fbpx

Gary Snyder 90 år – och Fri Press rötter
av Bo Ranman

”Hur poe­sin kom­mer till mig”

Den kom­mer klampande

över sten­bloc­ken på natten,

stan­nar, lite rädd, bortom

dit lägerel­den når

jag möter den

vid lju­sets kant

 

Från No Natu­re, 1992.
svensk tolk­ning Bo Ranman


Vid mit­ten på 60-talet var jag 14 år och gick i åtton­de klass. Det året så hade min far satt Jack Kerou­acs På drift* (On the Road) i hän­der­na på mig och den led­de mig snabbt vida­re till ett exem­plar av Dhar­magäng­et* som jag hit­ta­de i ett antik­va­ri­at vid Kungs­ports­plat­sen. Dhar­magäng­et är på sätt och vis en fort­sätt­ning på På drift.

Jag fasci­ne­ra­des oer­hört av den karak­tär i boken som Kerou­ac givit nam­net Jap­hy Ryder och av hans arbe­te med att tol­ka Han-shans dik­ter till eng­els­ka. Att han i verk­lig­he­ten var poe­ten Gary Sny­der var i försto­ne inte uppen­bart för en fjor­ton­å­ring i Göte­borgs förorter.

När jag någ­ra år sena­re pac­ka­de farsans gam­la ryggsäck och lif­ta­de ut i Euro­pa så var en av anhal­ter­na Ams­ter­dams bok­hand­lar. För vid det här laget hade jag fått klart för mig vem Gary Sny­der egent­li­gen var. Det var en bedrift att sno­ka upp en utgå­va av Dhar­magäng­et i Göte­borg vid den här tiden, men det var en omöj­lig­het att hit­ta någon av Gary Sny­ders böc­ker. Det­ta var långt före googlan­dets tid, det fanns ing­et Inter­net där alla värl­dens böc­ker ald­rig är läng­re bort en ett par klick­ning­ar med musen.

Athe­naum, A bout du Mon­de och and­ra bok­hand­lar i Ams­ter­dam kom att bli plat­ser som jag besök­te flera gång­er om året under det kom­man­de decenniet.

Bland de böc­ker som jag hade med mig hem från det förs­ta besö­ket fanns Gary Sny­ders Rip Rap & Cold Mountain Poems. Min fasci­na­tion för Gary Sny­der bekräf­ta­des när jag läs­te hans poe­si. Hans poe­si var starkt inspi­re­rad av zen-budd­hism, Nor­da­me­ri­kas ursprungs­be­folk­ning och att vär­na om miljön.

1972 med­ver­kan­de Sny­der på kon­fe­ren­sen ”Only one Earth” FNs förs­ta mil­jö­kon­fe­rens i Stock­holm och fick strax där­ef­ter Pulit­zer­pri­set för sin dikt­sam­ling Turt­le Island som 1975 kom på svens­ka som Sköld­paddsön på det legen­da­ris­ka Bo Cave­fors för­lag. ”Sköld­paddsön” är ursprungs­be­folk­ning­ens namn på Nordamerika.

Gary SnyderGary Sny­der talar på Colum­bia Uni­ver­si­ty 2007. Bild­käl­la: Wiki­me­dia under Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric (CC BY 2.0)

I Jack Kerou­acs Dhar­magäng­et skild­ras vän­ska­pen mel­lan Jack och Gary. Boken slu­tar med att Gary (Jap­hy Ryder) reser till Japan för att stu­de­ra zen­budd­his­men, en resa som han fak­tiskt gjor­de och des­sa stu­di­er kom att pågå i många år. Efter ytter­li­ga­re resor i Japan och Indi­en slog han sig ned i kali­for­nis­ka Sier­ra Neva­da. Plat­sen där han nu lever heter Kit­kit­diz­ze. Han har under­vi­sat vid Uni­ver­si­tet i Kali­for­ni­en och har under åren som gått varit verk­sam som poet, essä­ist och miljöaktivist.


Läs ytterligare tre tolkningar av Gary Snyders dikter:

Amithabas Löfte

Flyttfåglar

Revolution i revolutionen i …

 

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!