Hoppa till innehåll

Eva-Li Johansson

  • av Dag Persson
Bild: porträtt av Pelle Jageby

Eva-Li Johansson är jour­na­list, fri­lans­re­dak­tör och uttryc­kan­de konst­te­ra­peut. Hon har stu­de­rat psy­ko­lo­gi i hela sitt vux­na liv och hon har ett pas­sio­ne­rat intres­se för oli­ka kul­tu­rer och livsåskådningar.

Eva-Li Johansson har rest över hela värl­den. Vad är det som för­e­nar och skil­jer män­ni­skor åt värl­den över? Vilka är män­ni­skor­nas främs­ta driv­kraf­ter? Frågor som des­sa löper som en röd tråd i Eva-Lis inter­vju­er med såväl gruv­ar­be­ta­re i Boliva och ”gal­na möd­rar” i Mexico, Guatemala och Chile som med pales­tins­ka flyk­ting­ar i Libanon och budd­his­tis­ka mun­kar i Indien.

I boken Hjälteresan står Indien och Frankrike i fokus, lik­som en min­nesvärd resa till­sam­mans med en kli­ent i uttryc­kan­de konstterapi.

Hjälteresan i webbshoppen»

BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!