press förlag, grönt med konturer från Marks kommungräns

Bertil A Larsson var redak­tör för Din gui­de till forn­min­nen i Mark, utgi­ven av Marks forn­min­nes­för­e­ning och Fri Press för­lag. Den illu­stre­ra­de boken fun­ge­rar som inspi­ra­tör och väg­vi­sa­re till kän­da och okän­da – ibland göm­da – histo­ris­ka plat­ser. GPS-kor­di­na­ter och tips på par­ke­rings­möj­lig­he­ter gör det lätt att hit­ta. Ett mås­te för den histo­ri­e­in­tres­se­ra­de Mark-bon.

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!