om Niklas Schiöler, OCD och boken Kontrollöga

AKTUELLT

BILD: Ett uppslag ut SvD 190901 med en artikel

Under rubri­ken “Vem skul­le jag vara utan mina tvång – en halv män­ni­ska?” skri­ver Maria Car­ling i Svens­ka Dag­bla­det 1 sep­tem­ber 2019 om Niklas Schi­ö­lers bok Kon­trollö­ga och hans för­hål­lan­de till tvångs­tan­kar.

Schi­ö­ler berät­tar öppen­hjär­tigt om vil­ka uttryck de kan ta. “För Niklas är det tan­kar­na och räk­nan­det som är hans tvång. And­ra tvät­tar hän­der­na eller kol­lar spi­sen tio­tals gång­er, kan inte vara i när­he­ten av kni­var eller pas­se­ra bro­ar med mera.” skri­ver Car­ling.

Tvångs­syndrom, “Inre tvång”, kan ses som en folk­sjuk­dom. Två till tre pro­cent beräk­nas ha den även om den kan ta sig oli­ka uttryck med oli­ka grad av lidan­de. Hos Schi­ö­ler hand­lar det myc­ket om omsorg och oro, ofta för bar­nen men ock­så för sig själv – eller värl­den. Som­ligt han gör mås­te före­gås av sär­skild ritu­a­ler. Annars kan det bli fel eller så kan något all­var­ligt hän­da. Omvänt blir det bra och en stark käns­la av till­freds­stäl­lel­se infin­ner sig.

Läs Maria Car­lings arti­kel vil­ken ock­så är star­ten på SvD:s serie “Inre tvång” »

Kol­la vad Christi­na Karls­son som har läst boken skri­ver »

Kon­trollö­ga är en annorlun­da berät­tel­se om kär­lek och räds­la, besvär­jel­ser och motåt­gär­der i en upp­skru­vad var­dag som inte ute­slu­ter hopp och möj­lig­he­ter.

Boken Kontrollöga i webbshoppen »

BILD: omslag till Niklas Schiölers bok Kontrollöga – länk till webbshoppen

Kontrollöga
av Niklas Schiöler

Hur kan till­va­ron te sig för en män­ni­ska med tvångs­syndrom? Myc­ket fack­lit­te­rärt finns skri­vet i ämnet men det behövs skild­ring­ar uti­från den som upp­le­ver des­sa tvång.

Kon­trollö­ga är en annorlun­da berät­tel­se om kär­lek och räds­la, besvär­jel­ser och motåt­gär­der i en upp­skru­vad var­dag som inte ute­slu­ter hopp och möj­lig­he­ter.

Flera hund­ra tusen män­ni­skor i Sve­ri­ge lider av oli­ka tvångs­syndrom. “Vi and­ra” har för­stås våra all­de­les egna små ritu­a­ler och situ­a­tions­be­stäm­da bete­en­den. Men den som lider av OCD (obses­si­ve-com­pul­si­ve disor­der) upp­le­ver sig inte säl­lan som annorlun­da, bort­om “det nor­ma­la”. I Kon­trollö­ga defi­ni­e­rar sig roma­nens “jag” ibland som “tvångs­neu­ro­ti­ker”, “brotts­ling” eller “den vår­da­de”. Käns­lan av utan­för­skap blir inte säl­lan ett lidan­de i sig.

Niklas Schi­ö­lers för­tä­ta­de fram­ställ­ning för­sö­ker nå den exi­sten­ti­el­la grun­den bakom uttryc­ken. Vi läser den och ytter­li­ga­re dimen­sio­ner av vad det är att vara män­ni­ska öpp­nar sig. Och som med­män­ni­ska påminns vi om den vik­ti­ga devi­sen: “För att för­stå varand­ra mås­te vi ock­så lära oss mer om varand­ra.”

Läs om Niklas Schi­ö­ler här »

Kon­trollö­ga i webb­s­hop­pen »

Niklas Schiöler

 

 

Niklas Schi­ö­ler är för­fat­ta­re och poe­si­kän­na­re. Inte minst är han känd som Tran­strö­mer­ex­pert vil­ket inne­bu­rit många inter­vju­er, före­drag, artik­lar och resor runt om i värl­den.

Han har skri­vit ett dus­sin­tal böc­ker om poe­si, poe­si­histo­ria och essä­istik i skil­da ämnen. Om väns­ter­hänt­het, idrott, musik och om poesins för­hål­lan­de till mat. (Ex: Kon­cent­ra­tio­nens konst, Tomas Tran­strö­mers sena­re poe­si, Bon­ni­ers, 1999; Tomas Tran­strö­mer, Tolk­ning­ar, red N. Schi­ö­ler, Bon­ni­ers 1999; Avig eller rätt. En väns­ter­hänt betrak­tel­se, Carls­son 2007; Poä­ter. Om mat och poe­si, Carls­son 2012; Svensk poe­si – till­sam­mans med Dani­el Möl­ler, Albert Bon­ni­ers För­lag 2016.)

Vid sidan om skri­van­det under­vi­sar han stu­den­ter i lit­te­rär gestalt­ning, hål­ler före­drag och enga­ge­rar sig i det kul­tu­rel­la och lit­te­rä­ra Skå­ne.

Om Kon­trollö­ga »

 

 

 

NIKLAS SCHIÖLER I WEBBSHOPPEN

Naturens Återkomst

NIKLAS SCHIÖLER INTERNET

Niklas Schi­ö­lers Face­book