Medelåldern – underbart patetisk

av Lena Runadotter

Medelåldern – under­bart pate­tisk är en dikt­be­rät­tel­se. Den hand­lar om att ge bort sig själv, om att inte rik­tigt kun­na sät­ta grän­ser, om vil­jan att inte vara ett offer för var­da­gen, läm­na ekorr­hju­let och nju­ta så myc­ket det bara går.

Vad hän­der när man blir pas­sio­ne­rat för­äls­kad sam­ti­digt som livet pågår som all­ra mest, när bar­nen är små och söm­nen dålig? Kan pas­sion bära en genom sömn­lös­he­ten utan att i slutän­dan bara göra en ännu tröt­ta­re? Vad hän­der om en inte hit­tar fram i rela­tio­nen och  ser den fal­la? Medelåldern hand­lar om vik­ten av att söka sig själv för att hit­ta fot­fäs­tet.

Om Medelåldern och Lena Runadotter ►►

Medelåldern i webb­s­hop­pen ►►

Lena Runadotter

 

 

Lena Runadotter är 41 år, mam­ma till två och bor på lan­det. Tiden ägnar hon åt att job­ba med och för unga och unga vux­na. Visserligen har hon PMDS och har tid­vis varit sjuk­skri­ven för stress, men hon påmin­ner sig om att hon fak­tiskt har allt hon behö­ver. “Jag är en kvin­na av min tid och jag har full koll på det mesta men har ing­en aning om något.”

Lena Runadotter kal­lar sig ock­så “gatu­po­et”. Hon läser upp dik­ter till­sam­mans med poe­ten Pelle Lundström på oli­ka plat­ser, vid sär­skil­da arrange­mang – eller på gatan. Efter ett fram­trä­dan­de på Knastorp Kafé säger hon i en inter­vju i Vimmerby Tidning 2018-07-22: “Idén fick vi från gatu­mu­si­kan­ter som gjor­de gatan till sin egen scen. Vi fram­för enbart själv­skriv­na dik­ter och vi har båda ett starkt behov att skri­va poe­si.”

Under rubri­ken “När kär­le­ken drab­bar mitt i livet hit­tar du i Vimmerby Tidning, Kinda, ett repor­tage från 2018-07-23.

Medelåldern – under­bart pate­tisk är ett urval från åtta års skri­van­de. Hon skri­ver på bus­sen, i bad­ka­ret, på kaf­fe­ras­ten, mitt i nat­ten, på toa, eller på en par­ke­rings­plats. Lena Runadotter skri­ver för att hon behö­ver andas och många dik­ter har det bli­vit. Även om Medelåldern är hen­nes berät­tel­se tror hon att det finns många som kan kän­na igen sig i den.

foton: Julia Borggren

LENA RUNADOTTER FRI PRESS

Muntliga åtbörder 3

LENA RUNADOTTER SOCIALA MEDIER