Mosse – fågelmålaren
Wilhelm Jakob Stoopendaal
Text och urval Bertil A Larsson

I den­na rikt illu­stre­ra­de bok pre­sen­te­ras Mos­se Stoo­pen­daal, hans måle­ri och lev­nad. Famil­jen, med fadern Georg, modern Anna och sonen Mos­se, flyt­ta­de i bör­jan av 1900-talet till Väs­ter­göt­land från Stock­holmstrak­ten. De bod­de väx­el­vis i Här­ry­da, Hind­ås och Räv­lan­da där far och son gjor­de sig kän­da som natur­må­la­re i klass med Bru­no Lil­je­fors. Sär­skilt Mos­ses fågel­mål­ning­ar blev attrak­ti­va. Orni­to­lo­gen och byg­de­fors­ka­ren Ber­til A Lar­s­son har under 30 år sam­lat bil­der, inter­vju­at män­ni­skor, besökt utställ­ning­ar och stu­de­rat forskningsmaterial.

Konst har ställts till för­fo­gan­de av Allan Johans­son och Sven Johans­son i Här­ry­da, samt av gal­le­ris­ter och män­ni­skor vil­ka fun­nits i Mos­ses omgiv­ning. Vil­helm Jakob (Mos­se) Stoo­pen­daals släk­ting­ar, Inge­mar och Mar­gi­ta Hart­man Johans­son i Land­vet­ter, har läm­nat vik­ti­ga upp­lys­ning­ar. Annat om Stoo­pen­daals släkt­för­hål­lan­den är häm­tat från upp­sat­sen Stoo­pen­daal — en konst­närs­fa­milj av Sara Pet­ters­son (Konst­ve­ten­skap­li­ga insti­tu­tio­nen, Stock­holms uni­ver­si­tet 1987) samt från digi­ta­la arkiv. På sena­re tid har ock­så sor­te­ra­de inter­net­upp­gif­ter bidra­git till berät­tel­sen om konstnären.

Till­sam­mans med fadern var han ute i natu­ren för att iakt­ta och fånga det som han sedan kun­de arbe­ta med i sin atel­jé. Urva­let bil­der i boken sträc­ker sig från Mos­ses tidi­ga skis­ser till fär­di­ga verk.

 

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med ett kråkpar som skrämmer upp en andhona för att plundra boet

Anna­ka­rin Lind­berg skri­ver i BTJ:s recen­sion att “För­fat­ta­ren Ber­til Lar­s­son teck­nar en ingå­en­de och ini­ti­e­rad bio­gra­fi över en säre­gen konst­när. Med lokal­hi­sto­risk för­ank­ring åter­ger han enga­ge­rat Mos­ses liv i en bok med ett myc­ket rikt bildmaterial.”

BILD: Omslaget till 'Mosse, Fågelmålaren Wilhelm Jacob Stoopendaal', Text och urval Bertil A Larsson, med målning av en flock gäss på väg att landa i ett upprört hav

FP-163ISBN: 978–91-88765–33‑8

I sin skild­ring lyf­ter Lar­s­son fram flera intres­san­ta detaljer:

I mot­sats till sina aris­to­kra­tis­ka för­äld­rar var Mos­se mind­re noga med sin kläd­sel. Han kom ofta från atel­jén insmord med färg på hän­der­na: ”Jäv­lar så ski­ten man blir när man målar sjömotiv!”

Han var bohe­men, jäga­ren och natur­män­ni­skan som lev­de för sina teck­ning­ar och mål­ning­ar. Sitt inro­ta­de intres­se för djur och fåg­lar präg­la­des natur­ligt­vis av hans liv. Jaktut­flyk­ter­na i skog och mark samt ut till skär­går­dens öar, sär­skilt till Styr­sö, blev till vack­ra mål­ning­ar. I mel­lan­pe­ri­o­der­na ägna­de han sig åt enkla­re stu­di­er genom sitt teck­nan­de, vil­ket så små­ning­om resul­te­ra­de i levan­de natur­skild­ring­ar på sina målardukar.

BILD: Målning av Vilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal med två skotor i en enebuske

Boken i webbshoppen »

Om Bertil A Larsson »

OM BERTIL A LARSSONMEDIA

Lars Gahrn, filosofie doktor, antikvarie på Mölndals stadsmuseum har läst boken. Klicka här och se hans recension »


BILD: kort med utställningar på Gyllene Hinden våren 2020 – länk till GH:s webbplats BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Eldsjälen Bertil Larsson från Hajom har gett ut sin femte bok – länk till Markbladet
BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning BILD: klipp från Anne Engströms artikel 'Nu är fågelmålaren från Hindås historia tecknad' – länk till Borås Tidning
BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet BILD: klipp från Marie Selenius artikel 'Lokalanknuten biografi av historiskt intresse – länk till Markbladet

Bertil A Larsson

BILD: Portätt av Bertil A Larsson, långhårig och skäggig framför någon slags maskineri

Ber­til A Lar­s­son väx­te upp i Åmål i Dals­land. I sko­lan där var det en bild­lä­ra­re som väck­te hans intres­se för konst.

Om boken Mosse – fågelmålaren, Wilhelm Jakob Stoopendaal »

Genom hela livet har Lar­s­son syss­lat med måle­ri, foto och gra­fik. Han har varit verk­sam som arki­tekt och kul­turmil­jö­er är något som han hyser ett starkt intres­se för, lik­som för fågel­skåd­ning. Fågel­skå­dan­det kom­bi­ne­rar han ofta med fågel­fo­to­gra­fe­ring. Han är enga­ge­rad i såväl foto­klub­bar som fågelföreningar.

Han bor nu myc­ket vac­kert på stran­den av Bor­reds­sjön i Hajom, men har tidi­ga­re bott länge i Hind­ås där han enga­ge­rat sig starkt i byg­den, bland annat som aktiv för­käm­pe för att räd­da den uni­ka skidhoppsbacken.

När han slog sig ned i Hind­ås kom han intres­se­ra sig för natur- och fågel­må­la­ren Mos­se Stoo­pen­daal som varit verk­sam i trak­ten vil­ken han nu skri­vit en bok om. Lar­s­son tyck­te dock att Hind­åstrak­tens histo­ria var föga doku­men­te­rad så innan han blev klar med boken om Stoo­pen­daal hann han skri­va fyra and­ra böc­ker i Hind­åstrak­tens historia.

Boken i webbshoppen »

BILD: Omslaget till 'Din guide till fornminnen i Mark', redaktör Bertil A Larsson, utgiven av Marks fornminnesförening och Fri Press förlag, grönt med konturer från Marks kommungräns

Ber­til A Lar­s­son var redak­tör för Din gui­de till forn­min­nen i Mark, utgi­ven av Marks forn­min­nes­för­e­ning och Fri Press för­lag. Den illu­stre­ra­de boken fun­ge­rar som inspi­ra­tör och väg­vi­sa­re till kän­da och okän­da – ibland göm­da – histo­ris­ka plat­ser. GPS-kor­di­na­ter och tips på par­ke­rings­möj­lig­he­ter gör det lätt att hit­ta. Ett mås­te för den histo­ri­e­in­tres­se­ra­de Mark-bon.