Oxherdebilderna
av Kakuan

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

ARKIVEXEMPLAR

Kakuan var en chan­budd­his­tisk munk som lev­de i Kina på 1100-talet och ver­ser­na hand­lar om män­ni­skans sökan­de efter sitt san­na jag – Upplysning eller Buddhaskapet. Kakuans ori­gi­na­l­il­lust­ra­tio­ner till de idag klas­sis­ka tio oxher­de­bil­der­na finns inte kvar men har kom­mit att inspi­re­ra många konst­nä­rer.

Oxen blir sym­bo­len för jaget och efter att ha upp­täckt att den finns gäl­ler det att fin­na spå­ren, fånga och täm­ja den för att till slut släp­pa den, nå käl­lan och åter­vän­da till livet bland män­ni­skor­na.

Oxherdebilderna är intro­du­ce­ra­de och tol­ka­de av Bo Ranman. Första upp­la­gan som gavs ut 1974 är slut. Denna  med omsla­get tryckt på oblekt och åter­vun­net pap­per utkom 1994. (32 sidor)

Barfota och med brös­tet naket
rör jag mig i värl­dens vim­mel.
Mina klä­der är slit­na och dam­mi­ga,
jag är all­tid full av lyc­ka.
Jag använ­der ing­en magi att utvid­ga mitt liv.
Nu, inför mig, får de döda trä­den liv.

 

♉︎xherdebilderna i webbshoppen »

 

Kakuans Oxherdebilder finns ock­så i fak­si­milut­gå­van KINAS DHARMAGÄNG till­sam­mans med poe­ter­na Han shan, Wei Ying-wu, Chia Tao, och Su Tung pó.

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar
av Eva-Li Johansson

Bild: BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)

Eva-Li Johansson utfors­kar det inre land­ska­pet. Människor har fär­dats dit i alla tider och alla kul­tu­rer. Här finns den beröm­da skat­ten, lika åtrå­värd idag som för tusen år sedan. Hon söker, hit­tar led­trå­dar, reser i gam­la mäs­ta­res fot­spår. Vägen är loc­kan­de men kro­kig.

Hjälteresan utma­nar gam­la före­ställ­ning­ar om stor­dåd i Herkules anda. Men sant hjälte­mod hand­lar om att våga möta sig själv – en upp­gift fylld av utma­ning­ar och ovän­ta­de insik­ter. Det visar sig att livets mot­gång­ar har ett över­ras­kan­de syf­te. Lyssna och lär av alla som har gått före och hit­tat skat­ten. Hjälteresan – När livet knac­kar på och även­ty­ret bör­jar är en sann inspi­ra­tions­bok för alla som vill föl­ja efter.

Sagt om Hjälteresan

”Eva-Li Johanssons skild­ring är oav­bru­tet fasci­ne­ran­de och vitt­nar om stor belä­sen­het. […] Många and­ra har gjort en sådan resa och ännu fler kom­mer att göra den. Den leder med tiden till en hem­komst, en ny syn på sig själv och omvärl­den. Hemkomsten inne­bär ock­så ett freds­för­drag, lik­som till accep­tans och för­so­ning, eller, med C.G. Jungs ord en individuation.”

Antoon Geels
pro­fes­sor eme­ri­tus i reli­gi­ons­hi­sto­ria
och reli­gi­ons­psy­ko­lo­gi

De tio oxher­de­bil­der­na, den chan­budd­his­tis­ka mun­ken Kakuans idag klas­sis­ka bil­der med till­hö­ran­de tex­ter från 1100-talets Kina, löper som en röd tråd genom Johanssons berät­tel­se. Här en av bokens illust­ra­tio­ner. Det är den förs­ta bil­den, “Sökande oxen”, målad av Tenshō Shūbun (1414–1463).

BILD: 'Sökande oxen' av Tenshō Shūbun, en ung man spanar vid sjöstranden (gammal japansk tuschmålning)

Ensam i vild­mar­ken, vil­se i djung­eln
her­den söker och söker.
Brusande vat­ten, fjär­ran berg och den änd­lö­sa sti­gen.
Utmattad, för­tviv­lad vet han ej vart han skall gå.
Han hör blott kväl­lens cika­dor sjunga i lönn­sko­gar­na.

