Hoppa till innehåll

Ola Lundqvist

  • av Dag Persson

 

 

Ola Lundqvist är upp­vux­en i ett falurött sol­dat­torp på den vid­sträck­ta Östgötaslätten. Minnen av barn­do­mens lant­li­ga mil­jö, med dess över­giv­na ladu­går­dar och kno­ti­ga vildäp­pel­träd, utgör en stän­dig inspi­ra­tions­käl­la till hans skri­van­de som ofta kret­sar kring mötet mel­lan män­ni­ska och natur.

Lundqists förs­ta dikt­sam­ling, Slänter (Akfeo för­lag 2016), är en natur­ly­risk kär­leks­hi­sto­ria som lever lika myc­ket i nuet som i det för­flut­na. Betraktelseboken Östgötarymder (Almlöfs för­lag 2016) är illu­stre­rad av Ulf Lundkvist och rym­mer ett fem­ti­o­tal pro­sa­tex­ter; sam­tal med män­ni­skor, skild­ring­ar av plat­ser och reflex­io­ner kring kul­tur­hi­sto­riskt intres­san­ta före­mål i Östergötland.

Sedan någ­ra år till­ba­ka är Lundqvist bosatt i Linköping där han utbil­dat sig till kul­tur­ve­ta­re vid uni­ver­si­te­tet, med lit­te­ra­tur­ve­ten­skap som för­djup­nings­äm­ne. Så kal­la­de pro­blem­o­ri­en­te­ra­de bil­der­böc­ker för barn utgör ett spe­ci­al­in­tres­se. Författare som Shaun Tan, Gro Dahle och William Steig hör till favoriterna.

Skrivandet och musi­ce­ran­det går hand i hand, beri­kar varand­ra. Han äger ett trum­set klätt i rosa päls och spe­lar musik på hob­by­ni­vå till­sam­mans med sina vän­ner. Ambitionen är att inom en inte allt­för avläg­sen fram­tid genom­fö­ra sin förs­ta live­s­pel­ning – all­ra helst på någon avläg­sen glesbygdsscen.

Till var­dags är Lundqvist verk­sam som poe­si­re­dak­tör och som skri­bent. Återfinns på Twitter @OlaLundqvist1

OLA LUNDQVIST FRI PRESS FÖRLAG

Skuggornas barn

OLA LUNDQVIST TWITTER

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!