Om oss
– dikter av Lotta von Mentzer

Bild: omslag till Charlotta von Mentzers diktsamling 'Om oss'

Lotta von Mentzers dik­ter kret­sar kring tan­ken att våga bry­ta upp och gå själv­stän­dig. Men där finns ock­så en läng­tan efter att enas och för­e­nas och där­med tillå­ta och respek­te­ra and­ra åsik­ter och vär­de­ring­ar, något hon ser som en utma­ning!

Vad vet vi om våra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar? Släpper vi dom när det bör­jar blå­sa kallt eller vågar vi stå fast?

Omslagsbilden är Mentzers. I sina foto­gra­fi­er för­sö­ker hon fånga de “grund­läg­gan­de struk­tu­rer­na” i stads­bil­den såsom stup­rör och käl­lar­föns­ter.

Det låter lite kons­tigt kanske, men jag ser en skön­het i det som vi tar för givet men ofta inte läg­ger mär­ke till”, säger hon.

om Om oss

Här går vi bland stup­rör och elstol­par.
Inte all­tid så iögon­fal­lan­de. Inte all­tid så vack­ra.
Vad bryr vi oss om grundstom­men.
Våra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar.
När det blå­ser kal­la vin­dar.
Vi ser oli­ka pro­blem.
Vi fin­ner oli­ka lös­ning­ar.
Vi ris­ke­rar att skil­jas åt.
Vågar vi vara fria. Gå själv­stän­digt.
Vågar vi mötas trots skill­na­der. Förenas.
Vi har för­må­ga att ge ting mänsk­li­ga drag.
Men ock­så att göra män­ni­skor till ting.
Det hand­lar om oss.

13.
Hur skall jag till­bringa evig­he­ten.
Som drop­par från en ald­rig sinan­de till­bring­a­re.
En stän­dig törst att ald­rig släc­ka.
En evig läng­tan.
Räcker det.
Är det till­räck­ligt.
När kom­mer du.

14.
Ro mig sak­ta.
Dit jag med lätt­het kan sti­ga av.
Där vågen stil­la for­mar sig runt mina bara föt­ter.
Så vill jag vand­ra.
Med ryg­gen mot buk­ten.

Om oss i webbshoppen»

Mer om Lotta von Mentzer»

Bild: Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid releasen 26 januari 2019 på Galleri Engleson i Göteborg
Bo Ranman och Lotta von Mentzer vid rele­a­sen 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Lotta von Mentzer

 

Bild: svartvitt porträtt; Charlotta von Mentzer

Lotta von Mentzer

Charlotta von Mentzer har bott i Göteborg i hela sitt liv. Där har hon ock­så i många år arbe­tat som barn­mors­ka och de senas­te åren har hon enga­ge­rat sig i frå­gor som rör sex­u­ell utsatt­het och möter per­so­ner med erfa­ren­het av över­grepp och våld.

Hon tän­ker myc­ket på hur vi för­hål­ler oss till allt som sker och vad det gör med oss. En del tan­kar blir till dik­ter.

Vid sidan om skri­van­det foto­gra­fe­rar hon. I ett foto­pro­jekt har hon för­sökt att fånga sym­bo­ler för de grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar och de fun­da­ment som vi män­ni­skor bär inom oss.

Vissa stup­rör upp­vi­sar spän­nan­de nog mänsk­li­ga drag för de kan väc­ka vis­sa käns­lor, som empa­ti och omsorg”, menar hon.

I sam­band med rele­a­sen av Om oss 26 janu­a­ri 2019 på Galleri Engleson i Göteborg visa­de Lotta von Mentzer upp en del av sina bil­der.

 

Lotta von Mentzer på Facebook ?

Bild: svartvitt foto på en stengrund till ett hus, eldosor med graffiti, en kabel och ett snöre bundet vid.