Hoppa till innehåll

Gary Snyder 90 år – och Fri Press rötter
av Bo Ranman

  • av Dag Persson

”Hur poe­sin kom­mer till mig”

Den kom­mer klampande

över sten­bloc­ken på natten,

stan­nar, lite rädd, bortom

dit lägerel­den når

jag möter den

vid lju­sets kant

 

Från No Nature, 1992.
svensk tolk­ning Bo Ranman


Vid mit­ten på 60-talet var jag 14 år och gick i åtton­de klass. Det året så hade min far satt Jack Kerouacs På drift* (On the Road) i hän­der­na på mig och den led­de mig snabbt vida­re till ett exem­plar av Dharmagänget* som jag hit­ta­de i ett antik­va­ri­at vid Kungsportsplatsen. Dharmagänget är på sätt och vis en fort­sätt­ning på På drift.

Jag fasci­ne­ra­des oer­hört av den karak­tär i boken som Kerouac givit nam­net Japhy Ryder och av hans arbe­te med att tol­ka Han-shans dik­ter till eng­els­ka. Att han i verk­lig­he­ten var poe­ten Gary Snyder var i försto­ne inte uppen­bart för en fjor­ton­å­ring i Göteborgs förorter.

När jag någ­ra år sena­re pac­ka­de farsans gam­la ryggsäck och lif­ta­de ut i Europa så var en av anhal­ter­na Amsterdams bok­hand­lar. För vid det här laget hade jag fått klart för mig vem Gary Snyder egent­li­gen var. Det var en bedrift att sno­ka upp en utgå­va av Dharmagänget i Göteborg vid den här tiden, men det var en omöj­lig­het att hit­ta någon av Gary Snyders böc­ker. Detta var långt före googlan­dets tid, det fanns ing­et Internet där alla värl­dens böc­ker ald­rig är läng­re bort en ett par klick­ning­ar med musen.

Athenaum, A bout du Monde och and­ra bok­hand­lar i Amsterdam kom att bli plat­ser som jag besök­te flera gång­er om året under det kom­man­de decenniet.

Bland de böc­ker som jag hade med mig hem från det förs­ta besö­ket fanns Gary Snyders Rip Rap & Cold Mountain Poems. Min fasci­na­tion för Gary Snyder bekräf­ta­des när jag läs­te hans poe­si. Hans poe­si var starkt inspi­re­rad av zen-budd­hism, Nordamerikas ursprungs­be­folk­ning och att vär­na om miljön.

1972 med­ver­kan­de Snyder på kon­fe­ren­sen ”Only one Earth” FNs förs­ta mil­jö­kon­fe­rens i Stockholm och fick strax där­ef­ter Pulitzerpriset för sin dikt­sam­ling Turtle Island som 1975 kom på svens­ka som Sköldpaddsön på det legen­da­ris­ka Bo Cavefors för­lag. ”Sköldpaddsön” är ursprungs­be­folk­ning­ens namn på Nordamerika.

Gary SnyderGary Snyder talar på Columbia University 2007. Bildkälla: Wikimedia under Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

I Jack Kerouacs Dharmagänget skild­ras vän­ska­pen mel­lan Jack och Gary. Boken slu­tar med att Gary (Japhy Ryder) reser till Japan för att stu­de­ra zen­budd­his­men, en resa som han fak­tiskt gjor­de och des­sa stu­di­er kom att pågå i många år. Efter ytter­li­ga­re resor i Japan och Indien slog han sig ned i kali­for­nis­ka Sierra Nevada. Platsen där han nu lever heter Kitkitdizze. Han har under­vi­sat vid Universitet i Kalifornien och har under åren som gått varit verk­sam som poet, essä­ist och miljöaktivist.


Läs ytterligare tre tolkningar av Gary Snyders dikter:

Amithabas Löfte

Flyttfåglar

Revolution i revolutionen i …

 

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!