Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Bild: omslag till Alfonso Ambrossis 'Vindens alla barn'. Det är vitt en närbild av ett öga och titel och namn på.

Ambrossi lider kanske av “dikto­ma­ni”. Behovet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na heter just Diktomani.

Men Vindens alla barn hand­lar om så väl­digt myc­ket mer och Ambrossi rör sig djärvt från det lil­la till det sto­ra, från det pri­va­ta till det all­män­na. Han utfors­kar inte bara lit­te­ra­tu­ren utan ock­så sitt för­hål­lan­de till natu­ren, kär­le­ken, bar­nen – livet och döden.

Han und­vi­ker inte de svå­ra erfa­ren­he­ter­na utan gör något av dem i sina dik­ter, han tar sig vida­re. Det sätt han blan­dar läng­tan med tack­sam­het på, är trös­te­rikt. 

Ibland kan vi i Vindens alla barn beho­vet av att vil­ja för­änd­ra. Och vem har sagt att poe­ten ska und­vi­ka att ta ställ­ning. Ambrossi mar­ke­rar stånd­punkt i flera hjär­te­frå­gor.

VINDENS ALLA BARN I WEBBSHOPPEN »

ur Vindens alla barn

poe­ter byg­ger upp värl­den
med kle­na armar
och dålig rygg­rad
de sak­nar livets pela­re helt enkelt
det vill säga
kär­lek och arbe­te

poe­ter är oprak­tis­ka dröm­ma­re
otill­freds­ställ­da
och oänd­li­ga barn
filo­so­fer som tol­ka­de livets gåtor
men ändå odug­li­ga
att fixa sitt eget

att läsa
är att accep­te­ra
en över­ty­gel­se

läsa­ren tar på sig
en till­räck­lig nai­vi­tet
för att tro på des­sa fan­ta­si­er
des­sa magi­er des­sa lögn­er
som någon har hit­tat på

OM ALFONSO AMBROSSI HÄR »

BOKRELEASE SIGTUNASTIFTELSENBILD: Sigtunastiftelsens logo

Torsdag 28 februari

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Alfonso Ambrossi

bild: Svartvitt porträtt av Alfonso Ambrossi

Alfonso Ambrossi är poet med mång­kul­tu­rell bak­grund. Han är född i Ecuador och har ita­li­enskt påbrå. Han är ame­ri­kansk med­bor­ga­re men bosatt i Sverige sedan 1993 – en kos­mo­po­lit – stolt över sitt kul­tu­rel­la arv.

Diktsamlingen Vindens alla barn har sys­sel­satt honom under flera år.
   “Det har varit en nöd­vän­dig mog­nads­tid där jag för­sökt att efter­strä­va enkel­he­ten men inte velat för­sa­ka bud­ska­pet”, säger han.

De som kän­ner Ambrossi menar att han är en lugn tän­ka­re med stor integri­tet. Han kan upp­fat­tas som blyg men han är inkän­nan­de och omtänk­sam. Hans huvud­in­tres­sen – vid sidan om famil­jen – är kul­tur i alla dess for­mer, huma­nism och filo­so­fi. Han är är ord­fö­ran­de i Romantiska för­bun­det och leder ett filo­so­fiskt säll­skap i Sigtuna stad där han även är bosatt.

ur Vindens alla barn

hem­lig­he­ten till lyc­kan
och nyc­keln till inre frid
är att upp­täc­ka att livet
inte är en rät­tig­het
utan en gåva

så tack­sam till livet
till kat­ten
till bröd och till vat­ten
till mor­gon och nat­ten
så tack­sam till Dig