Avlägsen koltrast
av Helena Heyman

En avläg­sen kol­trast finns vis­ser­li­gen med, men oftast tar hon oss helt nära där hon delar med sig av sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor. Ibland målar hon bara upp kon­tu­rer­na med orden och vi kan själ­va fyl­la i. Fåg­lar­na – sär­skilt fåg­lar­na är där – med sina ving­ar, läten och spår. Och hon är med­ve­ten om deras oli­ka egenheter: 

Leri­ga vägar
med mitt­sträng­ens balansgång
Gul­spar­ven räknar

Emel­lanåt låter hon en dikt lik­som peka innåt hen­ne själv när hon låter sig sve­pas med av för­nim­mel­ser i det till syn­ses alldagliga:

En röst
lik hans
som gat­lyk­tans ble­ka sken

Min­net ras­par till

Omslaget till 'Avlägsen koltrast' av Helena Heyman, med en tuschmålad koltrast mot oblekt papper

FP–186 • ISBN: 978–91-88765–44‑4

 

Hey­man rör sig för­sik­tigt där ute med natu­rens års­tids­väx­ling­ar, i den stän­di­ga för­änd­ring­en mel­lan rörel­se och vila. Vi påminns om skör­he­ten, om allt det som bara finns där och vän­tar på oss. Vi påminns sam­ti­digt om att vi mås­te vara så räd­da det och kanske är det ock­så då vi upp­täc­ker oss själva.

 

Läs mer om Helena Heyman här »

Nu är den timmen
då kattugg­lan ropar

och tal­gox­en för dagen
lagt undan sin fiol

Och kol­tras­tens skuggsång
från skogen
tystnat

 

PRIS: 168:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

 

Helena Heyman


I Hele­na Hey­mans nyut­kom­na natur­ly­rik­bok ”Avläg­sen kol­trast” föl­jer vi natu­rens års­tids­väx­ling­ar i berät­tan­de ögon­blicks­bil­der. Där anar vi kor­par­nas sam­tal i dim­man om hös­ten, betrak­tar harens fly­en­de spår­söm i snön, ser tidig lärk­flock över bar­tö­at bet­fält och får besök av en flad­der­mus genom nat­tens sommarfönster.

Hon väx­te upp i Väs­ter­göt­land vid Vät­terns strand och sena­re vid hav och tall­sko­gar i Fal­ken­berg. Från ett sårigt hem blev natu­ren hen­nes till­flykt. Där iakt­tog hon nyfi­ket natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och lär­de sig tidigt fåg­lar­nas utse­en­de och sång. I natu­ren fann hon trygg­het och spänning.

Hey­man har varit verk­sam som sjuk­gym­nast. Hon har ock­så stu­de­rat bio­lo­gi och även lyrik och lit­te­rärt ska­pan­de vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon har även hög­sko­le­ut­bild­ning i ”Munt­ligt berät­tan­de i teo­ri och prak­tik” och fram­trä­der som berättare. 

Nu är hon sedan många år skå­ning och hen­nes dik­ter är inspi­re­ra­de av poe­sin i den skåns­ka natu­rens mång­fald och artrikedom.

Porträtt av Helena Heyman, foto: Dag Persson

Hen­nes poe­tis­ka betrak­tel­ser från natu­ren finns pub­li­ce­ra­de i natur­tid­skrif­ter och böc­ker. 2007 utkom hen­nes förs­ta egna natur­ly­rik­bok Näk­ter­ga­len över­tar nat­ten.

Hele­na Hey­man bör­jar all­tid dagen med att läsa en dikt av Tomas Tran­strö­mer. Tar sedan kika­ren i hand och låter sig inspi­re­ras av natu­rens stän­di­ga för­änd­ring och fåg­lar­nas spän­nan­de liv.