Promenader vid Långsjön av Sten Sture Skaldeman

Under sina pro­me­na­der vid Långsjön upp­täc­ker Skaldeman smått och stort. Han ser dju­ren och väx­ter­na. Han ser res­ter av liv i äld­re tider sam­ti­digt som den nya tiden för­sö­ker att göra sig gäl­lan­de.

Boken är en “hai­bun”, en pro­sa­text med lyris­ka inslag. Den japans­ke 1600-talspo­e­ten Basho — den som anses vara den som intro­du­ce­ra­de den­na lit­te­rä­ra form — dik­ta­de haiku. Det gör Skaldeman ock­så men här finns ock­så läng­re dik­ter.

I Promenader vid Långsjön hand­lar det ock­så om den käns­li­ga rela­tio­nen mel­lan män­ni­ska och natur och Skaldeman pre­sen­te­rar en håll­ning gente­mot livet som av många lätt glöms bort eller som rent utav kan synas skräm­man­de. Sanningen är den att vi alla är för­gäng­li­ga.

Promenader vid Långsjön i webb­s­hop­pen »

Mer om Sten Sture Skaldeman här »

Sten Sture Skaldeman

 

 

Sten Sture Skaldeman är syren­tor­pa­re, jour­na­list, för­fat­ta­re och pri­vat­fi­lo­sof. Särskilt gär­na filo­so­fe­rar han om mat och för­hål­lan­det mel­lan mat och häl­sa. Om det har han skri­vit flera böc­ker. När han inte skri­ver eller lagar mat, lagar han gam­la hus. eller strö­var längs Långsjöns strän­der.

Syrentorparna var ord­bru­ka­re som odla­de syre­ner i stäl­let för pota­tis. Hölö var deras cen­tral­ort. Nu är alla gam­la syren­tor­pa­re bor­ta, men en ny har flyt­tat in. Dold bakom en mur av syre­ner och rosor odlar han sina ord.

Skaldeman bygg­de som­ma­ren 2017 en ved­bod så som de bygg­des på 1800-talet. Med naturstens­grund, van­kan­ta­de plan­kor och handsmidd spik. Viktiga kun­ska­per att vår­da i en för­än­der­lig värld.

 

 

 

STEN STURE SKALDEMAN FRI PRESS FÖRLAG

Skuggornas barn

STEN STURE SKALDEMANS WEBBPLATS & FACEBOOK