Calle Flognman

 

 

Cal­le Flogn­man är upp­växt i den dals­länds­ka bruks­or­ten Bil­lings­fors. Efter många år som göte­bor­ga­re bor han nu i Troll­hät­tan. Pen­del­tå­get bär honom dag­li­gen till arbe­tet som för­lags­re­dak­tör på tid­skrif­ter­na Näm­na­ren och NOMAD. En ledig dag spen­de­rar han med famil­jen, gär­na i träd­går­den eller på promenad.

Det som loc­kar Flogn­man att skri­va är språ­ket som möj­lig­het. Att något som inte fun­nits i skri­van­det bör­jar fin­nas. Poe­sin är en gen­re som är sär­skilt öppen för det­ta ska­pan­de då den inte tyngs av pro­sans krav på följd och sam­man­hang. En aning av allt som är möjligt.

Han menar att det är oin­tres­sant att för­kla­ra poe­si. Det är som att för­sö­ka spi­ka fast något som bor­de få vara rör­ligt. Han vill där­för inte hel­ler beskri­va resul­ta­tet av sitt skriv­ar­be­te, en beskriv­ning kan miss­tol­kas som en instruk­tion angå­en­de hur tex­ten skall läsas. Den som intres­se­rar sig får helt enkelt läsa och bil­da sin egen uppfattning.

Sam­tal och tyst­nad, rörel­se och still­het är cen­tra­la för att öpp­na skri­van­det, något Flogn­man gär­na gör på tåg eller vid köksbordet.

CALLE FLOGNMAN FRI PRESS FÖRLAG
Omslag till 'Förnan' Omslaget till 'AVSTÅNDET', länk till boken i webbshoppen


FLOGNMANS LYRIK FACEBOOK