Ola Lundqvist

 

 

Ola Lundqvist är upp­vux­en i ett falurött sol­dat­torp på den vid­sträck­ta Östgötaslätten. Minnen av barn­do­mens lant­li­ga mil­jö, med dess över­giv­na ladu­går­dar och kno­ti­ga vildäp­pel­träd, utgör en stän­dig inspi­ra­tions­käl­la till hans skri­van­de som ofta kret­sar kring mötet mel­lan män­ni­ska och natur.

Lundqists förs­ta dikt­sam­ling, Slänter (Akfeo för­lag 2016), är en natur­ly­risk kär­leks­hi­sto­ria som lever lika myc­ket i nuet som i det för­flut­na. Betraktelseboken Östgötarymder (Almlöfs för­lag 2016) är illu­stre­rad av Ulf Lundkvist och rym­mer ett fem­ti­o­tal pro­sa­tex­ter; sam­tal med män­ni­skor, skild­ring­ar av plat­ser och reflex­io­ner kring kul­tur­hi­sto­riskt intres­san­ta före­mål i Östergötland.

Sedan någ­ra år till­ba­ka är Lundqvist bosatt i Linköping där han utbil­dat sig till kul­tur­ve­ta­re vid uni­ver­si­te­tet, med lit­te­ra­tur­ve­ten­skap som för­djup­nings­äm­ne. Så kal­la­de pro­blem­o­ri­en­te­ra­de bil­der­böc­ker för barn utgör ett spe­ci­al­in­tres­se. Författare som Shaun Tan, Gro Dahle och William Steig hör till favoriterna.

Skrivandet och musi­ce­ran­det går hand i hand, beri­kar varand­ra. Han äger ett trum­set klätt i rosa päls och spe­lar musik på hob­by­ni­vå till­sam­mans med sina vän­ner. Ambitionen är att inom en inte allt­för avläg­sen fram­tid genom­fö­ra sin förs­ta live­s­pel­ning – all­ra helst på någon avläg­sen glesbygdsscen.

Till var­dags är Lundqvist verk­sam som poe­si­re­dak­tör och som skri­bent. Återfinns på Twitter @OlaLundqvist1

OLA LUNDQVIST FRI PRESS FÖRLAG

Skuggornas barn

OLA LUNDQVIST TWITTER

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

Dorje