Om Eva-Li Johansson här»

HJÄLTERESAN i webbshoppen»

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

När tåget lämnar stationen – minnen, möten, människor – av Pelle Jageby och Bo Scharping

Bild: Omslag till Pelle Jagebys och Bo Scharpings 'När tåget lämnar stationen'. Bakgrunden är en gammal turistkarta över Florens

Pelle Jageby och Bo Scharping reser genom Europa till­sam­mans. De har Interrailkort. De vill till Florens och Toscana. I 26 år har de talat det om att göra resan och så blev det av. Deras anteck­ning­ar från den­na resan och tidi­ga­re lig­ger till grund för När tåget läm­nar sta­tio­nen – min­nen, möten, män­ni­skor.

Boken inne­hål­ler pro­sa­tex­ter, dik­ter och sång­er. Många av tex­ter­na hand­lar just om män­ni­skor de mött eller som de kanske bara sett. Iakttagelserna är ömsin­ta.

ur dikten “Blind Date”

Hon hade satt sig
bred­vid mig i kupé­en
när jag sov

jag vak­na­de till
lite lätt
när hon råka­de
röra vid min arm

Den vita käp­pen
la hon fram­för sig
på gol­vet

 

 

När tåget lämnar stationen
– minnen, möten, människor

i webbshoppen»

 

De rör sig fritt vart de går. I Venedig vän­tar de på att tåget som ska ta dem till Florens ska gå. De sit­ter på en trap­pa och tjuv­lyss­nar.

ur “Fåfängans marknad”

Högt och lågt. Bland miss­bru­ka­re av oli­ka dro­ger och betyd­ligt mer – ytligt sett – väl­si­tu­e­ra­de män­ni­skor. […] Armlängds – jäm­te mig – satt en dam i mogen ålder. Hon hade käpp för att kun­na gå lite bätt­re. Allt annat i hen­nes out­fit mar­ke­ra­de tyd­ligt hur hon vil­le bli betrak­tad. Av oss and­ra. Som kom hon från en annan tid. ”Bäst före-datu­met” hade gått ut.

Deras för­hål­lan­de till Europa är ambi­va­lent och vi för­står att de ibland tyc­ker att det var bätt­re förr.

ur “Minnen av stationer”

En gång fanns SJ:s
tid­ta­bell för utri­kes resor,
en tabell med tåg­ti­der
till kon­ti­nen­ten.
Tåg till Tyskland,
Frankrike, Polen, Ungern,
Italien, Kroatien, Grekland
Jag hit­tar ett sli­tet gam­malt exem­plar
när jag grä­ver i en byrå­lå­da.

Pelle Jageby och Bo Scharping har blan­dat om sina tex­ter så att vi inte vet vem som skri­vit vad. De talar med en röst, skul­le vi kun­na säga.

Om Pelle Jageby här»

Om Bo Scharping här»

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Bild: omslag till Anders Melins 'Sparven i Kyoto'. Det är brunt med en inramad bild föreställande ett landskap med några träd och en sparv i förgrunden. Bilden är en pastisch på äldre japanskt trätryck.

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der. Haikusamlingen Sparven i Kyoto inne­hål­ler min­nes­bil­der från des­sa resor och från Sverige.

Melin är en iakt­ta­ga­re och ute­läm­nar för det mesta sitt “jag” i dik­ter­na. Han visar oss små bil­der och ljud, rörel­ser i mar­gi­na­len av det till synes var­dag­li­ga. Utöver spar­ven finns där änder, en svan, sva­lor och blom­mor. Löven är med i rörel­se – eller i still­het. En avbar­rad jul­gran eller en kall kul­tur­natt i Lund vitt­nar om det mer “mänsk­li­ga”.

Ja, han lyss­nar ock­så, och sma­kar, och kän­ner dof­ter. Mycket är vac­kert men inte allt. Fast Melin för­fu­lar intet – sna­ra­re tvärt om.

Releasen är snart i Malmö.
Håll koll på Melins Facebook »

 

ur Sparven i Kyoto

häg­rars skri
i tyst­na­den –
i fjär­ran ett svar

[…]

sma­ken
av per­si­ka
från dina läp­par

[…]

näs­duksträ­det:
kan det tor­ka
alla värl­dens tårar?

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'