Diktomani
av Alfonso Ambrossi

Det­ta är Alfon­so Ambros­sis and­ra dikt­sam­ling. Lik­som i den förs­ta, Vin­dens alla barn (2019), får vi föl­ja poe­ten i hans betrak­tel­ser där han ömsom fäs­ter blic­ken på små var­dag­li­ga ting – ömsom på det exi­sten­ti­el­la, kanske uni­ver­sel­la. Inte säl­lan kny­ter han sam­man stort och smått. Och han gör det med kärlek.

Även när han talar till läsa­ren, när han för­sö­ker beskri­va och för­kla­ra, mär­ker vi att dik­ter­na ock­så fun­ge­rar som en slags besvär­jel­se över honom själv. Med dik­tens kraft vill han för­änd­ra sitt sätt att se och upp­le­va livet.

dröm­me­ri­er

att dröm­ma
är att låta själen

vand­ra fritt
är att förverkliga
sina fantasier
och livskamp
i den omedvetnes

famn
är en återkomst

till livmodersvärlden
som­na om sjä­len min
vand­ra fritt

Ambros­si inle­der dikt­sam­ling­en med en homage till två väl­kän­da för­fat­ta­re från två oli­ka tider: Migu­el Cer­van­tes och Karin Boye. Han må vara en före­språ­ka­re för roman­ti­ken men han balan­se­rar ock­så djärvt med mer moder­nis­tis­ka uttryck.

Ambross­si är nog ock­så en roman­ti­ker i dub­bel bemär­kel­se. Sär­skilt i det avslu­tan­de kapit­let “Roman­tis­ka” går han ju fak­tiskt till strid för kärleken:

ja

du gav mig
ditt kärlekslöfte –
det räck­te till

i det här enk­la ordet
för­ank­ra­de jag min dag
som till­hör också
dig

 

Omslaget till 'Diktomani' av Alfonso Ambrossi, där solen bryter igenom bland molnen över en mörk skog

FP–191 • ISBN: 978–91-88765–48‑2

 

Se också Alfonso Ambrossis bok Vindens alla barn »

BILD: Omslag till Alfonso Ambrossis 'Vindens alla barn' med ett stort mänskligt öga i fonden

 


Ikonen 'e-bok'

Dikto­ma­ni är pub­li­ce­rad som e‑bok som du läser i mobil, tablet eller dator. Mer infor­ma­tion hit­tar du på bokens pro­dukt­si­da. Klic­ka på köplän­ken nedan.

 

PRIS: 48:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

 

 

 

Läs mer om Alfonso Ambrossi här »

Vindens alla barn
– av Alfonso Ambrossi

Bild: omslag till Alfonso Ambrossis 'Vindens alla barn'. Det är vitt en närbild av ett öga och titel och namn på.

Ambros­si lider kanske av “dikto­ma­ni”. Beho­vet av att läsa och skri­va går hand i hand och en av de inle­dan­de dik­ter­na heter just Diktomani.

Men Vin­dens alla barn hand­lar om så väl­digt myc­ket mer och Ambros­si rör sig djärvt från det lil­la till det sto­ra, från det pri­va­ta till det all­män­na. Han utfors­kar inte bara lit­te­ra­tu­ren utan ock­så sitt för­hål­lan­de till natu­ren, kär­le­ken, bar­nen – livet och döden.

Han und­vi­ker inte de svå­ra erfa­ren­he­ter­na utan gör något av dem i sina dik­ter, han tar sig vida­re. Det sätt han blan­dar läng­tan med tack­sam­het på, är trösterikt. 

Ibland kan vi i Vin­dens alla barn beho­vet av att vil­ja för­änd­ra. Och vem har sagt att poe­ten ska und­vi­ka att ta ställ­ning. Ambros­si mar­ke­rar stånd­punkt i flera hjärtefrågor.

VINDENS ALLA BARN I WEBBSHOPPEN »

ur Vindens alla barn

poe­ter byg­ger upp världen
med kle­na armar
och dålig ryggrad
de sak­nar livets pela­re helt enkelt
det vill säga
kär­lek och arbete

poe­ter är oprak­tis­ka drömmare
otillfredsställda
och oänd­li­ga barn
filo­so­fer som tol­ka­de livets gåtor
men ändå odugliga
att fixa sitt eget

att läsa
är att acceptera
en övertygelse

läsa­ren tar på sig
en till­räck­lig naivitet
för att tro på des­sa fantasier
des­sa magi­er des­sa lögner
som någon har hit­tat på

OM ALFONSO AMBROSSI HÄR »

BOKRELEASE SIGTUNASTIFTELSENBILD: Sigtunastiftelsens logo

Torsdag 28 februari

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Alfonso Ambrossi

bild: Svartvitt porträtt av Alfonso Ambrossi

Alfon­so Ambros­si är poet med mång­kul­tu­rell bak­grund. Han är född i Ecu­a­dor och har ita­li­enskt påbrå. Han är ame­ri­kansk med­bor­ga­re men bosatt i Sve­ri­ge sedan 1993 – en kos­mo­po­lit – stolt över sitt kul­tu­rel­la arv.

Dikt­sam­ling­en Dikto­ma­ni är Ambros­sis and­ra dikt­sam­ling och kom­mer nu, feb­ru­a­ri 2021, ut som E‑bok. Som den roman­ti­ker han är berör ändå hans dik­ter dagens moder­na sam­häl­le med allt vad det inne­bär av att vara människa.

Det är bara två år sedan han kom ut med Vin­dens alla barn. Då sa han:
   “Det har varit en nöd­vän­dig mog­nads­tid där jag för­sökt att efter­strä­va enkel­he­ten men inte velat för­sa­ka budskapet.”

De som kän­ner Ambros­si menar att han är en lugn tän­ka­re med stor integri­tet. Han kan upp­fat­tas som blyg men han är inkän­nan­de och omtänk­sam. Hans huvud­in­tres­sen – vid sidan om famil­jen – är kul­tur i alla dess for­mer, huma­nism och filo­so­fi. Han är är ord­fö­ran­de i Roman­tis­ka för­bun­det och leder ett filo­so­fiskt säll­skap i Sig­tu­na stad där han även är bosatt.

ur Vindens alla barn

hem­lig­he­ten till lyckan
och nyc­keln till inre frid
är att upp­täc­ka att livet
inte är en rättighet
utan en gåva

så tack­sam till livet
till katten
till bröd och till vatten
till mor­gon och natten
så tack­sam till Dig

Alfonso Ambrossis böcker i webbshoppen